orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

SZMSZ *

2015.12.12. Nyomtatás
Twitter

Az emberi erőforrások minisztere 29/2016. (VI.24.) EMMI utasítása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(Frissítve: 2016.06.27)


A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. § Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 29/2016. (VI.24.) EMMI utasításhoz

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Általános rendelkezések

Az OTH azonosító adatai, jogállása, feladatai

1. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal azonosító adatai

1.1. Elnevezése: Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

1.2. Rövidített elnevezése: OTH.

1.3. Idegen nyelvű elnevezése:

a)  angol nyelven: Office of the Chief Medical Officer (OCMO),

b)  német nyelven: Büro des Landesoberamtsarztes (BLOA),

c)  francia nyelven: Bureau du Médecin Officier National (BMON).

1.4. Székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.,

telephelyei: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/a.

1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

1073 Budapest, Kertész u. 32.

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

7623 Pécs, Rákóczi út 2.

6725 Szeged, Tisza Lajos körút 109.

1.5. Telefon, telefax, külső honlap:

a)  központi telefonszáma: (06-1) 476-1100,

b)  központi telefax száma: (06-1) 476-1390,

c)  külső honlap: www.antsz.hu.

1.6. Irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

1.7. Az OTH

a)  alapításának dátuma: 1998. január 1.,

b)  alapító okiratának száma, hatálybalépése: 13118-1/2015/JOGIEÜ, 2015. március 1.

1.8. Törzskönyvi azonosító adatok:

a)  törzskönyvi azonosító szám: 329530,

b)  adószám: 15329530-2-43,

c)  államháztartási szakágazati besorolása: 841212 Egészségügy igazgatása,

d)  KSH statisztikai számjel: 15329530-8412-312-01,

e)  törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1998. január 1.

1.9. Fizetési számla: Magyar Államkincstár 100032000-00281519-00000000.

2. Az OTH jogállása

2.1. Az OTH központi hivatal.

2.2. Az OTH a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2.3. Az OTH-t az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

2.4. Az OTH saját gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

2.5. Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

a)  013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

b)   041170 Műszaki vizsgálat, elemzés,

c)    072111 Háziorvosi alapellátás,

d)   072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása,

e)    074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás,

f)     074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás,

g)    074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok,

h)   074051 Nem fertőző betegségek megelőzése,

i)     074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok,

j)     075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés,

k)   076010 Egészségügy igazgatása,

l)     076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek,

m) 083020 Könyvkiadás,

n)   083030 Egyéb kiadói tevékenység.

2.6. Az OTH az alaptevékenységének teljes körű ellátása mellett - az alapító okiratában meghatározottak szerint - vállalkozói tevékenységet végezhet. A vállalkozói tevékenység mértéke nem haladhatja meg módosított kiadási előirányzatának 30%-át.

Az OTH által végezhető vállalkozási tevékenységek szakfeladatok szerinti besorolása:

a)    180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység,

b)   581100 Könyvkiadás,

c)    581400 Folyóirat, időszaki kiadványkiadása,

d)   581900 Egyéb kiadói tevékenység,

e)    631000 Adatfeldolgozás, web hoszting, világháló-portál szolgáltatás,

f)     712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés,

g)    712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés,

h)   721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás,

i)     823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

j)     841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés,

k)   855400 Kötelező szakmai továbbképzés,

l)     862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása,

m) 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás,

n)   862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás,

o)   869011 hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység.

2.7. Az OTH alaptevékenységét szabályozó jogszabályok:

a)  az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

b)  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,

c)  az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet].

2.8. Az OTH-t az országos tisztifőorvos vezeti. Az országos tisztifőorvost a miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

2.9. A helyettes országos tisztifőorvosokat és az OTH gazdasági főigazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja. Az országos tisztifőorvos kinevezi, felmenti és vezetői teendőkkel bízza meg az az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, az Országos Epidemiológiai Központ és az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: országos intézetek) főigazgatóit, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat. Az országos tisztifőorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat az OTH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

2.10. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi hatálya kiterjed az OTH valamennyi munkatársára.

3. Az OTH feladatai

3.1. Az OTH

a)  az országos intézetek szakmai irányító szerve;

b)  ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat;

c)  ellátja a vonatkozó jogszabályok alapján – az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodásokban, illetve szabályzatokban foglaltak szerint – az országos intézetek pénzügyi-gazdasági, humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési feladatait.

3.2. Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó országos intézetek felett a következő irányítási jogosítványokat gyakorolja:

a)  elemi és kincstári költségvetésekhez az irányító szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása,

b)  a költségvetések felhasználására – beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is – vonatkozó irányelv meghatározása,

c)  a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenőrzése,

d)  a gazdálkodás részletes rendjének az országos intézetekkel kötött munkamegosztási megállapodásokban és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokban történő meghatározása.

3.3. Az országos tisztifőorvos közreműködik a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal)vonatkozásában a minisztert, mint szakmai irányító minisztert megillető irányítási jogkörök gyakorlásában a következők szerint:

a)    a kormányhivatal népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök miniszter által történő gyakorlása során közreműködik a miniszteri hatáskörök gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében,

b)   a kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében – a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével – az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök miniszter által történő gyakorlása során közreműködik a miniszteri hatáskörök gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében,

c)    javaslatot tesz a miniszter szakmai irányítási körébe tartozó normatív utasítás kiadására,

d)   közreműködik a miniszter szakmai irányítása keretében az alábbi területeken:

da) szakmai eljárásrendek, útmutatók kiadása az ellenőrzések és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozóan,

db) éves ellenőrzési és mintavételi tervek meghatározása,

dc) belső ellenőrzési vizsgálatok, nemzetközi szervek által meghatározott külső auditokon történő közreműködés meghatározása,

dd) szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködésre történő felkérés,

de) az elvégzett feladatokról történő beszámolás irányelveinek meghatározása.

3.4. A kormányhivatal népegészségügyi hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben hozott döntés elleni fellebbezést az országos tisztifőorvos bírálja el és ezzel összefüggésben gyakorolja az Áht. 9. § f) pontjában meghatározott hatáskört.

3.5. Az OTH ellátja az alapító okiratában és a vonatkozó jogszabályokban számára meghatározott feladatokat:

a)    a közegészségügy, amely magába foglalja a környezet- és település-egészségügy, ideértve a gyógyfürdőügyet is, az élelmezés-egészségügy, a táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, a kémiai biztonság, a gyermek- és ifjúságügy szakterületét,

b)   a fertőző járványügy,

c)    az egészségfejlesztés, amely magába foglalja az egészségvédelmet, egészségnevelést és egészségmegőrzést, a népegészségügyi szűrések szervezését és koordinálását, az egészségmonitorozást, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját és az egészséghatás-értékelést,

d)   az egészségügyi igazgatás és koordináció, valamint

e)    a munkaegészségügy, amely magába foglalja a munkahigiénét és a foglalkozás-egészségügyet,

területén.

3.6. Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

3.7. Irányító szerve felkérésére részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát, továbbá feladatköréhez kapcsolódóan ellátja az uniós közösségi feladatokkal összefüggő projektek koordinálásával járó feladatokat, valamint részt vesz a hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

3.8. Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; ennek keretében gondoskodik a szükséges informatikai feltételekről, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról és a személyes adatok védelméről.

3.9. Működteti a Ritka Betegségek Központját, valamint vezeti a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását.

3.10. Figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli tényezőket, és az előbbiekkel kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez.

3.11. Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal, azzal, hogy az együttműködés tartalmát érintő kérdések – a szakmai kapcsolatok előmozdítása érdekében – írásos megállapodásba foglalhatók; a hazai és külföldi tapasztalatokat figyelembe véve vizsgálatokat kezdeményez, koordinál, illetve végez.

3.12. Eljár a kormányhivatal vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra.

3.13. Az OTH a munka- és foglalkozás-egészségügyi feladatai körében

a)  ellátja a külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi kutatással összefüggő feladatokat;

b)  ellátja a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatokat;

c)  munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz

ca) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

cb) a munkakörnyezeti és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

cc)az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

cd) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában, valamint

ce) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében;

d)  ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat;

e)  ellátja a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat;

f)  az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expozíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad;

g)  működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot;

h)  ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat;

i)   biztosítja a foglalkozási megbetegedésben szenvedők szakvizsgálatait és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét;

j)   munkahigiénés, azon belül munkakörnyezeti műszeres- és biológiai expozíciós, továbbá munkalélektani, ergometriai, ergonómiai és egyéb higiénés műszeres vizsgálatokat végez, természetes és épített környezetben;

k)  a 4.2.4.6. pont p) alpontban meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

3.14. Jogszabály által meghatározott feladatkörében praxisprogramokat működtet, vezeti a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást.

3.15. Az OTH szakmailag irányítja, szervezi, felügyeli, értékeli az irányítása alá tartozó országos intézetek tevékenységét.

3.16. Az OTH a kormányhivatal és járási hivatal népegészségügyi feladatainak ellátása érdekében

a)  népegészségügyi szakmai képzéseket és továbbképzéseket szervez a kormányhivatalok és járási hivatalok munkatársai számára,

b)  a kormányhivatalok és járási hivatalok hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében szakmai informatikai rendszereket működtet,

c)  meghatározza az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében a kormányhivatalok és járási hivatalok által végzett adatgyűjtések, vezetett nyilvántartások és az OTH-nak küldött jelentések szempontrendszerét, főbb tartalmát és teljesítési módját, biztosítja az adatbázisok adatainak felhasználhatóságát,

d)  iratmintákat ad ki a szakmai feladatellátáshoz,

e)  értekezleteket, szakmai munkacsoportokat szervez,

f)  meghatározza a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatok ellátásához szükséges szakmai ismereteket, követelményeket,

g)  meghatározza az OTH által kiadott feladataik elvégzéséről történő tájékoztatás szempontjait, irányelveit.

II. Az OTH szervezete és vezetése

1. Az OTH szervezete

1.1. Az OTH egyes tevékenység-területeit – úgymint általános működés, közegészségügy-járványügy, egészségfejlesztés, egészségügyi igazgatás, gazdálkodás – az országos tisztifőorvos, a helyettes országos tisztifőorvosok és a gazdasági főigazgató irányítják és felügyelik.

1.2. A tevékenység-területek több szakterületet foglalnak magukban, amelyekkel kapcsolatos feladatokat a szervezeti egységek látják el.

1.3. Az OTH szervezeti felépítésének ábráját a 4. függelék tartalmazza.

2. Az OTH szervezeti egységei

2.1. Állandó feladatok ellátására létrehozott szervezeti egységek:

a) főosztály – meghatározott alaptevékenység, szakmai feladat, illetve funkcionális tevékenység ellátására kialakított önálló szervezeti egység, a feladat megosztásának megfelelően osztályokra tagozódhat,

b) osztály – a főosztályi szervezetben feladat-megosztással kialakított nem önálló szervezeti egység.

2.2. Az önálló szervezeti egységek szervezeti tagozódását, az önálló szervezeti egységen belüli egységek munkamegosztását ügyrendjük tartalmazza, amelyet az önálló szervezeti egységek vezetői készítenek el, a mindenkori feladatokhoz igazodóan.

2.3. Az önálló szervezeti egységek ügyrendjét – a felügyeletet ellátó vezető egyetértésével – az országos tisztifőorvos hagyja jóvá.

2.4. Az önálló szervezeti egységek feladatuk végrehajtásáról az országos tisztifőorvos felé évente beszámolót készítenek.

2.5. Az eseti feladatok elvégzésére létrehozott munkacsoportok működését, feladat- és hatáskörét, eljárását saját – az országos tisztifőorvos által jóváhagyott – eljárási rendjük szabályozza. Eseti feladatok elvégzésére létrehozható munkacsoportok:

a)    projekt – a projektszervezetre vonatkozó, annak általános működéséről szóló főigazgatói utasítás szerint kiemelt, egyedi feladat elvégzésére,

b)   szakmai csoport – több szakma együttműködését igénylő előkészítő és véleményező feladatokra,

c)    bizottság – vezetői döntések előkészítésére, javaslatok, állásfoglalások kialakítására, véleményezési feladatokra.

3. Az OTH vezetése

3.1. Országos tisztifőorvos

3.1.1. Az országos tisztifőorvos feladata és hatásköre:

3.1.1.1. Az országos tisztifőorvos a szervezetirányítási feladatok körében

a)    vezeti és képviseli az OTH-t, meghatározza annak szervezeti, működési és eljárási rendjét, felelős az OTH Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséért, és azt az egészségügyért felelős miniszternek jóváhagyásra benyújtja;

b)   közreműködik a népegészségügyi stratégia elkészítésében, felelős az ezzel összefüggő feladatok ellátásáért, illetve felel az intézményi stratégia előkészítéséért;

c)    elkészítteti az OTH intézményi munkatervét, azt a miniszternek elfogadásra benyújtja;

d)   elkészítteti és jóváhagyja az OTH intézményi munkatervének mellékleteként az OTH korrupció megelőzési intézkedési tervét;

e)    elkészítteti és jóváhagyja a főosztályok és az országos intézetek munkatervét;

f)     jóváhagyja a belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervét, éves ellenőrzési tervét és éves ellenőrzési jelentését, az éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére;

g)    elrendeli a főosztályok és országos intézetek éves beszámolójának elkészítését;

h)   a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítási jogot gyakorol az ÁNTSZ felett, továbbá közreműködik a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában a minisztert mint szakmai irányító minisztert megillető irányítási jogkörök gyakorlásában, valamint tájékoztatja az ÁNTSZ-t, a kormányhivatalt és a járási hivatalt a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól;

i)     javaslatot tesz a miniszter szakmai irányítási körébe tartozó – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti – utasítás kiadására;

j)     a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott jogkörében, az abban meghatározott eszközök alkalmazásával ellátja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátására kijelölt szerve egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét;

k)   kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat.

3.1.1.2. Az országos tisztifőorvos a felügyeleti, ellenőrzési és kontrolling feladatok körében

a)    az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint meghatározza a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét;

b)   felügyeli a hatósági, továbbá a felügyeleti, költségvetési és szakmai ellenőrzési rendszert, elvégzi az ehhez szükséges szabályozási feladatokat;

c)    ellenőrzi az OTH részére a jogszabályok által előírt feladatok végrehajtását;

d)   felelős a vezetői információs és a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért.

3.1.1.3. Az országos tisztifőorvos a szakmai feladatok irányítása, felügyelete körében

a)    ellátja az országos intézetek szakmai felügyeletét, illetve közreműködik az ezen szervek feletti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésekben;

b)   közreműködik a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában a minisztert mint szakmai irányító minisztert megillető irányítási jogkörök gyakorlásában, illetve részt vesz az ezen szervek feletti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésekben;

c)    folyamatosan értékeli az ország járványügyi helyzetét és szükség szerint kihirdeti a járványhelyzetet;

d)   részt vesz a közegészségügyi, járványügyi, munkaegészségügyi, egészségügyi igazgatási tárgyú, valamint az egészségfejlesztésre és az egészségügyi ellátás fejlesztésére irányuló jogszabályok előkészítésében, továbbá véleményezi a közigazgatási egyeztetésre érkező egyéb jogszabály-tervezeteket;

e)    felügyeli és irányítja az OTH jogi tevékenységével kapcsolatos feladatokat, működteti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben biztosított jogorvoslati rendszert;

f)     felügyeli és irányítja az OTH humánpolitikai tevékenységét;

g)    felügyeli és irányítja az adatvédelmi és adatbiztonsági feladatok ellátását;

h)   felügyeli és irányítja a beruházási és üzemeltetési feladatok ellátását;

i)     felügyeli és irányítja az OTH beszerzési és közbeszerzési tevékenységét;

j)     felügyeli és irányítja az OTH oltóanyag biztosítására irányuló közbeszerzési eljárásait, illetve az oltóanyag közbeszerzési eljárások bonyolítását, az eljárási cselekmények naprakész ügyintézését, nyilvántartását, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, valamint hatékony működés biztosítását;

k)   szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzést végeztet a beszerzett oltóanyagok felhasználását illetően a kormányhivatalnál;

l)     figyelemmel kíséri az OEK-kel együttműködve a hazai védőoltási tevékenységeket és az OTH munkatársaiból álló szakmai csoport bevonásával, illetve a Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztály közreműködésével

la) elemzi a védőoltási rendszer működését, az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások teljesítését, átoltottságát, szükség esetén beavatkozásokat – ellenőrzéseket, az oltóanyag logisztika szervezését érintő változtatásokat, jogszabályi módosításokat – javasol;

lb) kezdeményezi az éves oltóanyagterv elkészítését;

lc) javaslatot tesz új védőoltások bevezetésére;

ld) vizsgálja az állami egészségügyi tartalék kezelőjénél az oltóanyagok szakszerű tárolását, javaslatot tesz azok cseréjére, illetve kiadására;

le) részt vesz a lakosság járványügyi védelméhez szükséges oltóanyagok típusának és mennyiségének meghatározásában, folyamatosan figyelemmel kísérve a kialakított készlet mennyiségi változásait és szükség esetén javaslatot tesz annak pótlására, vagy összetételének megváltoztatására;

lf) közreműködik az állami egészségügyi tartalék kezelőjénél tárolandó oltóanyag beszerzésében, az ehhez szükséges költségvetési források tervezésében;

lg) figyelemmel kíséri az oltóanyagok országos elosztásáig azok előírásszerű tárolását, nyilvántartását, valamint annak a járási hivatalig, illetve az oltóorvosig történő szétosztását és kiszállítását;

lh) véleményezi az OEK évente kiadásra kerülő védőoltási módszertani levelét;

m) kezdeményezi – az OEK szakvéleménye alapján – az új vagy módosított összetételű oltóanyagokkal vagy új módszerrel történő védőoltási tevékenység végzését, és szükség esetén az oltás hatékonyságának megállapításához szükséges szűrővizsgálatok szervezésének és lefolytatásának engedélyezését;

n)   felügyeli és irányítja az OTH épületbiztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi válsághelyzeti feladatainak ellátását;

o)   felügyeli és irányítja az OTH informatikai biztonsági feladatait;

p)   működteti az OTH projektjeinek előrehaladása érdekében létrehozott, döntéshozatali jogkörrel rendelkező integratív felsővezetői bizottságot, amelynek résztvevői az OTH felsővezetése, a projektigazgató, a projektmenedzserek és a projekttel érintett önálló szervezeti egységek vezetői;

q)   felelős az állampolgárok tájékoztatásával, panaszaik, közérdekű bejelentéseik kivizsgálásával összefüggő feladatok ellátásáért;

r)     felügyeli a transzparencia irányelvek érvényesülését;

s)    felelős a nemzetközi kötelezettségekből eredő feladatok ellátásáért és a nemzetközi kapcsolatok gondozásáért;

t)     felügyeli az OTH nyilvántartási és szakigazgatási tevékenységével kapcsolatos feladatait;

u)   felügyeli a közvetlen felügyelete alá vont szervezeti egységeket és az egyéb egyedi munkakört ellátó, a miniszter és a rendészetért felelős miniszter előzetes, írásbeli egyetértésével kijelölt integritás tanácsadót, akiket rendszeresen beszámoltat és ellenőriz, dönt a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek, főosztályok munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodás, valamint kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozása kapcsán, továbbá javaslatot tesz az ÁNTSZ szintű létszám-, személyi juttatási és jutalmazási kerettel történő gazdálkodásra, kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására;

felügye

n)   felügyeli a helyettes országos tisztifőorvosokon keresztül a közvetlen irányításuk alá rendelt szakmai tevékenységet ellátó szervezeti egységeket,

o)   biztosítja a foglalkozás-orvostan és a munkahigiéne területén a Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály akkreditált képzőhelyként való működését,

p)   kiadja a „Foglalkozás-egészségügy”, illetve a „Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine” című tudományos folyóiratokat.

3.1.2. Az országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek:

a)    Tisztifőorvosi Titkárság (Főosztály),

b)   Alapellátási és Ellátásszervezési Főosztály,

c)    Belső Ellenőrzési Főosztály,

d)   Humánpolitikai Főosztály,

e)    Igazgatási Főosztály,

f)     Vezetés Támogatási Főosztály.

3.1.3. Az országos tisztifőorvos helyettesítése

Az országos tisztifőorvos feladatait, hatáskörét távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az országos tisztifőorvos által kijelölt helyettes országos tisztifőorvos látja el.A tisztség betöltetlensége esetén az országos tisztifőorvos feladatait, hatáskörét a helyettes országos tisztifőorvos I. látja el.

3.2. Helyettes országos tisztifőorvosok

3.2.1. Az OTH szakmai tevékenységi területeit – az országos tisztifőorvos felhatalmazása alapján – két helyettes országos tisztifőorvos irányítja, felügyeli, illetve tevékenységüket koordinálja.

3.2.2. A helyettes országos tisztifőorvosok elnevezése:

a)     helyettes országos tisztifőorvos I.,

b)    helyettes országos tisztifőorvos II.

3.2.3. A helyettes országos tisztifőorvos általános feladat- és hatásköre:

a)    egyetértést gyakorol az OTH Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, a felügyelete alá rendelt önálló szervezeti egységek ügyrendjével kapcsolatosan, és azokat jóváhagyásra benyújtja az országos tisztifőorvos részére;

b)   biztosítja körlevelek útján a jogszabályoknak megfelelő egységes jogalkalmazási gyakorlatot;

c)    közreműködik a közigazgatási egyeztetésre érkező, népegészségügyi ágazatot érintő, továbbá az egyéb jogszabály-tervezetek szakterületi véleményezésében;

d)   gondoskodik a szakmai tevékenységi területét érintő előterjesztések vezetői döntésre határidőben történő benyújtásáról, javaslatok, tájékoztatók elkészítéséről, együttműködik a szakterületekkel;

e)    a III. fejezet 12. pontjában szabályozott értekezletek rendje szerint részt vesz az OTH értekezleteinek munkájában, ahol tájékoztatást ad és beszámol a végzett feladatokról;

f)     irányítja, felügyeli, ellenőrzi és rendszeresen beszámoltatja az irányítása alá rendelt önálló szervezeti egységeket;

g)    közreműködik a munka- és ellenőrzési tervek elkészítésében;

h)   javaslatot tesz az irányítása alá tartozó főosztályok munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodásra, valamint kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására.

3.2.4. A helyettes országos tisztifőorvos I. közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek:

a)    Közegészségügyi Főosztály,

b)   Járványügyi és Kórházhigénés Főosztály,

c)    Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály.

3.2.5. A helyettes országos tisztifőorvos II. közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek:

a)    Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály,

b)   Nemzetközi Főosztály,

c)    Projektigazgatóság (Főosztály).

3.2.6. A helyettes országos tisztifőorvos II. szakmailag irányítja a gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó Informatikai Főosztály által az OTH információs politikájával és stratégiájával kapcsolatosan, a közös, osztott, szabványos adatbázisok tekintetében, valamint koordináló tevékenységének keretében folytatott tevékenységet.

3.2.7. A helyettes országos tisztifőorvos II. gondoskodik az OTH projektjeinek előrehaladása érdekében létrehozott, döntéshozatali jogkörrel rendelkező integratív felsővezetői bizottság működésének előkészítéséről.

3.2.8. A helyettes országos tisztifőorvosok helyettesítése

A helyettes országos tisztifőorvosok távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén – ha az országos tisztifőorvos ettől eltérően nem rendelkezik – az irányításuk és felügyeletük alá rendelt szakterületek vonatkozásában egymást helyettesítik.

3.3. Gazdasági főigazgató

3.3.1. A gazdasági főigazgató általános feladat- és hatásköre:

a)    a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően szakterületén közreműködik az országos tisztifőorvos feladatainak ellátásában;

b)    az országos tisztifőorvos irányelvei alapján meghatározza az ÁNTSZ gazdálkodásának szabályait;

c)    gondoskodik az OTH gazdálkodási, vállalkozási szabályzatainak elkészítéséről és felülvizsgálatáról, a tervezeteket jóváhagyásra az országos tisztifőorvoshoz felterjeszti;

d)   egészségügyi válsághelyzet idején ellátja a válsághelyzeti ellátás finanszírozásával kapcsolatos feladatokat;

e)    irányítja a főigazgatóság alá tartozó főosztályok tevékenységét, javaslatot tesz az irányítása alá tartozó főosztályok munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodásra, valamint kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására;

f)     átruházott hatáskörben gyakorolja a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek kormánytisztviselői és munkavállalói feletti munkáltatói jogokat;

g)    ellátja a rendelkezésére bocsátott előirányzatokon belül a személyi, valamint a dologi keretek felhasználásával kapcsolatos feladatokat;

h)   elemzi az OTH gazdálkodásának átfogó kérdéseit, javaslatot tesz azok megoldására, meghatározza az aktuális feladatokat, továbbá ellenőrzi a feladatok végrehajtását;

i)     havi előirányzat-teljesítési jelentések készítésével figyelemmel kíséri az ÁNTSZ gazdálkodásának alakulását, és az időarányos teljesítéstől történő indokolatlan eltérés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve javaslatokat tesz a gazdálkodás egyensúlyának helyreállítása érdekében;

j)     előkészíti az országos intézetek szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági megállapodásokat;

k)   felelős a költségvetési tervezés, a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért, az OTH pénzügyi tervezési tevékenységéért és vagyongazdálkodásáért, a közbeszerzési eljárások szabályszerű lebonyolításáért, a szakmai döntések közgazdasági, pénzügyi előkészítéséért, a pénzügyi kötelezettségekkel járó szerződések előkészítéséért, az OTH-t érintő támogatási programok koordinálásáért, valamint az OTH munkatársak szociális támogatásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok teljesítéséért.

3.3.2. A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

a)    Informatikai Főosztály,

b)   Beszerzési, Szolgáltatási és Üzemeltetési Főosztály,

c)    Közgazdasági Főosztály,

d)   Költségvetési és Közbeszerzési Főosztály.

3.3.3. A gazdasági főigazgató pénzügyi és gazdálkodási szempontból irányítja és felügyeli a Projektigazgatóság tevékenységét az egyes projektek pénzügyi megvalósítása, illetve a gazdálkodási szabályoknak való megfelelése tekintetében.

3.3.4. A gazdasági főigazgató helyettesítése

A gazdasági főigazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyettesítését – ha ettől eltérően nem rendelkezik – a Költségvetési és Közbeszerzési Főosztály vezetője látja el meghatározott jogkörrel, a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A tisztség betöltetlensége esetén a gazdasági főigazgató feladatait, hatáskörét a Költségvetési és Közbeszerzési Főosztály vezetője látja el.

3.4. Főosztályvezető

3.4.1. A főosztályvezetőt mint az OTH vezető állású kormánytisztviselőjét az országos tisztifőorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, amelyek tételes felsorolását az OTH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. A Belső Ellenőrzési Főosztály főosztályvezetőjének kinevezéséhez, felmentéséhez és áthelyezéséhez a miniszter egyetértése szükséges.

3.4.2. A főosztályvezető az önálló szervezeti egység felelős vezetője, aki biztosítja a vezetése alatt álló önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

3.4.3. A főosztályvezető feladata és hatásköre:

a)    gondoskodik az önálló szervezeti egységnek a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az országos tisztifőorvos által jóváhagyott ügyrend szerinti működéséről, a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtásáról, ellenőrzi a végrehajtás szabályszerűségét, a vezetése alá tartozó önálló szervezeti egység munkavégzése során biztosítja az egységes követelményrend szerinti feladatellátást;

b)   elkészíti és a felügyeletét ellátó vezető útján az országos tisztifőorvosnak jóváhagyásra benyújtja az önálló szervezeti egység ügyrendjét;

c)    javaslatot tesz a főosztály beosztott munkatársainak kinevezésére, felmentésére, kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására, osztályvezetői megbízás adására, továbbá a főosztályi feladatok végrehajtását támogató szakértők, szaktanácsadók szerződtetésére;

d)   rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az irányítást ellátó vezetőnek a feladatok végrehajtásáról, továbbá a felügyeletet ellátó vezető rendelkezése szerint beszámolási kötelezettséggel tartozik meghatározott személynek vagy szervezetnek minden olyan esetben és tartalommal, amely szükséges az OTH számára előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez;

e)    gondoskodik a Főosztály éves munkatervének és a tevékenységéről szóló éves beszámolónak az elkészítéséről;

f)     javaslatot tesz az irányítását ellátó vezetőnek

fa) szervezeti egysége feladatkörében a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés (a továbbiakban: a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés) kapcsán,

fb) új szervezeti egység létrehozására vagy megszüntetésére,

fc) a szakmai tevékenységét érintő kérdésekben a megoldásra,

fd) a főosztályvezetői, összevont vezetői értekezlet napirendjére,

fe) az OTH humánstratégiai, szakmai képzési és továbbképzési tervének kialakítására,

ff) a népegészségügyi szakterületet érintő jogszabályok alkotására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;

g)    az értekezletek rendje szerint részt vesz az OTH értekezletein és beszámol az önálló szervezeti egység tevékenységéről;

h)   véleményezi a jogszabály- és belső szabályzat-tervezeteket, előterjeszti a működési és ügyviteli kérdések szabályozására készült tervezeteket;

i)     támogatja az OTH kommunikációs tevékenységét, kapcsolatot tart a Tisztifőorvosi Titkárság kommunikációért felelős munkatársaival, illetve szakmai támogatást nyújt szakterülete vonatkozásában munkájukhoz, továbbá szervezeti egysége bevonásával közreműködik a média részére átadandó anyagok elkészítésében, véleményezésében;

j)     gondoskodik a Főosztály tevékenységével kapcsolatos dokumentumok elkészítéséről és azoknak a belső és külső honlapon történő közzétételéről;

k)   hazánk képviseletében részt vesz nemzetközi szakmai rendezvényeken, esetenként közreműködik előadások tartásával, bemutató szakmai anyag közzétételével, illetve szükség esetén munkatársát delegálja; együttműködési kötelezettsége van a projektek kapcsán a Projektigazgatósággal, illetve a projektmenedzserekkel a projekt szakmai megvalósítása terén;

l)     együttműködési és egyeztetési kötelezettsége van az önálló szervezeti egységek vezetőivel;

m) a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során folyamatos kapcsolatot tart az érintett szervekkel, szervezetekkel, írásbeli kapcsolattartás esetén a kiadmányozás rendje szerint.

3.4.4. A főosztályvezető helyettesítésének rendjét a főosztályi ügyrendben kell szabályozni.

3.5. Projektigazgató

3.5.1. A projektigazgatót az országos tisztifőorvos nevezi ki, illetve bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, valamint az OTH Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

3.5.2. A projektigazgató a Projektigazgatóság főosztályvezető besorolású vezetője, aki biztosítja a vezetése alatt álló önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

3.5.3. A projektigazgató feladata és hatásköre:

a)    a Projektigazgatóság alkalmazottai vonatkozásában lefolytatja a kiválasztási eljárást;

b)   ellátja a Projektigazgatóság irányítását; gondoskodik az önálló szervezeti egységnek a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az országos tisztifőorvos által jóváhagyott ügyrend szerinti működéséről, a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtásáról, ellenőrzi a végrehajtás szabályszerűségét, a vezetése alá tartozó önálló szervezeti egység munkavégzése során biztosítja az egységes követelményrend szerinti feladatellátást;

c)    elkészíti és az irányítását ellátó vezető útján az országos tisztifőorvosnak jóváhagyásra benyújtja az önálló szervezeti egység ügyrendjét;

d)   rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a közvetlen irányítást ellátó helyettes országos tisztifőorvos II. felé – a projektmenedzserek bevonásával – a feladatok szakmai végrehajtásáról, a pénzügyi, gazdasági felügyeletet ellátó gazdasági főigazgató felé a feladatok pénzügyi, gazdasági végrehajtásáról, továbbá az irányítást ellátó vezetők rendelkezése szerint beszámolási kötelezettséggel tartozik meghatározott személynek vagy szervezetnek minden olyan esetben és tartalommal, amely szükséges az OTH számára előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez;

e)    az OTH projektjei tekintetében

ea) koordinálja a projektek előkészítését, a projektjavaslatok és pályázati dokumentáció összehasonlítását, a támogatási szerződések előkészítését, monitorozza a projektmegvalósítási, projektzárási folyamatokat,

eb) képviseli az OTH-t mint Projektgazdát az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek felé,

ec) elősegíti a projektek előkészítésében és megvalósításában az OTH érintett középvezetőivel, az országos intézetek vezetőivel történő, a belső szabályzatoknak, utasításoknak megfelelő együttműködést,

ed) meghatározza és ellenőrzi a Projektigazgatóság munkatársainak feladatait és feladatellátását,

ee) támogatja a projektmenedzserek szakmai feladatellátását, biztosítja az ehhez szükséges feltételeket, továbbá pénzügyi szempontból ellenőrzi tevékenységüket,

ef) együttműködik a projektek megvalósításához, ellenőrzéséhez kapcsolódó jogszabályban és támogatási szerződésben előírt szervezetekkel,

eg) javaslatot tesz a projektek szükségleteinek megfelelő erőforrások (humán, anyagi, tárgyi) biztosítására, szükség esetén átcsoportosítására;

f)     részt vesz az OTH projektjeinek előrehaladása érdekében létrehozott, döntéshozatali jogkörrel rendelkező integratív felsővezetői bizottság működésében, biztosítja a bizottság működésében a projektmenedzserek részvételét, továbbá részt vesz a közvetlen irányítást ellátó vezető megkeresésére a bizottság munkájának előkészítésében;

g)    a projektek tekintetében – a „Kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, érvényesítés és utalványozás rendje, jogkörei az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban és az országos intézeteiben” című szabályzatban meghatározott keretek között – kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik;

h)   felelős:

ga) az eljárásrendek szerinti működési és beszámolási rend betartatásáért,

gb) a Projektigazgatóság operatív működéséért.

3.5.4. A projektigazgató helyettesítése

A projektigazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyettesítését az általa megbízott személy látja el a szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint.

3.6. Titkárságvezető

3.6.1. A titkárságvezetőt az országos tisztifőorvos nevezi ki, illetve bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, valamint az OTH Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

3.6.2. A titkárságvezető a Tisztifőorvosi Titkárság főosztályvezető besorolású vezetője, aki biztosítja a vezetése alatt álló önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

3.6.3. A titkárságvezető feladata és hatásköre:

a)    ellátja a Tisztifőorvosi Titkárság irányítását; gondoskodik az önálló szervezeti egységnek a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az országos tisztifőorvos által jóváhagyott ügyrend szerinti működéséről, a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtásáról, ellenőrzi a végrehajtás szabályszerűségét, a vezetése alá tartozó önálló szervezeti egység munkavégzése során biztosítja az egységes követelményrend szerinti feladatellátást;

b)   elkészíti és az országos tisztifőorvosnak jóváhagyásra benyújtja az önálló szervezeti egység ügyrendjét;

i)     rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a közvetlen irányítást ellátó országos tisztifőorvos felé a feladatok végrehajtásáról, továbbá az irányítást ellátó vezető rendelkezése szerint beszámolási kötelezettséggel tartozik meghatározott személynek vagy szervezetnek minden olyan esetben és tartalommal, amely szükséges az OTH számára előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez;

j)     javaslatot tesz a Tisztifőorvosi Titkárság beosztott munkatársainak kinevezésére, felmentésére, kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására, osztályvezetői megbízás adására, továbbá a főosztályi feladatok végrehajtását támogató szakértők, szaktanácsadók szerződtetésére;

k)   gondoskodik a Tisztifőorvosi Titkárság éves munkatervének és a tevékenységéről szóló éves beszámolónak az elkészítéséről;

l)     az értekezletek rendje szerint részt vesz az OTH értekezletein és beszámol az önálló szervezeti egység tevékenységéről;

m) felügyeli és irányítja a Tisztifőorvosi Titkárság által folytatott kommunikációs tevékenységet;

n)   együttműködési és egyeztetési kötelezettsége van az önálló szervezeti egységek vezetőivel;

o)   a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során folyamatos kapcsolatot tart az érintett szervekkel, szervezetekkel, írásbeli kapcsolattartás esetén a kiadmányozás rendje szerint.

3.6.4. A titkárságvezető helyettesítése

A titkárságvezető távolléte, illetve akadályoztatása esetén helyettesítését az általa megbízott személy látja el a szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint.

3.7. Osztályvezető

3.7.1. Az osztályvezetőt az országos tisztifőorvos nevezi ki, illetve bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, valamint az OTH Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

3.7.2. Az osztályvezető feladata és hatásköre

Az osztályvezető a szervezeti egység ügyrendjének és a munkaköri leírásának megfelelően:

a)    a főosztályvezető utasításait figyelembe véve szervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját, gondoskodik róla, hogy az osztály tevékenysége megfeleljen a jogszabályok, a belső szabályok és a szakmai szabályok követelményeinek, valamint a vezetői utasításokban foglaltaknak;

b)   megállapítja az osztály dolgozóinak feladatait, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, ellenőrzi az osztályon készített tervezeteket, koordinálja az irányítása alá tartozók munkáját és ellenőrzi a folyamatban lévő ügyek intézését;

c)    kijelölés alapján helyettesíti a főosztályvezetőt;

d)   felelős az irányítása alá tartozó munkatársak folyamatos szakmai felkészítéséért, és rendszeresen tájékoztatja közvetlen felettesét az osztály munkájáról.

3.7.3. Az osztályvezető helyettesítésének rendjét a szervezeti egység ügyrendjében kell szabályozni.

4. Az egyes szervezeti egységek feladatai

4.1. Az országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

4.1.1. A Tisztifőorvosi Titkárság (Főosztály)

a)    ellátja az országos tisztifőorvos és helyettesei számára érkező iratokkal kapcsolatos teljes körű ügyviteli feladatokat, gépelési és egyéb titkársági adminisztratív tevékenységet;

b)   szervezi, koordinálja és nyilvántartja az országos tisztifőorvos és helyettesei hivatali programjait;

c)    fogadja a Tisztifőorvosi Titkárságra érkező szóbeli megkereséseket, szükség szerint a feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást ad;

d)   előkészíti a felsővezetők által összehívott különböző értekezleteket, összeállítja az értekezlet emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleten hozott döntéseket;

e)    ellátja az országos tisztifőorvos feladatkörébe tartozó minősített iratokkal kapcsolatos ügykezelést;

f)     végzi a Közegészség Tudománytörténeti Múzeum anyagának gondozását;

g)    a kommunikációért felelős munkatársak útján ellátja a kommunikációval kapcsolatos feladatokat, úgymint

ga) a közvélemény és a szakma tájékoztatása az ÁNTSZ által végzett és koordinált, jogszabály által meghatározott tevékenységekről,

gb) az ÁNTSZ munkájának megismertetése a lakossággal, pozitív kép kialakítása az ÁNTSZ munkájáról,

gc) a lakosság tájékoztatása a népegészségüggyel és tisztiorvoslással kapcsolatos kérdésekben, továbbá azokban az európai uniós népegészségügyi és tisztiorvosi kérdésekben, amelyek az ÁNTSZ tevékenységi köréhez tartoznak,

gd) az ÁNTSZ egységes arculatteremtése,

ge) munkatervekhez, stratégiai tervekhez kapcsolt kommunikációs programok készítése egységes kommunikációs terv kidolgozása érdekében,

gf) Kommunikációs Szabályzat elkészítése, rendszeres felülvizsgálata,

gg) sajtótájékoztatók, interjúk, sajtókampányok, szóvivői és szakértői nyilatkozatok szervezése, sajtóközlemények készítése, kiadványok szerkesztése; közösségi média-megjelenések szerkesztése, egészségügyi tájékoztató/felvilágosító tartalmak előállítása,

gh) az internetes csatornák tartalmi kritériumainak meghatározása; tartalmak frissítésének gondozása, az adatgazdák által közzétételre szánt tartalmak jóváhagyása illetve felsővezetői jóváhagyás beszerzése,

gi) ÁNTSZ rendezvények kommunikációjának szervezése,

gj) sajtófigyelés,

gk) az OTH kiemelt rendezvényeinek (Semmelweis Nap, állományértekezletek) szervezése,

gl) az ÁNTSZ múltjának ápolása,

gm) kapcsolattartás a minisztériumokkal, társhatóságokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, médiával, valamint az Európai Unió kommunikációs szerveivel,

gn) az ÁNTSZ Arculati Kézikönyve alapján az OTH nyomdájában készülő nyomtatványok, kiadványok véleményezése, ellenőrzése.

4.1.2. Alapellátási és Ellátásszervezési Főosztály

4.1.2.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Alapellátás Monitorozási és Fejlesztési Osztály,

b) Alapellátás Szervezési Osztály.

4.1.2.2. A Főosztály gyógyító-megelőző feladatai körében:

a) irányítja és koordinálja a Praxisprogramokat, különös tekintettel háziorvosi szolgáltatóként a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteknek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás keretében szervezett háziorvosi ellátás működtetésével kapcsolatos feladatokat,

b) háziorvosi mintapraxist működtet.

4.1.2.3. A Főosztály szervezési, módszertani feladatai körében:

a) biztosítja az OTH alapellátással kapcsolatos szervezési és módszertani feladatainak képviseletét;

b) előkészíti – az OTH munkatervéhez kapcsolódva, illetve felkérés alapján – az egészségügyi alapellátást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint érintő szabályozási koncepciókat, illetve az azok megalapozásához szükséges szakmai háttértanulmányokat;

c) elemzi a háziorvosi szakterület működési feltételeit, azokat értékeli, különös tekintettel a működőképességre, a területi egyenlőtlenségekre, a szakmai akadályokra és a hatékonyságot akadályozó tényezőkre;

d) szakmai kiadványok megjelentetésével segíti a szakmai módszertani tárgyú nemzeti programok eredményes megvalósítását;

e) segíti a kiadványok alapellátás területén történő megjelentetését;

f) értékeli az alapellátás teljesítményét és működési feltételeinek alakulását, az alapellátás területén megvalósított modellkísérletek, projektek eredményeit;

g) modellkísérleteket végez a Praxis Program és Praxis Váltás Programok eredményes megvalósítása érdekében;

h) szakmai javaslatot tesz:

ha) a feladatkörét érintő jogszabályok módosítására,

hb) a szakterületét érintő vizsgálati és terápiás eljárások rendjére, az egyes az alapellátás különböző területeinek szakmai kompetenciájára,

hc) a szakterületen működő egészségügyi szolgáltatók finanszírozási rendszerére és annak szükség szerinti módosítására;

i) szakmailag segíti és figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó intézetek és szolgálatok tevékenységét:

ia) a szakmai felügyelet ellátásához módszertani ajánlásokat tesz,

ib) rendszeresen továbbképző-tájékoztató rendezvényeket szervez, illetve tart,

ic) az alapellátási szolgálatok működtetésében részt vevő szervek megkeresésére szakmai segítséget nyújt az ellátás megszervezéséhez, illetve esetleges átszervezéséhez,

id) a szakterületen működő egészségügyi dolgozó kezdeményezésére szakmai javaslatot tesz az érintett ellátás hatékony működtetésére, továbbfejlesztésére;

j) a szakmai módszertani feladatok, a Praxis Program és Praxis Váltás Programok teljesítése érdekében, valamint az alapellátás finanszírozásának továbbfejlesztése érdekében együttműködik az OEP-el, amelynek keretében:

ja) rendszeres tájékoztatást ad az OEP részére az alapellátási szolgálatok finanszírozással kapcsolatos helyzetéről, illetve problémáiról,

jb) javaslatot tesz az OEP-nek a jogszabály-módosítást nem igénylő finanszírozás-technikai kérdések módosítására,

jc) felhasználja az OEP által rendelkezésére bocsátott, a finanszírozás továbbfejlesztésének megalapozásához szükséges adatokat, információkat,

jd) figyelemmel kíséri az alapellátás és egyéb ellátási szintek egészségügyi szolgáltatói közötti betegutakat befolyásoló kölcsönhatásokat;

k) részt vesz a szakterülete adatgyűjtési rendszerének kialakításában és gondoskodik folyamatos korszerűsítéséről, az adatok értékeléséről, elemzéséről, illetve felhasználásáról, amelynek érdekében információs rendszert működtethet;

l) figyelemmel kíséri az egészségügyi alapellátás működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges adatgyűjtési rendszert és indokolt esetben javaslatot tesz az OSAP-ban történő módosításokra;

m) értékeli az alapellátási szolgálatoktól közvetlenül vagy az alapellátási szolgálatok ellenőrzését, felügyeletét végző, illetve az adatokat más szempontból gyűjtő, vagy feldolgozó szervektől közvetetten beszerzett adatokat;

n) értékeli a jogszabályok, egészségügyi szakmai irányelvek gyakorlati alkalmazását, megvalósíthatóságát, végrehajtását;

o) véleményezi szakterülete új vizsgálati módszereit és a gyógyító-megelőző, ápolási és gondozási eljárások alkalmazásának feltételeit;

p) részt vesz:

pa) az alapellátás minőségügyi rendszer feltételei egészségügyi szakmai irányelveinek a kidolgozásában,

pb) az egészségügyi szakmai kollégium, különösen annak Háziorvostani Tagozata és Tanácsa, a Gyermek Alapellátási Tagozata és Tanácsa, az Ápolási Tagozata és Tanácsa munkájában, döntéseinek előkészítésében, a döntések végrehajtásában;

q) együttműködik a képzés, szakképzés és folyamatos továbbképzés mellett a tudományegyetemek háziorvos képzésért felelős tanszékeivel, intézeteivel, úgyis, mint Körzetközpontokkal a módszertani feladatok ellátására;

r) közreműködik az alapellátás szociális és egészségügyi határterületei vonatkozásában a feladatok megvalósításában.

4.1.2.4. A Főosztály továbbképző és tudományos kutató feladatai körében:

a) közreműködik az egészségügyi dolgozók képzésében és továbbképzésében, a szakterületét érintő

aa) kutatómunka elvi, módszertani irányításában a tudományegyetemek háziorvos képzésért felelős tanszékeivel, intézeteivel,

ab) oktatásra vonatkozó szakmai ajánlások, útmutatók kidolgozásában;

b) szerepet vállal a szakterületét érintő szakmai továbbképzési programokban és részt vesz azok lebonyolításában;

c) koordinálja a szakterületéhez tartozó szakorvosképzéssel és kötelező továbbképzéssel kapcsolatos egyéb feladatokat;

d) tudományos és kutatói feladatainak ellátása érdekében kiadványokat készít és ad ki, előadásokat és tanfolyamokat szervez.

4.1.2.5. A Főosztály nyilvántartási feladatai körében ellátja a Praxiskezelői feladatokat.

4.1.2.6. Az Alapellátás Monitorozási és Fejlesztési Osztály feladatai:

a) végzi a Főosztály feladataihoz kapcsolódó adatgyűjtési rendszerek és módszerek előkészítését;

b) javaslatokat készít az alapellátást érintő felmérésekre, vizsgálatokra, ellenőrzi azok elvégzését;

c) szervezi az alapellátás rendszerének, működésének és hatékonyságának javítása érdekében szükséges monitorozások, szakmai felmérésék, elemzések készítését, kezdeményezi a kialakított javaslatok hasznosítását;

d) felelős a szakmai felügyeleti rendszerrel való együttműködésért;

e) figyelemmel kíséri az alapellátás minőségügyi helyzetét;

f) javaslatokat készít a Főosztály kompetenciájába tartozó szakmai koncepciókra, a hazai és nemzetközi adatok, eljárások és irányvonalak hasznosítására, részt vesz a szakmai koncepciók, tervek kidolgozásában, véleményezésében, megvalósításában;

g) koordinálja a Főosztály nemzetközi kapcsolatokhoz tartozó feladatait;

h) folyamatosan figyelemmel kíséri az alapellátás specifikus hazai és nemzetközi szakmai pályázati lehetőségeket, amelyekről összefoglaló javaslatot készít az országos tisztifőorvos számára;

i) részt vesz az OTH hazai és nemzetközi – alapellátást érintő - projektjeinek kidolgozásában, megvalósításának koordinálásában;

j) részt vesz a Főosztály szakmai programjainak megvalósításához kapcsolódó pályázatok előkészítésében, végrehajtásában;

k) ellátja a Főosztály kiadványainak szakmai felügyeletét;

l) végzi a kutatási programok kidolgozását, forgatókönyvek elkészítését, megvalósításának szervezését és monitorozását, az eredmények feldolgozását;

m) javaslatot készít az alapellátási egészségügyi dolgozók továbbképzéseinek szakmai programjára, tematikájára, kezdeményezi az alapellátási egészségügyi dolgozók ismeretbővítését elősegítő új programok szervezését, kiadványok megjelentetését;

n) szervezi és lebonyolítja az egészségügyi dolgozók részére a Főosztály által szervezett szakmai képzést, továbbképzést, valamint a szakmai rendezvényeket, konferenciákat;

o) nyilvántartásokat vezet, adatokat szolgáltat a továbbképzések területét érintően.

4.1.2.7. Az Alapellátás Szervezési Osztály feladatai:

a) irányítja a Praxis Programmal és Praxis Váltás Programokkal kapcsolatos feladatok ellátását;

b) előkészíti a Praxis Programmal és Praxis Váltás Programokkal kapcsolatos szerződések tervezeteit;

c) elkészíti a társadalombiztosítási és szakértői ismeretek vizsga tananyagát;

d) megszervezi és lebonyolítja a társadalombiztosítási és szakértői ismeretek tárgyú vizsgát;

e) kapcsolatot tart a Praxis Programban részt vevő szereplőkkel, különösen a mentorokkal, helyettes háziorvosokkal, települési önkormányzatokkal, az engedélyeket kiadó hatóságokkal, az OEP területi szervével;

f) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján nyilvántartást vezet a praxisjogokról, a tartósan betöltetlen körzetekről, illetve regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket;

g) közzétételre előkészíti a praxisnyilvántartás egyes adatait;

h) aktualizálja és közzétételre előkészíti a tartósan betöltetlen körzetek listáját;

i) felületet biztosít a háziorvosok, fogorvosok részére praxisjog elidegenítésére kiírt hirdetményeik térítésmentes megjelentetéséhez;

j) kidolgozza és közzéteszi az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításához szükséges szempontrendszert, amelynek figyelembevételével a települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit;

k) részt vesz a feladatkörét érintő jogszabály-előkészítő munkában, jogszabályok véleményezésében;

l) javaslatokat tesz a nyilvántartásokat érintő fejlesztésekre;

m) teljesíti, vezeti és dokumentálja a nyilvántartásokat érintő adatkéréseket, az irányító szerv kérésére adatgyűjtéseket végez;

n) előkészíti a praxiskezelői-igazgatási feladatokat érintő szakmai konzultációkat, felel a hatékony és szakszerű végrehajtásért.

4.1.3. Belső Ellenőrzési Főosztály

4.1.3.1. A belső ellenőrzés az ÁNTSZ tekintetében:

a) elemzi,vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

b) elemzi,vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

c) megállapításokat, javaslatokat tesz és következtetéseket von le a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása, a működés eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

e) végzi az országos intézeteknél a munkatervben meghatározottak szerinti ellenőrzéseket;

f) tanácsadó tevékenységet lát el, melynek keretében javaslatokat fogalmaz meg az OTH működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, az OTH belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően;

g) külön megállapodások alapján – amennyiben a megállapodás arról rendelkezik –, az országos intézetek belső ellenőrével együttműködve jogosult részt venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) szerint az OTH irányítása alá tartozó országos intézeteknél a belső ellenőrzési feladatok ellátásában;

h) ellátja a jogszabályi rendelkezés szerint az OTH által irányított országos intézetek belső ellenőrzési tevékenységének szakmai felügyeletét, az ellenőrzések koordinációját és az éves tervezéssel és az éves ellenőrzési jelentés kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.

4.1.3.2. A belső ellenőrzési vezető feladatai:

a) elkészíti és karbantartja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet;

b) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, az országos tisztifőorvos jóváhagyása után azokat végrehajtja, valamint azok megvalósítását nyomon követi;

c) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja az ellenőrzések végrehajtását;

d) összehangolja az ellenőrzéseket;

e) megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tesz az országos tisztifőorvosnak, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik;

f) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az országos tisztifőorvost, illetve az országos tisztifőorvos érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;

g) az ellenőrzés lezárását követően megküldi az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát az országos tisztifőorvos számára;

h) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentést;

i) gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók;

j) gondoskodik a belső ellenőrzések, külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok biztonságos tárolásáról;

k) biztosítja a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében az országos tisztifőorvos által jóváhagyott éves képzési tervet készít és gondoskodik annak megvalósításáról;

l) évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására;

m) tájékoztatja az országos tisztifőorvost az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről;

n) nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtását az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének írásbeli tájékoztatása alapján.

4.1.3.3. A belső ellenőrzés eljárásának részletes szabályait a Bkr. és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

4.1.4. Humánpolitikai Főosztály

4.1.4.1. A Főosztály alapfeladatai keretében:

a) közreműködik az OTH humánpolitikai elveinek kialakításában, valamint az ÁNTSZ humánpolitikai tevékenységének irányításában;

b) az OTH és az országos intézetek közötti együttműködési megállapodás alapján ellátja az országos intézetek humánpolitikai feladatait;

c) javaslatokat készít a humánpolitikai intézkedések megtételéhez;

d) ellátja az OTH kormánytisztviselői, munkavállalói és az országos intézetek vezetői tekintetében a jogviszonyukhoz kapcsolódó személyzeti, munkajogi, képzési-továbbképzési feladatokat;

e) az ÁNTSZ szakmai célkitűzéseit, tervek és döntések meghozatalát, megvalósítását segítő javaslatokat készít;

f) előkészíti és karbantartja az OTH Közszolgálati Szabályzatát, a hatósági igazolványok kiadásáról és adminisztratív védelméről szóló szabályzatot, a vagyonnyilatkozat átadásáról, nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről szóló szabályzatot, valamint a Cafetéria-szabályzatot;

g) a humánpolitikai vonatkozású információs anyagokat elkészíti és közzéteszi a belső és a külső honlapon.

4.1.4.2. A Főosztály feladatai a személyügyi adminisztráció területén az OTH kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak és az ÁNTSZ miniszteri, illetve országos tisztifőorvosi kinevezési hatáskörbe tartozó vezetőinek alkalmazásával kapcsolatban:

a) vezeti az OTH közszolgálati alapnyilvántartását, kezeli a személyi anyagokat;

b) ellátja a személyügyi döntések meghozatalához szükséges előkészítő feladatokat; vezetői döntésre előkészíti a személyügyi feladatokkal kapcsolatos okmányokat;

c) elkészíti és megjelenteti az állások betöltésére kiírt pályázatokat, lebonyolítja a pályázatok elbírálását;

d) ellátja a foglalkoztatási jogviszony létrehozásával, fenntartásával, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő előkészítő feladatokat;

e) koordinálja a munkaköri leírások elkészítését, valamint ellátja a munkaköri leírásokhoz kapcsolódó nyilvántartási feladatokat;

f) előkészíti a hatályos jogszabályoknak megfelelően a teljesítménykövetelmények meghatározását és koordinálja a teljesítményértékelési folyamatot;

g) ellátja a kormánytisztviselők minősítésével kapcsolatos előkészítési, szervezési, lebonyolítási feladatokat;

h) megállapítja, és folyamatosan nyilvántartja az OTH dolgozóinak és az országos intézetek vezetőinek szabadságát; kiállítja a munkáltatói igazolásokat;

i) előkészíti a fizetés nélküli szabadságok igénybevételére vonatkozó határozatokat;

j) ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat;

k) elvégzi az OTH kormánytisztviselőnek fegyelmi eljárásával kapcsolatos előkészítő és szervezőmunkát;

l) betölti a TARTINFO-rendszerbe a tartalékállományba helyezettek adatait, valamint a bejelentett üres álláshelyekre vonatkozó adatokat;

m) ellátja az ÁNTSZ dolgozóival kapcsolatos állami, miniszteri és hivatali kitüntetések, elismerések adományozásának előkészítését;

n) végzi a nemzetbiztonsági ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatokat;

o) koordinálja a hatósági igazolványok és a népegészségügyi igazolványok kiállítását;

p) közreműködik a megbízási szerződések előkészítésének, megkötésének, nyilvántartásának feladataiban;

q) közreműködik a tevékenységi körét érintő jogszabály-tervezetek, módosítási tervezetek véleményezésében és előkészítésében;

r) ellátja a személyügyi tevékenység körébe tartozó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat.

4.1.4.3. A Főosztály feladatai az oktatás, képzés, továbbképzés, fejlesztés területén:

a) szervezi és koordinálja a szakmai és egyéb képzéseken való részvételt; igény esetén részt vesz országos szintű képzések koordinációjában;

b) előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket és megállapodásokat;

c) nyilvántartást vezet az OTH-n belül szervezett képzésekről;

d) kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, a felettes szerv oktatásszervezőivel;

e) elvégzi a szakmai gyakorlatosok munkavégzésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;

f) koordinálja és nyilvántartja a jogszabályokban előírt képzéseket, továbbképzéseket;

g) ellátja a közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga tervezési és szervezési feladatait;

h) ellátja az oktatással kapcsolatos soron kívüli feladatokat az országos tisztifőorvos utasítása alapján.

4.1.4.4. A Főosztály feladatai a létszámgazdálkodás területén:

a) nyomon követi az ÁNTSZ engedélyezett létszáma változásait, havi létszámtáblákat készít, vezeti az üres álláshelyekről szóló kimutatásokat;

b) az ÁNTSZ létszámadataiban történt változásokról tájékoztató anyagokat készít elő.

4.1.4.5. A Főosztály feladatai a szociális ellátás és az egyéb juttatások területén:

a) ellátja a foglalkoztatottakat érintő szociális ügyeket, kegyeleti feladatokat az OTH Közszolgálati Szabályzatában rögzítettek szerint;

b) részt vesz a cafetériával összefüggő egyes feladatokban, ellátja az OTH kormánytisztviselői részére járó cafetéria juttatások igényléséhez, illetve folyósításához szükséges adatszolgáltatást a társszervezetek felé.

4.1.5. Igazgatási Főosztály

4.1.5.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Ápolási és Országos Szakfelügyeleti Osztály,

b) Egészségügyi Igazgatási Osztály,

c) Szakmai és Egészségügyi Módszertani Osztály.

4.1.5.2. A Főosztály az egészségügyi igazgatással kapcsolatos hatósági feladatkörében:

a) ellátja a jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat;

b) eljár a kormányhivatal által hozott első fokú döntések másodfokú elbírálásában;

c) eljár az ENKK által hozott első fokú döntések másodfokú elbírálásában;

d) előkészíti a kormányhivatal által hozott döntések felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket;

e) előkészíti az ENKK által hozott döntések felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket;

f) eljár a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók ellen benyújtott panaszok, közérdekű bejelentések ügyében;

g) első fokú hatósági jogkört gyakorol a jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárásában;

h) első fokú hatósági jogkört gyakorol a közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitása és az ehhez kapcsolódó ellátási terület meghatározásában, módosításában;

i) vezeti az egészségügyi szakellátás kapacitás és ellátási területről szóló nyilvántartást;

j) engedélyezi az egészségügyi szolgáltatók által végzett beavatkozással járó kutatásokat;

k) ellátja a sejtekkel, szövetekkel kapcsolatos kompetens hatósági feladatokat;

l) vezeti az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek nyilvántartását;

m) vezeti a humán erőforrás nyilvántartó rendszert.

4.1.5.3. A Főosztály általános feladatai:

a) szakmai javaslatokat tesz, illetve részt vesz a szakmai javaslatok kidolgozásában az egészségügyi intézmények létesítése, fejlesztése, megszüntetése kérdéseiben;

b) közreműködik az irányító szerv illetékes szakmai főosztályaival a tevékenységi körét érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében, előkészítésében, szakmai kérdésekben felkérésre véleményt nyilvánít;

c) javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak az egészségügyi igazgatási tevékenység területén a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés kapcsán;

d) végzi a szakfelügyeleti rendszer koordinálásával kapcsolatos feladatokat, vezeti a szakfelügyelők nyilvántartását;

e) felkérésre részt vesz szakmai bizottságok, testületek munkájában;

f) együttműködik az illetékes szakmai szervezetekkel, társhatóságokkal;

g) javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak az egészségügyi igazgatási tevékenységgel kapcsolatos munkatervi feladatok, ezen belül a kiemelt feladatok meghatározását illetően, a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés kapcsán;

h) javaslatot tesz a kormányhivatal és a járási hivatalátfogó és célellenőrzésére, ezen belül meghatározza az egészségügyi igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan az ellenőrzés szempontrendszerét, az ellenőrzés formáját;

i) javaslatokat készít az ÁNTSZ, a kormányhivatal és a járási hivatal feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésére, illetve a hatályos jogszabályok módosítására; közreműködik a jogszabályok normaszövegének, indokolásának előkészítésében, a hatásvizsgálati lap összeállításában;

j) közreműködik az ÁNTSZ Szervezeti és Működési Szabályzatainak, továbbá egyéb belső szabályzatainak elkészítésében;

k) felkérésre véleményezi az OTH más szervezeti egységei által előkészített szabályzatok tervezetét;

l) évente elkészíti és felülvizsgálja az ÁNTSZ, és felkérésre a kormányhivatal és járási hivatal feladat- és hatáskörét tartalmazó jogszabályok jegyzékét, rendszeresen tájékoztatja a vezetőket, valamint az országos tisztifőorvos, illetve a szakmai irányító útján a kormányhivatalt a feladatváltozást tartalmazó jogszabályokról;

m) figyelemmel kíséri az Európai Unió jogalkotását és bírósági gyakorlatát, és az ÁNTSZ-t, valamint a kormányhivatalt és járási hivatalt érintő jogszabályokról, illetve bírósági döntésekről tájékozatja az érdekelteket;

n) közreműködik az ÁNTSZ, valamint a kormányhivatal és járási hivatal kormánytisztviselőinek jogalkalmazói munkáját segítő képzésekben, továbbképzésekben;

o) megkeresésre tájékoztatást nyújt az ÁNTSZ, valamint a kormányhivatal és járási hivatal feladatkörét érintő jogszabályokról;

p) IMI-koordinációval kapcsolatos feladatokat lát el, nemzetközi referens bevonásával;

q) koordinálja a felkért ügyvédek tevékenységét, szükség esetén ellátja az OTH perbeli képviseletét;

r) jogi szempontból véleményezi az OTH által megkötendő polgári jogi szerződéseket, együttműködési megállapodásokat;

s) felkérésre közreműködik a polgári jogi szerződések megkötésében;

t) javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak az egészségügyi igazgatási tevékenységgel kapcsolatos éves beszámoló jelentés szempontjainak kialakítását illetően, a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés kapcsán, valamint felkérés alapján végzi a beérkezett jelentések feldolgozását.

4.1.5.4. Az Ápolási és Országos Szakfelügyeleti Osztály feladatai:

a) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés kapcsán

aa) szervezi, összehangolja a kormányhivatal és a járási hivatal keretében működő ápolási szakfelügyeleti tevékenységet, közreműködik az ápolási szakfelügyelet szakmai irányításában,

ab) közvetíti az egységes szakmai irányelveket és segíti azok szakmai, gyakorlati érvényesítését,

ac) szervezi, összehangolja a kormányhivatal és a járási hivatal keretében működő szakfelügyelő ápolók szakmai fejlesztését, továbbképzését, illetve közreműködik annak szakmai irányításában,

ad) figyelemmel kíséri a kormányhivatal és a járási hivatal ápolási szakfelügyeletén keresztül az ápolás személyi, tárgyi, szakmai, környezeti feltételeinek megvalósulását és az ápolásra vonatkozó szakmai szabályok érvényesülését;

b) tájékoztatja az országos tisztifőorvost az ápolás területét érintő tapasztalatokról, valamint részt vesz az ápolással kapcsolatos szakmai irányelvek kidolgozásában, elősegíti a korszerű ápolási, gondozási szemlélet kialakítását, az új módszerek bevezetését és megvalósítását;

c) részt vesz az ágazati, ápolási és egyéb szakdolgozói tevékenységeket érintő szakmapolitikai döntések előkészítésében, jogszabálytervezek, módszertani útmutatók, állásfoglalások véleményezésében;

d) végzi szakterülete vonatkozásában az éves beszámoló jelentések feldolgozását, statisztikát készít, az adatok elemzése után értékeli az ápolás helyzetét;

e) szervezi, irányítja, koordinálja a Népegészségügyi Program kapcsán felmerülő ápolásszakmai feladatok végrehajtását;

f) együttműködik az illetékes szakmai és társadalmi szervezetekkel;

g) közreműködik a szakdolgozói továbbképzések szervezésében, megvalósításában.

4.1.5.5. Az Egészségügyi Igazgatási Osztály feladatai:

a) végzi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárását;

b) végzi a jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatók felügyeletét, hatósági ellenőrzését, szükség szerint hivatalból közigazgatási hatósági eljárást folytat le;

c) kivizsgálja a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatókkal szembeni panaszokat, közérdekű bejelentéseket;

d) eljár, illetve döntést hoz a panaszok, közérdekű bejelentések által feltárt hiányosságok, jogszabálysértések esetén;

e) vezeti, aktualizálja az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartását, gondoskodik a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működési engedélyei vonatkozásában a nyilvántartás naprakész adattartalmáról;

f) nyilvántartásba veszi a bejelentés keretében egészségügyi tevékenységet végzők jogszabályban meghatározott adatait;

g) eljár az egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásával kapcsolatos hatósági ügyekben, előkészíti a döntéseket;

h) meghatározza, módosítja a szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók ellátási területét;

i) vezeti az egészségügyi szolgáltatók kapacitásának és ellátási területének nyilvántartását;

j) részt vesz a kormányhivatal és a járási hivatalegészségügyi igazgatási feladatai szakmai ellenőrzésében;

k) közreműködik a humán erőforrás nyilvántartó rendszer adatgyűjtésének koordinálásában.

4.1.5.6. A Szakmai és Egészségügyi Módszertani Osztály feladatai:

a) közreműködik az egészségügyi ellátás javítását célzó szervezeti és szervezési intézkedések előkészítésében, végrehajtásában, felkérésre véleményt nyilvánít az egészségügyi ellátórendszer szervezetével és feladatával kapcsolatos módosító elképzelésekről;

b) felmérést végez az egészségügyi ellátás vonatkozásában;

c) koordinálja, fejleszti az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek nyilvántartását;

d) kérésre adatot szolgáltat az egészségügyi szolgáltatók szolgáltatást érintő adatairól;

e) végzi a sejtekkel, szövetekkel (az EUROTRANSZPLANT szerződéssel) kapcsolatos kompetens hatósági feladatokat;

f) végzi a szervátültetéssel kapcsolatos, az OTH-ra vonatkozó jogszabályban előírt illetékes hatósági feladatokat, ezen feladatok keretében együttműködve az OVSZ-szel és az AEEK-val;

g) végzi a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szükséges szakorvosi igazolások kiadásával kapcsolatos felülvizsgálati feladatokat;

h) felméri és adatot szolgáltat az EUROCET projekt tekintetében a sejt és szövet gyűjtés, tárolás és transzplantáció tekintetében;

i) évente adatgyű

adatgyűjtést végez és jelentést készít a szövetek vizsgálatához, feldolgozásához, tárolásához, elosztásához kapcsolódó súlyos káros eseményekről, illetve a szövetek beültetése vagy kivétele során észlelt súlyos szövődményekkel kapcsolatosan;

j) nyilvántartást vezet a Magyarországról külföldre, illetve külföldről Magyarországra szállított szervekről, szövetekről, a kiadott engedélyekről;

k) közreműködik a határterületnek minősülő tevékenységek azonosításában, egészségügyi szolgáltatásnak minősülés megítélésében.

4.1.6. Vezetés Támogatási Főosztály

4.1.6.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Védelmi és NER Tájékoztatási Központi ÜgyeletiOsztály (VNTKO)

4.1.6.2. A Főosztály koordinációs feladatai körében

a) koordinálja az ÁNTSZ belső szakmai, évközi és éves jelentési kötelezettségeit, ellátja a jelentések kialakításával, módosításával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, melynek érdekében koordinálja a szükséges szakmai egyeztetéseket;

b) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés kapcsán koordinálja a kormányhivatal és a járási hivatal szakmai tevékenységével kapcsolatos jelentésekre vonatkozó ÁNTSZ javaslatokat, felkérésre ellátja a jelentések kialakításával, módosításával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat;

c) a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza és továbbítja az országos tisztifőorvosnak, valamint gondoskodik a közérdekű adatoknak az OTH honlapján történő megjelentetéséről;

d) a jelentések értékelése alapján javaslatokat fogalmaz meg az országos tisztifőorvos felé a szakmai és intézményi hatékonyság növelése érdekében;

e) szakmai koordinációs feladatokat lát el a Főosztály tevékenységét, az ÁNTSZ, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal jelentési és adatgyűjtési rendszerét érintő ügyiratkezelő és jelentéskészítő alkalmazások kapcsán;

f) a főosztályok közreműködésével koordinálja a szervezet-szintű tervezést, tényelszámolást, elemzést és az információk visszacsatolását az OTH vezetése felé;

g) közvetlen kapcsolatot tart az OTH valamennyi szervezeti egységével a szervezetfejlesztési, valamint ad hoc feladatok megoldása érdekében;

h) koordinálja az ÁNTSZ munkatervi ellenőrzési feladatainak összeállítását, gondoskodik közzétételükről;

i) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés kapcsán koordinálja a kormányhivatal és a járási hivatal szakmai tevékenységével kapcsolatos munkatervi – ellenőrzési és mintavételi - feladatokra vonatkozó ÁNTSZ javaslatokat, felkérésre ellátja a munkatervek kialakításával, módosításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat;

j) felkérésre koordinálja a kormányhivatal és a járási hivatal éves hatósági ellenőrzési feladatainak összeállítását, összegzi a hatósági ellenőrzési terv végrehajtásával kapcsolatos kormányhivatali és járási hivatali beszámolókat, szükség esetén gondoskodik közzétételükről;

k) ellátja az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programjában való ÁNTSZ részvételből adódó kapcsolattartási és koordinációs feladatokat;

l) felel az OTH-ba az irányító szervtől, minisztériumoktól beérkező jogszabálytervezetek gondozásáért, a kodifikációs folyamat koordinálásáért;

m) nyomon követi az irányító szerv, illetve a Kormány jogalkotási munkaterve kapcsán az ÁNTSZ-t érintő feladatokat, illetve a munkaterv kapcsán koordinációs tevékenységet végez az önálló szervezeti egységek és az országos intézetek bevonásával;

n) koordinálja az ÁNTSZ éves rendezvénytervét, gondoskodik annak közzétételéről;

o) koordinálja az ÁNTSZ alapító okiratainak és szervezeti és működési szabályzatainak elkészítését, illetve közreműködik elkészítésükben.

4.1.6.3. A Főosztály szakmai kompetenciájába tartozó feladatai körében

a) ellátja az OTH kontrolling rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokat, illetve a felsővezetői igényeknek megfelelően információt gyűjt és szolgáltat;

b) közreműködik a vezetői információs rendszer kialakításában és működtetésében; ezen belül – a kormányhivatal és járási hivatal népegészségügyi feladatainak ellátása érdekében – a kormányhivatal és a járási hivatal szakmai, hatósági tevékenységével kapcsolatos teljesítményének nyomon követésére alkalmas monitoring rendszert működtet, melynek során rendszeres adatgyűjtéseket és értékelést végez, utóbbit eljuttatja az országos tisztifőorvosnak, az értékelés alapján – szükség esetén – javaslatokat fogalmaz meg, a teljesítményekkel kapcsolatos adatokat a kormányhivatal és a járási hivatal számára hozzáférhetővé teszi, valamint biztosítja számukra az egyedi, területi lekérdezés lehetőségét;

c) az OTH vonatkozásában szükség esetén gazdasági elemzéseket végez, az eredményeket értékeli;

d) részt vesz a Főosztály tevékenységét, az ÁNTSZ, a kormányhivatal és a járási hivatal jelentési és adatgyűjtési rendszerét érintő ügyiratkezelő és jelentéskészítő alkalmazások kezelésében, azok adatainak gondozásában;

e) ellátja az OTH Iratkezelési Szabályzatában és más külső szabályozásokban az iratkezeléssel kapcsolatban megfogalmazott feladatokat; ennek keretében működteti a Központi Irattárat és a Központi Postázót, a jogszabályi változásoknak megfelelően koordinálja az iratkezelő rendszer karbantartását;

f) javaslatokat készít az OTH minőségirányítási rendszerének kialakítására és működtetésére vonatkozóan;

g) részt vesz az OTH minőségpolitikájának és egyéb politikáinak előkészítésében, aktualizálásában;

h) koordinálja és közreműködik az OTH belső szabályozó dokumentumainak elkészítésében, módosításában, kiadásában és közzétételében, naprakész és közvetlenül hozzáférhető nyilvántartást vezet az OTH valamennyi szabályozó dokumentumáról;

i) részt vesz a feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, különösen a különböző adatgyűjtési, jelentési rendszerek használatával kapcsolatos ismeretek vonatkozásában az ÁNTSZ, a kormányhivatal és a járási hivatal munkatársainak továbbképzésében;

j) részt vesz a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában az átfogó kormányhivatali ellenőrzésekben és az éves ellenőrzési tervek előkészítésében.

4.1.6.4. Védelmi és NER Tájékoztatási Központi ÜgyeletiOsztály feladatai

a) az OTH vonatkozásában végzi, az országos intézetek vonatkozásában irányítja és felügyeli a védelmi igazgatási tervező-szervező tevékenységeket, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a védelmi igazgatási tervező-szervező tevékenységek irányításában és felügyeletében, ezen belül

aa) közreműködik a különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben jelentkező ágazati feladatokra való felkészülés tervezésével, szervezésével, módszertani támogatásával összefüggő tevékenységek ellátásában,

ab) az irányító szerv útmutatásai alapján elkészíti és karbantartja az OTH válsághelyzeti normatív utasításait, terveit, a kormányhivatal és járási hivatal népegészségügyi feladatainak ellátása érdekében segíti a kormányhivatal és járási hivatal ez irányú tervező munkáját, biztosítja az ÁNTSZ és a kormányhivatal egészségügyi válságkezelési tervei rendszerének összehangoltságát, komplexitását; részt vesz az Országos Egészségügyi Válságkezelési Terv vonatkozó részeinek aktualizálásában,

ac) kidolgozza az OTH Honvédelmi Tervét,

ad) elkészíti a védelemigazgatás területére vonatkozó jogszabályok egységes értelmezésének és végrehajtásának biztosítása érdekében, illetve küszöbérték alatti rendkívüli események kezelésére vonatkozóan kiadásra kerülő országos tisztifőorvosi intézkedéseket, ajánlásokat, eljárásrendeket,

ae) kapcsolatot tart a felettes- és társszervek védelemigazgatásban érintett szervezeteivel, valamint egyéb együttműködő szervezetekkel,

af) az országos tisztifőorvos megbízása alapján képviseli az OTH-t a felettes- és társszervek védelemigazgatásban érintett szervezetei, valamint egyéb együttműködő szervezetek rendezvényein,

ag) megszervezi az OTH OVCS riasztásának rendszerét, és naprakészen tartja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat,

ah) különleges jogrendekben és egészségügyi válsághelyzetekben tevékenyen segíti és támogatja az OTH OVCS irányítási, vezetési feladatainak ellátását, a kormányhivatal és járási hivatal egészségügyi válsághelyzeti ellátással kapcsolatos feladatai végzését,

ai) véleményezi a szakterületét érintő jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz az egészségügyi válsághelyzeti ellátást érintő jogszabályok szükséges módosítására,

aj) tervezi, szervezi és koordinálja az ÁNTSZ védelmi gyakorlatokban való részvételét, azok során támogatja az OTH OVCS tevékenységét;

b) működésre kész állapotban tartja az OTH Kríziskezelő Központot, az OTH OVCS vezetési pontját, gondoskodik a központ folyamatos alkalmazásra kész állapotának biztosítottságáról, a szükséges fejlesztésekről, a különleges körülmények közötti működés biztosítottságáról;

c) tervezi, szervezi és végzi a feladatkörébe tartozó OTH szintű hazai együttműködési feladatokat, melynek során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik

ca) az irányító szerv, illetve az Egészségügyért Felelős Államtitkárság védelmi igazgatásban érintett szervezeti egységeivel,

cb) az Országos Mentőszolgálattal,

cc) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal,

cd) a HM Védelmi Hivatallal,

ce) az Országos Rendőr-főkapitánysággal,

cf) különleges jogrendben, egészségügyi válsághelyzetekben és rendkívüli események kezelése során mindazon szervekkel, intézményekkel, amelyek az adott eseményt kiváltó tényezőtől függően érintve vannak;

d) a VNTKO útján biztosítja az OTH szintű folyamatos készenléti-ügyeleti szolgálat működését, szakmailag irányítja és felügyeli az országos intézetek készenléti-ügyeleti szolgálatait, valamint a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal készenléti-ügyeleti szolgálatainak irányításában és felügyeletében, melynek keretén belül

da) elkészíti, és folyamatosan karban tartja az OTH KÜ szolgálat és az országos intézetek készenléti szolgálatai ellátására vonatkozó országos tisztifőorvosi szakmai eljárásrendet, valamint a szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal készenléti szolgálatai ellátására vonatkozó szakmai eljárásrend elkészítésében,

db) összesíti és nyilvántartja az alárendelt, illetve a kormányhivatal készenléti ügyeleti szolgálatainak negyedéves vezényléseit,

dc) különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetekben irányítja és koordinálja a teljes készenléti ügyeleti szolgálati rendszer munkáját,

dd) veszélyhelyzet, rendkívüli esemény – beleértve a terrorgyanús cselekményeket is – esetén, a vezetői utasításoknak megfelelően, az OTH KÜ és a megyei készenléti ügyeletesek útján, átmenetileg irányítja és koordinálja a halaszthatatlanul szükséges közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátását,

de) tervezi, szervezi és működteti az OTH 24/7 Központi Ügyeletét, annak keretén belül a NER Tájékoztató Központot,

df) gondoskodik a központi ügyeleti szolgálatot adó állomány felkészítéséről, vezényléséről, a működtetés technikai feltételeinek biztosítottságáról és üzemkész állapotban tartásáról,

dg) munkaidőben közvetlenül, azon túl pedig az OTH KÜ útján

-       kijelölés alapján – hazai végpontként – részt vesz az EU CCA rendszerben,

-       az EMMI Kormányügyeleti rendszerben,

-       az EU EWRS rendszerben,

-       végzi a NER tájékoztatási feladatokat.

dh) az OKK szakmai javaslata alapján kiadja a hőségriasztásokat.

4.2. A helyettes országos tisztifőorvos I. közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

4.2.1. Közegészségügyi Főosztály

4.2.1.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Élelmezés- és Táplálkozásegészségügyi Osztály,

b) Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Osztály,

c) Kémiai Biztonsági és Biocid Kompetens Hatósági Osztály,

d) Sugáregészségügyi Osztály,

e) Település- és Környezetegészségügyi Osztály.

4.2.1.2. A Főosztály a közegészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatkörében

a) ellátja a jogszabályokban meghatározott elsőfokú hatósági, szakhatósági feladatokat;

b) eljár a kormányhivatal által hozott első fokú határozatok, végzések és elsőfokú szakhatósági állásfoglalások másodfokú elbírálásában;

c) előkészíti a kormányhivatal által hozott elsőfokú és másodfokú határozatok, végzések felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket;

d) eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében;

e) gyakorolja a kormányhivatal felett a jogszabályokban meghatározott törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket.

4.2.1.3. A Főosztály a környezet- és település-egészségügy országos szintű felügyelete és koordinálása érdekében

a) irányítja az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek kidolgozását, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek minőségének, és az ezekre vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének a rendszeres ellenőrzését;

b) közreműködik a talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, egyéb szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények kidolgozásában,;

c) közreműködik a belső terekben érvényesülő levegő, zaj és rezgés határértékek kimunkálásában és ellenőrzésében, illetve a környezeti immissziós zaj és rezgés határértékek kidolgozásában;

d) közreműködik a kémiai és biológiai légszennyezettség (immisszió) egészségügyi határértékeinek kidolgozásában;

e) koordinálja a települések rendezése, a gyógykezelés és munkavégzés céljára szolgáló épületek, létesítmények tervezése, létesítése, használata, üzemeltetése, átalakítása, felújítása és megszüntetése, működtetése, valamint a közlekedési eszközök használata során a közegészségügyi előírások érvényesítését;

f) irányítja, koordinálja, szakmailag felügyeli a nemdohányzók védelmében történő ellenőrzéseket;

g) közreműködik a temetkezéssel, valamint a halottakkal kapcsolatos hatósági eljárások felülvizsgálatában.

4.2.1.4. A Főosztály az élelmezés- és a táplálkozás-egészségügy országos szintű felügyelete és koordinálása érdekében

a) ellátja a koordinációs feladatokat az étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzésével kapcsolatban;

b) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében ellátja a koordinációs feladatokat a kormányhivatal felett a különleges táplálkozási célú élelmiszerek ellenőrzésével és az ezen feladatkörökhöz kapcsolódó hatósági intézkedéseivel kapcsolatban;

c) hatáskörében közreműködik az európai uniós tagországokban működő, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszeren keresztül (RASFF) érkezett riasztások, tájékoztatók, értesítések haladéktalan kivizsgálásának koordinációjában;

d) ellátja a koordinációs feladatokat a szakterületet érintő országos akció-ellenőrzések vonatkozásában;

e) hatáskörében közreműködik az élelmiszerek útján (közvetítésével) bekövetkezett egészségkárosodások okainak feltárását célzó szakmai tevékenység koordinációjában, kezdeményezheti a szükséges intézkedések megtételét;

f) közreműködik a lakosság táplálkozási helyzetével, tápláltsági állapotával, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, ezek alapján az OGYÉI-vel együttműködve táplálkozási ajánlásokat dolgoz ki.

4.2.1.5. A Főosztály gyermek- és ifjúságegészségügyi feladatkörében a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében irányítja, szervezi, összehangolja, szakmailag felügyeli, értékeli a kormányhivatal közreműködésével a járási hivatal gyermek- és ifjúságegészségüggyel kapcsolatos feladatait.

4.2.1.6. A Főosztály a kozmetikumokkal kapcsolatos feladatkörében

a) kezdeményezi a kozmetikai készítményekben, a gyermekjátékokban, valamint az ezek készítéséhez használt anyagok összetevőiben előforduló vagy kezelésük során belekerülő vegyi, fizikai, illetve biológiai egészségkárosító anyagokra vonatkozó közegészségügyi határértékek és követelmények megállapítását, felügyeli ezeknek a termelés, feldolgozás, tárolás és forgalmazás során való érvényesülését;

b) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve közreműködik az európai uniós tagországokban működő, nem élelmiszerekre vonatkozó gyorsvészjelző rendszeren (RAPEX) keresztül érkezett riasztások, tájékoztatások haladéktalan kivizsgálásával kapcsolatos koordinációban.

4.2.1.7. A Főosztály a kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatkörében

a) figyelemmel kíséri az új tudományos ismeretek alapján a kémiai biztonságot érintő változásokat, a vegyi anyagok egészségre gyakorolt hatását;

b) felügyeli a kémiai biztonság szabályainak érvényesülését;

c) figyelemmel kíséri a munkahelyekre vonatkozóan az egészséget és biztonságot érintő változásokat, a munkahelyi környezetből adódó új kockázatok megjelenését;

d) felügyeli a munkakörnyezet, a technológia, a tevékenységhez alkalmazott anyagok, készítmények egészségkárosító kockázatai meghatározásának elveit és gyakorlatát, kidolgozza a megelőzés általános stratégiáját;

e) ellátja a koordinációs feladatokat az európai uniós tagországokban működő, nem élelmiszerekre vonatkozó gyorsvészjelző rendszeren (RAPEX) keresztül érkezett riasztások, tájékoztatások haladéktalan kivizsgálásával kapcsolatban;

f) ellátja az irányító és koordináló feladatokat (National Focal Point) az Európai Vegyianyag Ügynökségtől, más tagállamtól vagy a hazai végrehajtó hatóságtól érkező megkeresés esetén a hatályos európai parlamenti és tanácsi rendeletekkel (REACH és CLP) összefüggésben lévő hatósági eljárásokban, ellenőrzési tevékenységben.

4.2.1.8. A Főosztály a Magyar Biocid Kompetens Hatósági feladatai körében

a) összefogja a hatóanyag értékelésben résztvevő szakértőkből álló biocid munkabizottság tevékenységét;

b) részt vesz az Európai Bizottság által működtetett Kompetens Hatóságok és egyéb szakértői bizottságok évi ülésein, valamint az európai uniós biocid rendelettervezetet tárgyaló tanácsi munkacsoport (WPE) üléseken;

c) részt vesz a biocid technikai üléseken, ha saját hatóanyag kerül értékelésre;

d) tanulmányozza és véleményezi más tagállamok hatósági jelentéseit (CIRCA);

e) kapcsolatot tart a bizottság és a tagállamok kompetens hatóságaival;

f) részt vesz a tagországok kompetens hatóságai közötti megállapodás keretében a Közép-európai BIOCID Együttműködés (MEGB) fórumának munkájában, ülésein;

g) kezeli az európai uniós e-konzultációt;

h) információt szolgáltat (helpdesk) telefonon és e-mailben a hazai és külföldi ipar szereplői részére;

i) kezeli az R4BP adatbázist.

4.2.1.9. A Főosztály a sugáregészségüggyel kapcsolatos feladatkörében

a) kidolgozza, ellenőrzi és érvényesíti a sugárzó anyagokkal, a sugárzást kibocsátó berendezésekkel, a nem ionizáló sugárzással, valamint az elektromos és mágneses erőterekkel kapcsolatos munkahelyi és környezeti sugárvédelmi normákat, közegészségügyi követelményeket;

b) vizsgálatokat kezdeményez a lakosság egészségét érintő környezeti tényezők, az ionizáló és a nem-ionizáló sugárzás, valamint az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, ezek alapján az OKK-val együttműködve ajánlásokat dolgoz ki.

4.2.1.10. A Főosztály gyógyhelyeket, gyógyfürdőket érintő feladatkörében

a) nyilvántartást vezet az ásvány- és gyógyvizekről, gyógyfürdőkről és a jogszabályban meghatározott egyéb természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos minősítésekről, ezekről jogszabályban meghatározott módon jelentést készít;

b) közreműködik a gyógy-idegenforgalmi feladatok meghatározásában (pl. egészségturizmus), valamint a fejlesztési koncepciók véleményezésében;

c) ellátja az ügykörébe tartozó kérdésekben az európai integrációval kapcsolatos feladatokat.

4.2.1.11. A Főosztály egyéb feladatkörében

a) közreműködik a tevékenységi körét érintő jogszabály-tervezetek, módosítási tervezetek véleményezésében és előkészítésében;

b) részt vesz a kormányhivatal és a járási hivatal munkatársai részére szervezett továbbképző tanfolyamok tematikájának kidolgozásában és azok oktatásában;

c) munkaértekezleteket szervez és tart a kormányhivatal és a járási hivatal munkatársainak;

d) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak a kormányhivatal és a járási hivatal kiemelt munkatervi feladataira;

e) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak a kormányhivatal és a járási hivatal éves jelentési szempontrendszerére;

f) előadásokat tart, illetve részt vesz hazai és nemzetközi rendezvényeken;

g) szakmai kapcsolatot tart fenn az országos intézetekkel, illetve az azokban működő kompetens hatóságokkal, a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében koordinálja a kapcsolattartást ezen intézetek, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal szakfeladatokat ellátó munkatársai között;

h) együttműködik a társfőosztályokkal, a társhatóságokkal, szakmai és egyéb szervezetekkel;

i) javaslatot tesz a Főosztály kompetenciájába tartozó szakterület vonatkozásában a kampány feladatok körére, szempontrendszerére;

j) közreműködik szakmai állásfoglalások, tájékoztató anyagok készítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi ilyen anyagok kidolgozását;

k) elősegíti a hatályos – szakterületéhez tartozó – jogszabályok egységes és összehangolt alkalmazását, illetve a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak a kormányhivatal és a járási hivatal egységes munkagyakorlatára, az új, korszerű munkamódszerek, szakmai irányelvek bevezetésére, terjesztésére és a szakterület kontrolling rendszerének működésére;

l) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik szakterületét érintően a kormányhivatal és a járási hivatal éves munkájának értékelésében;

m) észrevételeket tesz az országos intézetek éves munkatervére.

4.2.2. Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztály

4.2.2.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Járványügyi Osztály,

b) Kórházhigiénés Osztály.

4.2.2.2. A Főosztály kodifikációs feladatai keretében

a) javaslatot tesz a járványügyi szakterületet érintő jogszabályok előkészítésére, illetve hatályos járványügyi jogszabályok módosítására, közreműködik a jogszabály normaszövegének, indokolásának előkészítésében, a hatásvizsgálati lap összeállításában;

b) véleményezi a szakterületet érintő jogszabály tervezeteket.

4.2.2.3. A Főosztály közigazgatási hatósági hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos feladatai tekintetében

a) az országos tisztifőorvos nevében eljárva ellátja az OTH járványügyi szakterületet érintő hatósági feladatait:

aa) engedélyezi a szúnyogirtószer és szúnyoglárvairtószer légi úton történő környezetbe juttatását, valamint a terepkísérletek végzését;

ab) engedélyezi az OEK Dezinfekciós Osztálya szakértői szakvéleménye alapján a biocid termékek 1. főcsoportja (Fertőtlenítőszerek) szerinti 1. terméktípusba (Humán-egészségügyi biocid termékek), 2. terméktípusba (Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek) és 3. terméktípusba (Állat-egészségügyi biocid termékek) tartózó fertőtlenítőszerek forgalomba hozatalát;

ac) engedélyezi az OGYÉI szakértői szakvéleménye alapján a biocid termékek 1. főcsoportja (Fertőtlenítőszerek) szerinti 4. terméktípusba (Élelmiszer- és takarmány közelében használt fertőtlenítő szerek) sorolt fertőtlenítőszerek forgalomba hozatalát;

ad) engedélyezi az OEK Dezinszekciós és Deratizációs Osztálya szakértői szakvéleménye alapján a biocid termékek 3. főcsoportja (Kártevők elleni védekezésre használt szerek) szerinti 14. terméktípusba (Rágcsálóirtó szerek), 18. terméktípusba (Rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek) és 19. terméktípusba (Riasztó- és csalogatószerek) sorolt rágcsálóirtó, illetve rovarirtó szerek és riasztószerek forgalomba hozatalát;

ae) az ab)-ad) pontokban meghatározott biocid termékekre vonatkozó engedélykérelmek kedvező elbírálását követően elvégzi – az OTH Szakrendszeri Információs Rendszere által biztosított elektronikus úton – a termék OKK felé történő bejelentését;

af) az ab)-ad) pontokban meghatározott biocid terméktípusba tartozó készítmények külföldi törzskönyvezéséhez (és törzskönyvi megújításához) nemzetközi hatósági bizonyítványt ad ki;

b) eljár a kormányhivatal által hozott első fokú hatósági döntések másodfokú elbírálásában;

c) előkészíti a kormányhivatal által hozott első vagy másodfokú hatósági döntések felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket;

d) eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében.

4.2.2.4. A Főosztály járványügyi szakterületet érintő egyéb feladatai tekintetében

a) folyamatosan kapcsolatot tart a WHO járványügyi tevékenységet irányító, koordináló részlegeivel, kielégítve a magyar járványügyi tevékenységre vonatkozó jelentéskérést is;

b) együttműködik az ECDC-vel, részt vesz a tanácsadó testület ülésein és véleményezi a testület szakmai munkaanyagait;

c) közreműködik a kormányhivatal és a járási hivatal munkatársai részére szervezett, járványügyi továbbképző tanfolyamok tematikájának kidolgozásában és a munkatársak képzésében;

d) a járványügyi, valamint a kórházhigiénés/infekciókontroll szakterületet érintően szakmai rendezvényeken előadásokkal segíti a szakmai és jogszabályi előírások érvényesülését;

e) teljesíti az irányító szervtől és egyéb szervektől érkező – járványügyi szakterületet érintő – szakmai állásfoglalást igénylő megkereséseket;

f) felkérésre közreműködik a kormányhivatal éves hatósági ellenőrzési terve összeállításában és az ellenőrzések tapasztalatainak összesítésében;

g) részt vesz az OTH oltóanyag biztosítására irányuló közbeszerzési eljárásaiban;

h) szakmailag indokolt esetben gondoskodik a Legionella Szemlebizottság összehívásáról.

4.2.2.5. A Járványügyi Osztály feladatai tekintetében

a) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében részt vesz a járványügyi szakterületen az OEK és a kormányhivatal, valamint a járási hivatal járványügyi tevékenységének értékelésében, valamint törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésében;

b) figyelemmel kíséri – együttműködve az OEK-kel – az ország járványügyi helyzetének alakulását, szükség esetén javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak a több megyére vagy az egész országra kiterjedő járványveszély vagy járvány fennállásának megállapítására, és az annak megelőzése, illetve megszüntetése érdekében teendő intézkedések elrendelésére;

c) szükség esetén felhívja az OEK főigazgatóját területi járványok, kórházi járványok soron kívüli kivizsgálására, továbbá járványügyi vonatkozású szakmai útmutatók, tájékoztató anyagok, értékelések elkészítésére;

d) szükség esetén javaslatot tesz az országos tisztifőorvos részére a lakosság egészét vagy több megye lakosságát érintő megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében indokolt védőoltások elrendelésére;

e) szükség esetén javaslatot tesz az országos tisztifőorvos részére szűrővizsgálatok kezdeményezésére, ha a járványügyi helyzet alapján indokolt a lakosság egészének vagy több megye lakosságának, illetve külföldről érkező személyeknek a vizsgálata;

f) figyelemmel kíséri a szexuális úton terjedő fertőző betegségek és a tbc járványügyi helyzetét, szükség esetén javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak azok megelőzésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kiadására;

g) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik az OEK és a kormányhivatal, valamint a járási hivatal szakmai tevékenységének összehangolásában;

h) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében az országos tisztifőorvosnak javaslatot tesz a járványügyi szakterület vonatkozásában a kiemelt, cél- és kampányfeladatok körére és az ellenőrzés szempontrendszerére;

i) szükség szerint az OEK szakvéleménye és az általa biztosított adatállomány felhasználásával előkészíti az országos tisztifőorvos szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásait, hivatali tájékoztatóit, körleveleit; a szakmai tájékoztató anyagok összeállításához igénybe veszi az OEK adatbankját és szakembereinek segítségét;

j) gondoskodik a hatáskörébe tartozó biocid termékekre kiadott engedélyek OTH belső honlapján történő közzétételéről;

k) eljár a Közgazdasági Főosztály Pénzügyi Osztálya felé a biocid termékek engedélyezési eljárásáért befizetett igazgatási szolgáltatási díjak számláinak kibocsátása érdekében;

l) a DDD szakterületi feladatai tekintetében:

la) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében figyelemmel kíséri az – OEK-kel együttműködve – a kormányhivatal fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét;

lb) folyamatosan tájékozódik a betegséget terjesztő egészségügyi kártevők (rágcsálók, rovarok, egyéb ízeltlábúak) előfordulásából adódó közegészségügyi ártalmakról, illetve az irtásukra tett intézkedésekről, szükség esetén javaslatot tesz további intézkedésekre;

lc) országos összesítést vezet az egészségügyi kártevőirtó szolgáltatók részére kiadott engedélyekről.

4.2.2.6. A Kórházhigiénés Osztály feladatai tekintetében

a) figyelemmel kíséri – az OEK-kel együttműködésben – az országban folyó kórházhigiénés/infekciókontroll tevékenységet és a nosocomiális járványügyi helyzetet;

b) szakmai irányítás keretében végzi az országos infekciókontroll stratégia kidolgozását és közreműködik a meghatározott célok megvalósításában;

c) figyelemmel kíséri az ECDC, az Európai Bizottság és a WHO infekciókontrollal kapcsolatos ajánlásait és javaslatot tesz az ajánlások hazai végrehajtására;

d) kapcsolatot tart az Európai Bizottság képviselőjével „az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló betegbiztonságról” szóló hatályos Európa Tanácsi Ajánlás tagállami végrehajtásáról szóló tárgykörben;

e) ellátja az Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság titkársági feladatait, szakmai javaslatokkal támogatja a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottságok tevékenységét;

f) véleményezi az OEK kórházhigiéne/infekciókontroll tárgyú módszertani leveleit;

g) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik az OEK és a kormányhivatal, valamint a járási hivatal infekciókontroll tevékenységének összehangolásában és irányításában;

h) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében az országos tisztifőorvosnak javaslatot tesz az infekciókontroll szakterület vonatkozásában a kiemelt, cél- és kampányfeladatok körére és az ellenőrzés szempontrendszerére;

i) szükség szerint az OEK szakvéleménye és az általa biztosított adatállomány felhasználásával előkészíti az országos tisztifőorvos szakmai kérdésekben kialakított infekciókontrollal kapcsolatos elvi állásfoglalásait, hivatali tájékoztatóit, körleveleit, a szakmai tájékoztató anyagok összeállításához igénybe veszi az OEK adatbankját és szakembereinek segítségét.

4.2.3. Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

4.2.3.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Klinikai Osztály,

b) Foglalkozás-egészségügyi Osztály,

c) Munkahigiénés Osztály,

d) Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály.

4.2.3.2. A Főosztály feladatai:

a) a Főosztály a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal vonatkozásában a munkahigiéne területének szakmai irányításában, illetve a foglalkozás-egészségügy területének szakmai munkáját országos hatáskörrel szakmailag irányítja, mely magában foglalja a szakterület gyakorlati munkáját érintő módszertani útmutatók, standardok, protokollok kidolgozását, felkérésre a munkahigiénés feladatokat ellátók működési mutatóinak elemzését, értékelését, továbbá meghatározza a szakterületek fejlődési irányát;

b) a Főosztály szakmai-módszertani irányítási feladatkörében

ba) javaslatot tesz az országos tisztifőorvosnak a munkahigiénés ellenőrzések egységes módszertani protokolljára a munkavédelmi felügyelők részére,

bb) elkészíti a munkahigiénés ellenőrzések egységes módszertani protokollját a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok részére,

bc) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkaegészségügyi és kémiai biztonsági szakmai tevékenységének irányításában, szakmai és módszertani segítséget nyújtva,

bd) szakmai tanácsadást végez és információt szolgáltat a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, munkáltatók, munkavállalók, valamint az érdekképviseletüket ellátó szervek eseti megkeresései alapján az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés körülményeivel kapcsolatban;

c) a Főosztály szakértői tevékenységével kapcsolatos feladatkörében elemzi, értékeli a munkaegészségügyi munka hatékonyságát és hatásosságát, minőségi indikátorokat és indikátor-paramétereket dolgoz ki, megítéli és értékeli a szakmai irányelvek és protokollok alkalmazhatóságát;

d) a Főosztály képzési, továbbképzési, oktatási, tájékoztatási tevékenysége körében

da) szakmai továbbképzéseket szervez a munkaegészségügy területén dolgozó szakemberek, foglalkozás-egészségügyi és mukahigiénés szakorvosok, munkavédelmi hatósági tevékenységet ellátó felügyelők, foglalkozás-egészségügyi szakápolók részére; korszerű oktatási módszereket dolgoz ki, oktatási feladatokat szervez és bonyolít le,

db) foglalkozás-orvostani, megelőző orvostani, munkahigiénés rezidensek és szakorvosjelöltek, valamint szakápoló jelöltek oktatását végzi;

e) a Főosztály nemzetközi szakmai feladatai körében

ea) közreműködik az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs feladatokban, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

eb) rendszeres kapcsolatot tart az EUROSTAT luxemburgi központjával és más, szakterületén érintett nemzetközi szervezetekkel,

ec) részt vesz a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában, nemzetközi projektekben,

ed) nemzetközi pályázatokban vállalt feladatokat lát el, pályázati munkákat készít.

4.2.3.3. A Klinikai Osztály feladatai:

a) járóbeteg-szakrendeléseket működtet;

b) működteti a bejelentett foglalkozási betegségeket véleményező bizottságokat;

c) külön jogszabályban meghatározottak szerint bejelenti, kivizsgálja a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciós eseteket;

d) végzi a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;

e) közreműködik a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;

f) klinikai járóbeteg-szakvizsgálati tevékenysége keretében a foglalkozási betegségek területének szakmai munkáját országos hatáskörrel szakmailag irányítja, amely magában foglalja a szakterület gyakorlati munkáját érintő módszertani útmutatók, standardok, protokollok kidolgozását, meghatározza a szakterületek fejlődési irányát. E körben országos hatáskörrel szakmai irányítást gyakorol a foglalkozási betegségek megítélése és értékelése tekintetében. A Főosztály keretében működő bizottságok meghatározzák az egyes betegségek súlyossági fokát, mely alapját képezi a további kártalanítási folyamatnak;

g) végzi a behívott, illetve beutalt foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát, szükség esetén ellátását az ország egész területéről;

h) intézeten kívüli megkeresés esetén vagy egészségügyi intézmények kérése alapján térítés vagy OEP-finanszírozás ellenében vizsgálatokat végez;

i) szakvéleményt ad az egyes megbetegedések foglalkozási eredetét, illetve súlyossági fokát illetően felkérésre bíróságoknak, illetve más véleménykérésre jogosult intézményeknek;

j) végzi a foglalkozási megbetegedések diagnosztikájának tökéletesítését, a foglalkozás kapcsán jelentkező új megbetegedések kutatását, valamint a foglalkozási betegségek epidemiológiájának és prevenciójának vizsgálatát a Főosztály klinikai jellegű kutatásainak fő iránya keretében;

k) feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységet végez;

l) országos hatáskörrel szakmailag irányítja és végzi a foglalkozási fekvőbeteg-ellátás keretében a heveny és idült foglalkozási betegségekben szenvedők klinikai ellátásának és gondozásának szakmai munkáját, mely magában foglalja a szakterület gyakorlati munkáját érintő módszertani útmutatók, standardok, protokollok kidolgozását, meghatározza a szakterületek fejlődési irányát.

4.2.3.4. A Foglalkozás-egészségügyi Osztály feladatai:

a) végzi a foglalkozás-egészségügyi hálózat működésének egységes, központi koordinálását;

b) elemzi a foglalkozás-egészségügyi adatokat, tekintettel népegészségügyi jelentőségére;

c) létrehozza a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok és szakellátó helyek elektronikus adatbázisát, feldolgozza az éves jelentéseket;

d) szakmailag irányítja – országos hatáskörrel – a foglalkozás-egészségügyi, repülő-egészségügyi, hajóorvosi, ifjúsági pálya- és szakmai alkalmasságot vizsgáló orvosok, ápolók tevékenységét, amely magában foglalja a szakterület gyakorlati munkáját érintő módszertani útmutatók, standardok, protokollok kidolgozását, a foglalkozás-egészségügyi hálózat - alapszolgálat és szakellátó hely - munkája működési mutatóinak elemzését, értékelését; meghatározza a szakterületek fejlődési irányát.

e) végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat, továbbá ellátja a szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat:

ea) elbírálja az egészségügyi dolgozók egészségi alkalmasságát I. és II. fokon,

eb) polgári repülő- és hajózási egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat végez,

ec) végzi az álláskeresők beiskolázás, kiközvetítés előtti alkalmassági vizsgálatát,

ed) végzi a szakmai alkalmasság II. fokú elbírálását - országos hatáskörrel - iskolarendszerű szakképzésben tanulók részére,

ee) végzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a szakmai alkalmasság vizsgálatát,

ef) végzi a hivatásos, kereskedelmi és privát repülő szakszemélyzeteknek a kiképzéshez szükséges előzetes és a szakszolgálati engedély meghosszabbításához szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatát és az alkalmasság repülőorvosi véleményezését,

eg) végzi a légiforgalmi irányítók, légiutas-kísérők és ejtőernyősök előzetes és időszakos vizsgálatát és az alkalmasság repülőorvosi véleményezését,

eh) végzi a 4000 m-nél magasabbra felszálló sportrepülők és ejtőernyősök barokamrai vizsgálatát és alkalmasság repülőorvosi véleményezését,

ei) végzi a tengerészek előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatát és véleményezését, fedélzeti, gépész, segédszolgálat munkakörben,

ej) végzi a belvízi kedvtelési és hivatásos hajósok, valamint tengeri kedvtelési célú hajóvezetők előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatát és véleményezését;

f) elbírálja a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztathatóságát, illetve az ehhez kapcsolódó szakértői protokollokat továbbfejleszti;

g) végzi a külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;

h) végzi a pilóta, tengerész és hajós személyzetek betegségeket megelőző ellátását;

i) betegség diagnosztizálása esetén további vizsgálatokat végez;

j) foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátóhelyet működtet és ellátja feladatait;

k) a külön jogszabályban előírtak szerint ellátja a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;

l) elkészíti a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 25.) Korm. rendelet által előírt jelentéseket;

m) adatokat szolgáltat az OSAP 1485. éves jelentésének elkészítéséhez;

n) közreműködik a foglalkozás-egészségügyi rehabilitációt érintő jogszabályok kidolgozásában;

o) előzetes pályaválasztási tanácsadást végez a középiskola megkezdése előtt;

p) segíti az ifjúsági pálya- és szakmai alkalmasságot vizsgáló szakorvosok, védőnők tevékenységét a szakterület gyakorlati munkáját érintő módszertani útmutatók, protokollok, szakmai irányelvek kidolgozásában való részvétellel;

q) végzi az ifjúsági pálya- és szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges foglalkozási rehabilitáció fejlesztését, a szakterület fejlődését szolgáló továbbképzést, tájékoztatást;

r) részt vesz az iskola-egészségügyi alapszolgáltatást ellátó szakorvosok és védőnők posztgraduális továbbképzésében;

s) ellátja a repülőorvosi képzést és továbbképzést;

t) részt vesz repülőorvosi kutatásokban.

4.2.3.5. A Munkahigiénés Osztály feladatai:

a) módszertani leveleket, ajánlásokat készít a munkahigiéne, a munkalélektan és a munkaélettan-ergonómia területén;

b) szakértői véleményeket készít a bíróságok és egyéb hatóságok megkeresései alapján a foglalkozási és foglalkozással összefüggő megbetegedések, a munkavégzéssel összefüggő megterhelések, ergonómiai és pszichoszociális kóroki tényezők témakörében;

c) munkahigiénés, epidemiológiai, alkalmazott munkaélettani-ergonómiai és munkapszichológiai kutatásokat végez;

d) működteti a rákkeltő anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végző munkáltatók és munkavállalók, illetve a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek nyilvántartó programjait;

e) folyamatosan feldolgozza, nyilvántartásba veszi a tárgyévben bejelentett foglalkozási betegségeket és fokozott expozíciós eseteket, végzi a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek éves szakmai értékelését az OSAP részeként;

f) II. fokú és soron kívüli munkapszichológiai alkalmassági vizsgálatokat végez és véleményezi azokat;

g) ellátja a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági elbírálásával kapcsolatos feladatokat;

h) koordinálja a lőfegyverek megszerzését és tartását igénylő ún. I. csoportú személyek pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát végző vizsgálóhelyek tevékenységét, konzultációkat tart a vizsgálóhelyek vezetőivel;

i) koordinálja a közterület-felügyelők munkaköri alkalmassági vizsgálatát végző vizsgálóhelyek tevékenységét, konzultációkat tart a vizsgálóhelyek vezetőivel;

j) országos hatáskörrel szakmai irányítást gyakorol a foglalkozási betegségek megítélése és értékelése tekintetében;

k) ellátja a külön jogszabályok által előírt foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos engedélyezési, értékelési, regisztrációs, nyilvántartási feladatokat.

4.2.3.6. A Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratórium feladatai:

a) ellátja a munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy területén a munkahelyi expozíciós vizsgálatokhoz tartozó a referencialaboratóriumi funkciókat (kémiai vizsgálatok, mérések végzése, véleményezése, minőségbiztosítása);

b) a külön jogszabályban előírtak szerint ellátja a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;

c) végzi a dolgozók zaj- és rezgésexpozíciójának meghatározását;

d) végzi a munkahelyek, munkafolyamatok zaj- és rezgésterhelésének mérését, kockázatbecslését;

e) végzi a környezeti zaj és környezeti rezgés vizsgálatát;

f) végzi az épületakusztikai hangszigetelés vizsgálatát;,

g) végzi a közlekedési zaj mérését;

h) környezeti és munkahelyi infra és ultrahang méréseket végez;

i) végzi a munkahelyek megvilágításának, valamint a szabadtéri megvilágítás vizsgálatát;

j) megfelelő teljesítőképességű módszerekkel, folyamatosan ellenőrzött minőségbiztosítás mellett a munkakörnyezeti (környezeti) monitorozás, a munkahelyi kémiai biztonság és egyéb területeken előforduló vegyi anyagok és metabolitjaik minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását végzi;

k) ellátja a munka-egészségügyi ellátásban előforduló analitikai kémiai vizsgálatokra vonatkozó ellenőrző és módszertani kutató-fejlesztő tevékenységet;

l) új, korszerű kémiai analitikai módszereket és eljárásokat dolgoz ki, elősegíti ezen módszerek és eljárások gyakorlati bevezetését, biztosítja rendszeres felülvizsgálatukat;

m) a munkahelyi expozíciós vizsgálati tevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során segítséget nyújt a kormányhivatal munkavédelmi hatósága munkaegészségügyi szakmai tevékenységének ellátásához, szakmai, módszertani javaslatokkal, mérések végzésével;

n) a laboratórium feladatkörét érintően részt vesz adatgyűjtési, adatfeldolgozási és -elemzési tevékenységekben;

o) ellátja az azbeszt- és rostmérési és szakvéleményezési feladatokat;

p) az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan egyes meghatározott tevékenységekre, úgymint biológiai monitoring, megvilágítás, munkahelyi légszennyezés, munkakörnyezeti zaj- és rezgésmérés, akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn;

q) ellátja a munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy területén a munkahelyi expozíciós vizsgálatokhoz tartozó referencialaboratóriumi funkciókat (kémiai vizsgálatok, mérések végzése, véleményezése, minőségbiztosítása).

4.3. A helyettes országos tisztifőorvos II. közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

4.3.1. Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály

4.3.1.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Népegészségügyi és Szűrési Koordinációs Osztály,

b) Szakmai Elemzési és Stratégiai Osztály,

ba) HIV/AIDS fókuszpont,

c) Védőnői Szakmai Irányítási Osztály,

d) Védőnői Módszertani Osztály.

4.3.1.2. A Népegészségügyi és Szűrési Koordinációs Osztály feladatai:

a) az Osztály általános feladatkörében

aa) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében elkészíti és folyamatosan fejleszti a kormányhivatal egészségfejlesztési és szűrési stratégiáját,

ab) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében javaslatot tesz a kormányhivatal éves egészségfejlesztési munkatervének prioritásaira, figyelemmel kíséri a végrehajtásukat,

ac) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal és járási hivatal egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel, az egészség megőrzésével és a népegészségügyi célú szűrésekkel kapcsolatos feladatainak és tevékenységének összehangolásában, szakmailag felügyeletében és értékelésében, javaslatot tesz a fejlesztésre irányuló változtatásokra, és közreműködik azok egységes irányelvek szerint történő megvalósításában,

ad) szakmai irányelveket, útmutatókat készít, készíttet, illetve kezdeményezi azok kidolgozását és közreműködik azok véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában,

ae) közreműködik a tevékenységi körét érintő jogszabálytervezetek, vezetői szakmai döntésekhez szükséges anyagok előkészítésében, véleményezésében; javaslatokat tesz jogszabály megalkotására, módosítására,

af) feladatainak ellátása érdekében együttműködik az OTH főosztályaival, az egészségvédelemmel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatot ellátó országos intézetekkel és központokkal, kormányzati és nem kormányzati szakmai szervezetekkel, non-profit civil szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal,

ag) részt vesz szakmai továbbképzések tervezésében, tematikájuk kidolgozásában, a képzések szervezésében, koordinálásában és megvalósításában,

ah) felkérésre részt vesz népegészségügyi stratégiai tervdokumentumok és cselekvési tervek kidolgozásában és véleményezésében az egyének és közösségek támogatására az egészségfejlesztési törekvéseikben;

b) az Osztály egészségfejlesztési és egészség-kommunikációs feladatkörében

ba) szakmailag támogatja a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatokat, különösen a lakosság részvételének növelését biztosító területeken,

bb) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal és járási hivatal területi egészségfejlesztésért felelős egységei tevékenységének szakmai irányításában, koordinálásában, szakmai támogatásában,

bc) ösztönzi, szakmailag segíti, támogatja a lakosság felé irányuló egészség-kommunikációs tevékenységet tájékoztatással, felvilágosítással, egészséggel kapcsolatos információk továbbításával a közösségek és egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása, továbbá a primer, szekunder és tercier megelőzési feladatok megvalósítása céljából,

bd) segíti az állami, helyi önkormányzati és a civil szervezetek, természetes személyek által végzett, az egészséges életmódot támogató, illetve prevenciós programok megvalósítását, összehangolását,

be) az egészségfejlesztési tartalmú programok – az iskolai egészségmegőrzés, a települési, kistérségi és színtéri egészségtervek készítése, munkahelyi egészségfejlesztés – megvalósulásának érdekében részt vesz országos kiterjesztésű programok kidolgozásában;

c) az Osztály partnerség kialakításával és szakmai javaslattétellel kapcsolatos feladatkörében

ca) az egészségfejlesztési tartalmú programok megvalósulásának érdekében felkérésre helyszíni látogatást tesz, és szakmai javaslatokkal támogatja a kormányhivatal és járási hivatal által elindított és működtetett programokat,

cb) közreműködik az egészségügyi alapellátás preventív tevékenységének szakmai támogatásában a szűrés és az egészségvédelem területén; szakmai kapcsolatot tart fent a társszervezetekkel, az iskolaegészségügy, védőnői szolgálat, szociális és oktatási ágazat területén, valamint a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel;

d) az Osztály a népegészségügyre vonatkozó kormányzati stratégiai dokumentumokkal kapcsolatos feladatkörében

da) a kormányzati stratégiai dokumentum elfogadójának döntése szerint ellátja a kormányzati stratégiai dokumentum koordinációs, monitorozó és pályáztatási feladatait, és előkészíti a szakmapolitikai döntéseket,

db) nemzeti szintű kormányzati stratégiai dokumentum esetében a kormányzati stratégiai dokumentum elfogadójának döntése alapján tervezi és menedzseli a stratégiai dokumentum cselekvési tervének költségvetését, szervezi és koordinálja éves cselekvési tervek elkészítését, felügyeli a cselekvési terv végrehajtását, valamint a kormányzati stratégiai dokumentum elfogadója számára elkészíti az éves beszámolókat,

dc) azonosítja a kormányzati stratégiai dokumentumból származóan az ÁNTSZ-re háruló feladatokat, kidolgozza a végrehajtás tervezetét, a stratégiai dokumentum prioritásai által meghatározott célkitűzések megvalósítása során koordinálja, irányítja, szervezi a feladatok országosan egységes végrehajtását;

e) az Osztály országos szűrési koordinátori feladatkörében

ea) szervezi, összehangolja és szakmailag felügyeli a szervezett, célzott népegészségügyi onkológiai szűrésben résztvevő, illetve abban érintett szervezetek, intézmények tevékenységét,

eb) feladatkörén belül együttműködik a háziorvosokkal, védőnőkkel, civil szervezetekkel és helyi önkormányzatokkal,

ec) menedzseli a szervezett, célzott népegészségügyi onkológiai szűrési programot; nem alapfeladatai ellátása körében a szűréssel kapcsolatos szakmai, módszertani és szervezési, kommunikációs, minőségbiztosítási és projekttervezési feladatok megoldásához tanácsadói, szakértői támogatást vehet igénybe,

ed) elősegíti a népegészségügyi program szűrési céljainak megvalósulását,

ee) a folyamatos szűrési tevékenység végzése érdekében együttműködik a szűrésben érintett szervezetekkel – az OEP-el, a Nemzeti Rákregiszterrel, a szűrőállomásokkal, a háziorvosokkal, a kormányhivatallal,

ef) szakmailag felügyeli, irányítja a területi szűrőközpontok tevékenységét,

eg) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal szűrésekkel kapcsolatos munkájának szakmai irányításában, illetve a kormányhivatalra irányuló ellenőrzés keretében ellenőrzi a kormányhivatal szűrésekkel kapcsolatos munkáját,

eh) biztosítja az OSZR működését,

ei) biztosítja az adatvédelemre, adatbiztonságra és információszabadságra vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt előírások betartását, felügyeli azok végrehajtását,

ej) összefogja a szűrésekhez szükséges szűrési kapacitástervezést, ellenőrzi a ténylegesen rendelkezésre álló kapacitásokat,

ek) méri, elemzi, értékeli a szűrési tevékenységek végrehajtását, a szűrési rendszerek teljesítményét,

el) biztosítja a szűrővizsgálatok tekintetében meghatározott minőségi követelmények megvalósulását.

4.3.1.3. A Szakmai Elemzési és Stratégiai Osztály feladatai:

a) az Osztály általános feladatkörében

aa) felkérésre szakmai kérdésben előzetesen állást foglal az országos tisztifőorvos és a helyettes országos tisztifőorvosok részére, döntés-tervezeteket készít elő, illetve véleményez,

ab) felkérés esetén koordinációs feladatokat lát el a különböző szervezeti egységek között az ÁNTSZ egészét érintő ügyekben,

ac) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében a kormányhivatal és járási hivatal vonatkozásában javaslatot tesz szakmai irányelvek, útmutatók, tájékoztató anyagok készítésére, készíttetésére, és közreműködik azok véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában,

ad) figyelemmel kíséri az ÁNTSZ-t érintő jogszabályok változásait, ismerteti azokat az országos tisztifőorvossal és a helyettes országos tisztifőorvosokkal,

ae) közreműködik az ÁNTSZ-t érintő, stratégiai jelentőségű jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében; javaslatokat tehet jogszabály megalkotására, módosítására,

af) nyilvántartást vezet az ÁNTSZ szervezeti egységei, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal által kezelt szakmai jellegű személyes és közérdekű adatok fajtáiról; a jogszabályok keretei között – az Informatikai Főosztállyal együttműködve – menedzseli az említett szervek birtokában levő adatvagyont,

ag) koordinálja az OTH statisztikai jelentési kötelezettségeit,

ah) szakmai szempontból nyomon követi és értékeli az ÁNTSZ-t érintő hazai és nemzetközi eseményeket, trendeket, és erről tájékoztatja az országos tisztifőorvost és a helyettes országos tisztifőorvosokat, továbbá javaslatot tesz intézkedésekre, ha a nemzetközi események, trendek ezt szükségessé teszik;

b) az Osztály stratégiai feladatkörében

ba) előkészíti az országos tisztifőorvos számára az ÁNTSZ-re vonatkozó stratégiáját; szükség esetén javaslatot tesz a stratégia fejlesztésére, módosítására; közreműködik szervezetfejlesztési javaslatok megfogalmazásában, irányítja és nyomon követi a stratégia végrehajtását,

bb) együttműködve az illetékes főosztályokkal stratégiai prioritásokat jelöl meg az egészségügyi ágazati stratégia számára az ÁNTSZ-t illetően,

bc) figyelemmel kíséri a népegészségügyre vonatkozó kormányzati stratégiai dokumentumok megjelenését, tartalmát,

bd) javaslatot tesz az ÁNTSZ-t, valamint a kormányhivatalt és a járási hivatalt érintő, stratégiai jelentőségű döntések, intézkedések meghozatalára, megtételére, segíti az ÁNTSZ stratégiai, operatív, szakmai döntéseinek előkészítését, priorizálását, illetve előzetesen véleményezi az ilyen döntések, intézkedések tervezetét,

be) közreműködik stratégiai tervdokumentumok, koncepciók kidolgozásában,

bf) az ÁNTSZ stratégiájának megvalósulása érdekében az országos tisztifőorvos utasítása alapján előzetesen véleményezi, illetve koordinálja az OTH-nak az ÁNTSZ egészét érintő döntés- és intézkedés-tervezeteit, ezzel kapcsolatban együttműködik az érintett főosztályokkal,

bg) a hosszú távú stratégia alapján rövid távú akciótervet készít;

c) az Osztály szakmai elemzési feladatkörében

ca) a jogszabályok keretei között, feladatai ellátásának érdekében adatot, információt gyűjt, felvilágosítást kér az ÁNTSZ szervezeti egységeitől, valamint a kormányhivataltól és a járási hivataltól,

cb) részt vesz az ország közegészségügyi-járványügyi helyzetére vonatkozó adatgyűjtések megtervezésében, vizsgálati protokollok elkészítésében, adatbázisok megtervezésében,

cc) figyelemmel kíséri és elemzi az ország közegészségügyi-járványügyi helyzetére vonatkozó adatokat, ennek keretében különösen epidemiológiai, egészséggazdasági elemzéseket végez, illetve részt vesz ilyen vizsgálatokban,

cd) módszertani iránymutatást ad, illetve segítséget nyújt a tervezés alapjául szolgáló hazai és nemzetközi adatok elemzéséhez az OTH, valamint a szakmai irányítása alá tartozó országos intézetek számára, továbbá a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében a kormányhivatal és járási hivatal számára,

ce) az elemzések eredményeit – ha az az országos intézetek és a kormányhivatal és járási hivatal feladatainak hatékonyabb ellátásához szükséges, illetve felhasználható – ismerteti az érintett szervezettel;

d) a HIV/AIDS Fókuszpont

da) folyamatosan monitorozza és értékeli a Nemzeti HIV/AIDS Szakpolitikai Program végrehajtását,

db) a da) pontban foglalt feladata végrehajtása érdekében kapcsolatot tart a Nemzeti HIV/AIDS Szakpolitikai Program végrehajtásában résztvevő személyekkel és szervezetekkel,

dc) közreműködik az összefoglaló jelentések elkészítésében;

e) az Osztály veleszületett rendellenességek felügyelet koordinátori feladatkörében

ea) országos szinten felügyeli, szervezi, összehangolja a népegészségügyi célból, törvény által elrendelt veleszületett fejlődési rendellenességekre vonatkozó adatgyűjtést,

eb) szakmailag felügyeli az adatgyűjtést végző egészségügyi szolgáltatók adatszolgáltatási, bejelentési fegyelmét,

ec) feladatkörében együttműködik a klinikai-, kórházi- és alapellátásban dolgozó orvosokkal, védőnőkkel, civil és beteg szervezetekkel, európai és nemzetközi szervezetekkel, egyetemekkel,

ed) menedzseli a veleszületett fejlődési rendellenességek országos surveillance tevékenységét és a veleszületett rendellenességekkel kapcsolatos szakmai, módszertani, kommunikációs, minőségbiztosítási és projekttervezési feladatok ellátását,

ee) elősegíti a veleszületett rendellenességek adatgyűjtés céljainak megvalósulását, felméri a prenatális diagnosztika eredményességét; célzott egyedi vizsgálatok keretében vizsgálja a veleszületett fejlődési rendellenességek kialakulásának külső környezeti okait vagy feltárja azok genetikai hátterét a szakmai irányítása alá tartozó intézmények, valamint szükség esetén a megfelelő partnerek bevonásával,

ef) részt vesz a szakterületéhez tartozó hazai és nemzetközi kutatási programokban,

eg) meghatározza, szakmailag felügyeli és koordinálja a VRONY területi képviseletét ellátó, erre kijelölt szakemberek tevékenységét,

eh) biztosítja az eVRONY folyamatos működésének szakmai felügyeletét, a szakmai feladatok meghatározásával részt vesz a szakrendszer fejlesztésében,

ei) a folyamatosan gyűjtött adatokat elemzi, statisztikai-epidemiológiai módszerekkel feldolgozza és értékeli, az eredményeket negyedévente gyorsjelentés, évente egyszer éves jelentés formájában publikálja, adatot szolgáltat hazai és nemzetközi szak-adatbázisok részére,

ej) a veleszületett rendellenességek surveillance keretében vizsgálja az esetleges tér- és/vagy időbeli halmozódásokat,

ek) valós rendellenesség halmozódás esetén felülvizsgálja az esethalmozódások kivizsgálásának nemzetközi ajánlása alapján készített szabványt és az illesztett protokoll alapján kezdeményezi a szükséges területi kivizsgálásokat és beavatkozásokat,

el) biztosítja az adatvédelemre, adatbiztonságra és információszabadságra vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt előírások betartását, felügyeli azok végrehajtását,

em) évente értékeli az adatszolgáltatás teljességét, hiányos adatszolgáltatás esetén pótlólagos adatszolgáltatást rendel el,

en) biztosítja a VRONY, nemzetközi és európai elvárásoknak megfelelő minőségi követelmények megvalósulását,

eo) közreműködik a tevékenységét érintő jogszabálytervezetek, módosítási tervezetek véleményezésében és előkészítésében;

f) az Osztály ritka betegségekkel kapcsolatos feladatkörében

fa) országosan koordinálja, felügyeli és értékeli a ritka betegségekkel kapcsolatos Szakpolitikai Program (Ritka Betegségek Nemzeti Terv) végrehajtását; kapcsolatot tart a végrehajtásban résztvevő, érdekelt szervezetekkel,

fb) támogatja a ritka betegségek diagnosztikájára, kezelésére, kutatására, képzésére és az érintettek szociális támogatására irányuló szakpolitikai törekvéseket; bekapcsolódik a ritka betegségekre vonatkozó szakpolitika kialakításába, információkkal segíti a döntéshozók munkáját, támogatja a Ritka Betegségek Szakértői Bizottságának munkáját,

fc) együttműködik a Ritka Betegségek Szakértői Bizottságával a betegségekre vonatkozó ellátási protokollok fejlesztésében, betegség specifikus betegút menedzsment kialakításában; kezdeményezi és koordinálja a ritka betegségekkel kapcsolatos orvosi kommunikációs protokollok kidolgozását,

fd) támogatja és összehangolja a határokon átívelő diagnosztikus és terápiás együttműködést, kutatást és fejlesztést,

fe) irányítja a ritka betegségekkel kapcsolatos információk összegyűjtését, megszervezi a ritka betegségek országos adatgyűjtését és nyilvántartást hoz létre a ritka betegségek szűrési gyakorlatáról; felügyeli az adatok és eredmények közzétételét,

ff) közreműködik a tevékenységét érintő jogszabálytervezetek, módosítási tervezetek véleményezésében és előkészítésében.

4.3.1.4. A Védőnői Szakmai Irányítási Osztály feladatai:

a) az Osztály a védőnői szakterület szakmai irányításával, fejlesztésével, felügyeletével kapcsolatos feladatkörében

aa) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében közreműködik a kormányhivatal és a járási hivatal keretében működő védőnői szakterületek, megyei/fővárosi és járási/fővárosi kerületi vezető védőnők (a továbbiakban: vezető védőnők) és a CSVSZ védőnőinek tevékenységének szakmai irányításában, szervezésében és felügyeletében,

ab) szakmailag irányítja, felügyeli, értékeli a védőnői – területi védőnői, iskolavédőnői és kórházi védőnői - ellátást érintő feladatok megvalósítását a vezető védőnők és a szakfelügyelő védőnők közreműködésével,

ac) végzi a védőnői szakterületre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok közvetítését és szakmai segítséget nyújt azok gyakorlati megvalósításában,

ad) szakmai állásfoglalásokat, útmutatókat, tájékoztatókat ad ki az egységes védőnői ellátás megvalósítása érdekében,

ae) közreműködik a védőnők – területi, iskola-, kórházi, CSVSZ-védőnők, vezető védőnők – szakmai ismereteinek fejlesztésében, védőnőket érintő továbbképzések, felmérések tervezésében, szervezésében, lebonyolításában,

af) irányítja, fejleszti és felügyeli a területi, iskola-, kórházi védőnői munka szakfelügyeleti tevékenységét, együttműködve a vezető és a szakfelügyelő védőnőkkel, illetve közreműködik CSVSZ és vezető védőnői munka szakfelügyeleti tevékenységének irányításában, fejlesztésében és felügyeletében,

ag) közreműködik az OTH-hoz érkező, védőnői vonatkozású panaszügyek kivizsgálásában, kezdeményezi és ellenőrzi a szükséges intézkedések megtételét,

ah) végzi a védőnői ellátást érintő, jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági feladatokat,

ai) a miniszter által gyakorolt szakmai irányítással kapcsolatos közreműködés keretében javaslatot tesz az adott év kiemelt munkatervi feladataira, az országosan megvalósítandó szakfelügyeleti célfeladatokra, felkérésre értékeli és elemzi azok megvalósulását,

aj) a rendelkezésére álló adatok alapján elemzi, értékeli a védőnői ellátást, a szakfelügyelő védőnők tevékenységét, illetve felkérésre a CSVSZ-védőnők és a vezető védőnők tevékenységét,

ak) kialakítja, szervezi és koordinálja a védőnői tevékenység magas szintű szakmai-módszertani támogatását biztosító védőnői felsőoktatási egységek és a releváns védőnői szakmai szervezetek hálózatát,

al) felkérésre részt vesz a védőnői szakterületet érintő jogszabálytervezetek, módosítási tervezetek, szakmai irányelvek, útmutatók, állásfoglalások, normatív utasítások kidolgozásában, véleményezésében,

am) javaslatot tesz a vezető védőnői és a szakfelügyelő védőnői munka szakmai irányításához, fejlesztéséhez és felügyeletéhez szükséges feltételek javítására, fejlesztésére irányuló változtatásokra,

an) intézkedést kezdeményez a védőnői ellátás minőségének javítása és a szükséges változások érdekében;

b) az Osztály a védőnői szakma képviseletével kapcsolatos feladatkörében

ba) a védőnőket és a védőnői ellátást érintő témákban képviseli a védőnői szakmát, illetve felkérésre az OTH-t,

bb) feladatainak ellátásában együttműködik az érintett szakmai és civil szervezetekkel, az OTH érintett szervezeti egységeivel;

c) az Osztály a népegészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos feladatkörében részt vesz a védőnőket érintő népegészségügyi feladatok, projektek, rendkívüli adatgyűjtések, felmérések tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, monitorozásában és felügyeletében.

4.3.1.5. A Védőnői Módszertani Osztály feladatkörében:

a) közreműködik az egészséggel kapcsolatos korszerű ismeretek elterjesztésében a lakosság és az egészségügyi szakemberek körében;

b) közreműködik a korszerű védőnői módszertanok elterjesztésében, fejlesztésében és más módon történő szakmai támogatásában;

c) kezdeményezi, segíti a modellprogramok, jó gyakorlatok gyakorlatban történő bevezetését, megvalósítását;

d) együttműködik a védőnőket érintő képzések, továbbképzések tervezésében, szervezésében, tananyagok akkreditációra való előkészítésében, az akkreditációmegújításában, kapcsolódó tevékenységekben;

e) működteti a védőnői informatikai rendszert;

f) felkérésre közreműködik a védőnői szakterületek szempontjából releváns kutatásokban, felmérésekben, nyilvántartást vezet a területhez köthető kutatásokról;

g) részt vesz a védőnőket érintő népegészségügyi feladatok, projektek, rendkívüli adatgyűjtések, felmérések tervezésében, szervezésében;

h) feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart, rendszeres együttműködést alakít ki szakmai (egészségügyi, szociális, oktatási, társadalmi felzárkózási, kulturális, egyházi) és civil szervezetekkel, személyekkel, projektekkel;

i) követi a pályázati lehetőségeket, aktívan részt vesz a forrásteremtésben.

4.3.2. Nemzetközi Főosztály

4.3.2.1. A Főosztály a főosztályvezető vezetése mellett, feladatait alapvetően szakreferensi rendszerben végzi. A főosztályvezető munkáját ennek megfelelően

a) epidemiológiai szakreferens,

b) kémiai biztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakreferens,

c) sugáregészségügyi és környezet-egészségügyi szakreferens, valamint

d) gyermekegészségügyi és egészségfejlesztési szakreferens

segíti.

4.3.2.2. A szakreferensek az ÁNTSZ feladatellátását segítő szakmai koordinációs és szakmai kapcsolattartó tevékenységet végeznek, valamint a társfőosztályok és országos intézetek szakmai feladatellátásához szükséges külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési tevékenységet látnak el.

4.3.2.3. A Főosztály szakmai koordinációs feladatkörében:

a) segíti az európai uniós tagságból eredően a soros elnökségi feladatokat ellátó tagállamot, részt vesz az egészségügyi prioritásokból eredő feladatok végrehajtásában, folyamatosan egyeztetve az irányító szerv nemzetközi feladatokat ellátó szervezeti egységével;

b) részt vesz a kormányzati egészségügyi program végrehajtásában, ezzel összefüggésben koordinálja, biztosítja az európai uniós és nemzetközi szakmai tárgyalásokon való részvételt;

c) részt vesz az Európai Unió, a WHO munkájához kapcsolódó és egyéb szakmai grémiumok döntéselőkészítő anyagainak összeállításában, véleményezésében;

d) koordinálja az Európai Unió tanácsi, bizottsági és egyéb európai uniós, illetve nemzetközi grémiumokban való tagságot, mandátumokat az irányító szervvel együttműködve;

e) a külföldi kiküldetésekről részletes nyilvántartásokat vezet, melyek alapján kimutatásokat készít, valamint rendszeres visszajelzést biztosít az egészségügyi kormányzatnak az intézetekben folyó szakmai munkáról.

4.3.2.4. A Főosztály szakmai kapcsolattartó feladatkörében:

a) elősegíti az egyes országokkal és nemzetközi, illetve külföldi intézményekkel, társhatóságokkal való szakmai kapcsolatok kialakítását és fenntartását (networking);

b) összeállítja és szervezi az OTH-ba, esetenként az országos intézetekbe érkező külföldi látogatók, csoportok, delegációk szakmai programját, biztosítja a szükséges infrastruktúrát;

c) közreműködik a nemzetközi grémiumok OTH-ban megrendezésre kerülő összejövetelei szakmai programjának az összeállításában, biztosítja a szükséges infrastruktúrát;

d) kezdeményezi a társfőosztályok és országos intézetek bevonásával aktuális szakmai témakörökben a két- vagy többoldalú szakmai találkozók, konferenciák rendezését.

4.3.2.5. A Főosztály a szakértői külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési feladatkörében ellátja az európai uniós tagságból adódó szakértői magyar képviselet biztosításával kapcsolatos és minden egyéb külföldi kiküldetés szervezését és engedélyeztetését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, és – igazodva a közbeszerzési rendszer kereteihez – biztosítja a kiküldetésekhez szükséges foglalásokat, dokumentumokat.

4.3.3. Projektigazgatóság (Főosztály)

4.3.3.1. A Projektigazgatóság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja, beleértve az alkalmazotti jogviszony létesítését, módosítását, megszüntetését és a fegyelmi jogkör gyakorlását.

4.3.3.2. A Projektigazgatóság feladatköre az OTH projektjeivel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán az OTH minden szervezeti egységének projektekkel kapcsolatos tevékenységére kiterjed, amelynek során együttműködik az érintett szervezeti egységekkel.

4.3.3.3. A projektek megvalósítása során a Projektigazgatóság a projektmenedzserek útján a szakmai megvalósításba az érintett szervezeti egységeket köteles bevonni.

4.3.3.4. A Projektigazgatóság az OTH projektjeivel kapcsolatos feladatkörében:

a) irányítja az OTH pályázatainak elkészítését, valamint a megvalósításért felelős projektirodák munkatársainak, a projektmenedzserek és a projektmenedzsmentek tagjainak munkáját;

b) koordinálja a projektjavaslatok és pályázatok összeállítását, technikai és pénzügyi előkészítését, a nyertes pályázatok szerződéseinek előkészítését;

c) monitorozza a projektek pénzügyi megvalósítását és elszámolását, valamint a projektmenedzserek bevonásával a szakmai megvalósítást;

d) egységesíti és felügyeli a projektekhez kapcsolódóan a belső pénzügyi jelentéstételi rendszereket;

e)        támogatja a projektmenedzserek szakmai feladatellátását, biztosítja az ehhez szükséges feltételeket;

f) javaslatot tesz – a projektek szükségleteinek megfelelően – a humán, anyagi, tárgyi erőforrások biztosítására, átcsoportosítására;

g) együttműködik a pályázatokat kiíró, támogató szervezetekkel.

4.3.3.5. A Projektigazgatóság a kiemelt projektekhez kapcsolódó támogatás fogadására szolgáló elkülönített számla feletti rendelkezés, valamint a kiemelt projekthez kapcsolódó kötelezettségvállalási, ellenjegyzési és utalványozási rend és az ezekhez kapcsolódó jogkörök és eljárás vonatkozásában az OTH belső szabályozó dokumentumaiban foglalt rendelkezések szerint jár el.

4.3.3.6. A Projektigazgatóság segítséget nyújt – igény esetén – az országos intézetek számára az általuk igénybe vehető európai uniós források felhasználásával meghirdetett támogatási konstrukciók, pályázati felhívások vonatkozásában.

4.4. A gazdasági főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

4.4.1. Informatikai Főosztály

4.4.1.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály,

b) Szakmai Alkalmazásmenedzsment Osztály.

4.4.1.2. A Főosztály szakmai szempontból irányítja az ÁNTSZ, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal informatikai rendszerét.

4.4.1.3. A Főosztály az információs politika és stratégia tekintetében

a) a helyettes országos tisztifőorvos II. irányításával a kormányzati és egészségügyi ágazati stratégiák leképezésével elkészíti és fejleszti az ÁNTSZ információs politikáját, kidolgozza és fejleszti a rövid-, közép- és hosszú távú információs stratégiát;

b) stratégiai prioritásokat jelöl meg az ágazati stratégia számára;

c) figyelemmel kíséri és beépíti a Nemzeti Fejlesztési Tervben, az Új Széchenyi Tervben, a Semmelweis Tervben, a Magyar Információs Társadalom Stratégiában és az elektronikus kormányzás és közigazgatás szintjein megfogalmazott irányelveket;

d) tervezi és szervezi a területi szervek információs feladatainak megfelelő funkciókat alátámasztó információs fejlesztési feladatokat;

e) meghatározza az ÁNTSZ, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal információs rendszerének minőségi indikátorait, a monitorozás időszakait és módszertanát.

4.4.1.4. A Főosztály a közös, osztott, szabványos adatbázisok tekintetében

a) megosztott adatbázisokat és alkalmazásokat felügyel, valamint működtet, melynek során feladatai:

aa) a megosztás kialakítása, hozzáférési jogosultságok megkérése a jogosult szervtől,

ab) a fejlesztés során kifejlesztett adatszerkezetek karbantartása,

ac) az adatbázisokban tárolt adatok gondozása, archiválása,

ad) az elérési rendszer karbantartása és kezelése,

ae) az adatbázisok technológiai karbantartása, mentések, helyreállítások tevékenységének elvégzése,

af) fejlesztési javaslatok kidolgozása a fejlesztésért felelős szervezetnek,

ag) adatbázis migrálások, betöltések,

ah) központi alkalmazásgazdai feladatok ellátása;

b) nem megosztott adatbázisokkal kapcsolatos feladatokat lát el:

ba) karbantartja a fejlesztés során kifejlesztett adatszerkezeteket,

bb) gondozza, archiválja az adatbázisokban tárolt adatokat,

bc) karbantartja és kezeli az elérési rendszert,

bd) végzi az adatbázisok technológiai karbantartását, mentéseket, helyreállítások tevékenységét,

be) fejlesztési javaslatokat dolgoz ki a fejlesztésért felelős szervezetnek,

bf) végzi az adatbázis migrálásokat, betöltéseket,

bg) központi alkalmazásgazdai feladatokat lát el.

4.4.1.5. A Főosztály koordináló tevékenységének keretében

a) koordinálja az ÁNTSZ, valamint az informatikai rendszereket illetően a kormányhivatal és a járási hivatal különböző területeiről érkező fejlesztési igényeket;

b) részt vesz az éves informatikai költségvetési terv elkészítésében, ellenőrzi végrehajtását;

c) részt vesz a hazai és nemzetközi finanszírozású, az ÁNTSZ-t, valamint a kormányhivatalt és a járási hivatalt érintő informatikai projektekben.

4.4.1.6. A Főosztály az informatikai közmű tekintetében

a) tervező fejlesztő feladatokat lát el:

aa) a rendelkezésre álló költségvetés ismeretében tervezi-fejleszti az info-kommunikációs közművet, és ehhez költségszámításokat végez a fenntarthatóság alátámasztására,

ab) folyamatosan értékeli a működő információs rendszer elemeket és meghatározza a fejlesztési vagy leváltási módozatokat,

ac) az elfogadott tervek alapján beszerzési tervet dolgoz ki a beszerzést bonyolítók számára, megjelölve a meglévő eszközök átcsoportosításának tervét vagy cseréjét;

b) operatív üzemeltetői feladatokat át el:

ba) szervezi az üzemeltetés különböző szintjeinek napi üzemeltetési erőforrásait,

bb) karbantartja a közmű erőforrásait, az elektronikus munkahelyek eszközeit, központi erőforrásokat, kommunikációs elemeket, hozzáférési rendszereket, védelmi rendszereket, levelezési erőforrásokat, vírusvédelmi erőforrásokat, a feladatokhoz prioritási rendszert kapcsol,

bc) javaslatot tesz az üzemeltetés során tapasztaltakra figyelemmel a cserékre, pótlásokra,

bd) adatot szolgáltat a központi nyilvántartási rendszer számára a berendezések konfigurációs adatait illetően,

be) vezeti az üzemeltetési dokumentumokat,

bf) javaslatot tesz külső technológiai támogatás igénybevételére,

bg) kapcsolatot tart a technológiai támogató külső szervezetekkel, támogatja azok szakmai munkáját,

bh) támogatja a végfelhasználók munkáját a végberendezések kezelésével kapcsolatban felmerült problémák elhárításával,

bi) felelős a lakosság, valamint a munkatársak tájékoztatását szolgáltató külső-belső honlap és szerkesztőségi rendszer karbantartásáért;

c) központi nyilvántartási feladatokat lát el:

ca) naprakész állapotban tartja az ÁNTSZ, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal információs rendszerének nyilvántartását, a bejelentett változásokat átvezeti a rendszeren,

cb) hozzáférést biztosít az operatív üzemeltetés meghatározott szakemberei számára a konfigurációs adatok lekérdezésére,

cc) adatszolgáltatást végez a gazdasági főigazgató szervezetei számára az eszközvagyonnal kapcsolatban,

cd) az új beszerzéseket nyilvántartásba veszi, és a megfelelő felhasználási helyhez rendeli;

d) központi hozzáférési és védelmi feladatokat lát el:

da) az információs rendszer különböző szintű hozzáféréseit kezeli, a személyhez való hozzárendelést beállítja, visszavonja, dokumentálja,

db) az információs rendszer hozzáférési statisztikáit előállítja, figyeli az illetéktelen használatra utaló bejegyzéseket, a szükséges intézkedésekre (humán, illetve beállításbeli) javaslatot tesz,

dc) figyeli a külvilág felől jövő illetéktelen behatolásokat, a szükséges szakmai intézkedéseket megteszi, az eseteket dokumentálja,

dd) kapcsolatot tart fent a Humánpolitikai Főosztállyal a humánerőforrás-mozgásokkal kapcsolatban,

de) gondoskodik az Informatikai Biztonsági Szabályzat és a Számítástechnikai Üzemeltetési Szabályzat elkészítéséről és aktualizálásáról; jóváhagyatásáról;

e) központi szolgáltatás-biztosítási feladatokat lát el:

ea) központi rendszergazdai feladatokat lát el az erőforrások felett,

eb) központi adminisztrátori feladatokat lát el az erőforrásokkal kapcsolatosan,

ec) központi alkalmazásgazdai feladatokat lát el,

ed) a szolgáltatási szintnek megfelelően biztosítja az egyes szolgáltatások rendelkezésre állását,

ee) verziókövetést végez az általa felügyelt erőforrások esetében,

ef) javaslatot tesz a szolgáltatási szint megváltoztatására az igények szerint.

4.4.1.7. A Főosztály értékelő, véleményező tevékenységének keretében:

a) jogosult szakmai ajánlatkérések kidolgozására, elbírálására, beszerzések pályáztatására, minősítésére;

b) részt vesz a szakterület beszállítói minősítésében;

c) részt vesz a nagyösszegű, stratégiai jellegű beszerzések esetén felállítandó értékelő bizottság munkájában.

4.4.1.8. A Főosztály jogszabály, szabályzat előkészítési feladatkörében részt vesz az informatikai tartalommal rendelkező jogszabályok előkészítésében, szabályzatok megalkotásában, módosításában.

4.4.1.9. A Főosztály minőségellenőrzési tevékenysége keretében informatikai szabványokat dolgoz ki, azokat aktualizálja a kormányzati előírások, ajánlások alapján, továbbá ellenőrzi érvényesülésüket.

4.4.1.10. A Főosztály képzési tevékenysége keretében közreműködik az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó oktatási-képzési feladatok szervezésében és koordinálásában.

4.4.1.11. A Főosztály együttműködési tevékenysége keretében

a) részt vesz az intézményközi projektek megvalósításában;

b) feladatai végrehajtása érdekében közvetlen kapcsolatot tart az ÁNTSZ különböző szintű vezetőivel, felhasználóival, az intézmények és a kormányzati szervek informatikus szakembereivel, valamint külső szakértő cégekkel.

4.4.1.12. A Főosztály az ÁNTSZ-t illetően

a) egyedüliként jogosult és felelős az ÁNTSZ informatikai rendszerének üzemeltetésére;

b) kialakítja és üzemelteti az ÁNTSZ közös informatikai infrastruktúráját (központi szerverek, virtuális szerverpark, helyi hálózat);

c) irányítja a lokális adathálózat üzemeltetését, fejlesztését;

d) szabályozott formában menedzseli és nyilvántartja a közös erőforrások hozzáférési jogosultságait;

e) végzi az ÁNTSZ éves informatikai költségvetésének tervezését, végrehajtásának irányítását;

f) irányítja és koordinálja az ÁNTSZ informatikával kapcsolatos tevékenységét;

g) segíti a felhasználókat informatikai szaktudást igénylő – felhasználói ismereteket (ECDL) meghaladó – feladataik ellátásában.

4.4.2. Beszerzési, Szolgáltatási és Üzemeltetési Főosztály

4.4.2.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Fejlesztést Támogató Osztály,

b) Beszerzési és Ellátási Osztály,

c) Műszaki Üzemeltetési Osztály,

d) Szolgáltatási Osztály.

4.4.2.2. A Fejlesztést Támogató Osztály az alábbi feladatokat látja el:

a) feltérképezi a nagy értékű tárgyi eszközök – műszerek, gépek, berendezések, járművek – beszerzésére vonatkozó igényeket, az igényekről nyilvántartást vezet;

b) piackutatást végez, beszerzési javaslatot készít az igények alapján, egyeztet a felhasználókkal, továbbá szaktanácsadást végez;

c) elkészíti a nagy értékű tárgyi eszközök éves fejlesztési tervét, a felhasználókkal történt egyeztetés alapján, a rendelkezésre álló források figyelembe vételével, jóváhagyásra felterjeszti;

d) végzi a fejlesztési terv folyamatos aktualizálását;

e) gondoskodik a tervben, illetve az eseti jelleggel jóváhagyott fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások indításához szükséges felügyeleti szervek általi jóváhagyások, engedélyek megszerzéséről;

f) ellátja a szakterületéhez tartozó, jóváhagyott fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzési. közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítási feladatait. Ezen belül

fa) elkészíti az eljáráshoz szükséges műszaki leírást,

fb) elkészíti a dokumentációt,

fc) előkészíti az eljárást megindító felhívást, ajánlati felhívást,

fd) részt vesz a bontási eljárásban,

fe) közbeszerzési és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel részt vesz a Bíráló bizottsági munkájában,

ff) elvégzi a közbeszerzési eljárások bonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

fg) előkészíti a szerződés tervezetet, melynek keretében a szerződéstervezetet felülvizsgáltatja és jogilag ellenjegyezteti, a kötelezettségvállalás szabályai szerint megköti a szerződést, a szerződést és a kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, valamint a szerződés szerinti szolgáltatási számlákat igazolja;

g) feltölti az eljárásokkal kapcsolatos hirdetményeket a Közbeszerzési Hatóság által működtetett közbeszerzési portálra;

h) bonyolítja a fejlesztésekhez, üzembe helyezésekhez szükséges szakhatósági eljárásokat;

i) elkészíti, és jóváhagyásra felterjeszti az OTH és az országos intézetek által benyújtott igények alapján a tárgyi eszközök éves karbantartási és javítási tervét;

j) elvégzi, illetve elvégezteti a munkalapokon, valamint más írásos formában igényelt karbantartási, javítási feladatokat, saját hatáskörben vagy külső szakvállalat bevonásával;

k) külső szakvállalatok tevékenységéről, a megrendelésekről, elvégzett munkát igazoló munkalapokról, átadás-átvételi jegyzőkönyvekről, keretlapokról naprakész nyilvántartást vezet és a gazdálkodó szervezeteknek igény szerint erről tájékoztatást nyújt;

l) üzemelteti az előadótermek audiovizuális illetve az egyéb műszaki berendezéseit;

m) közreműködik, szaktanácsadást végez a gép- és műszerpark karbantartásával, javításával kapcsolatos üzemeltetés feltételeinek biztosításában;

n) naprakészen vezeti az Osztály tevékenységéhez szükséges kereteket, keretfelhasználásokat;

o) végzi a feladatkörrel összefüggő nyilvántartások vezetését, adatszolgáltatások készítését, valamint adminisztrációját;

p) ellátja az ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokat, ezen belül

pa) kidolgozza az ingatlangazdálkodás irányelveit,

pb) feltérképezi az ingatlanok, telkek, épületek, építmények, telektartozékok fejlesztésére vonatkozó ÁNTSZ szintű igényeket, az igényekről nyilvántartást vezet,

pc) javaslatot állít össze éves szinten és eseti jelleggel feladatfinanszírozás keretében az ÁNTSZ szintjén megvalósítandó fejlesztések vonatkozásában,

pd) összeállítja az elfogadott rekonstrukciókra vonatkozó „műszaki tervezési program”-ot,

pe) koordinálja az eseti ingatlanügyleteket,

pf) végzi a helyiség gazdálkodás tervezését,

pg)részt vesz a feladatkörbe tartozó közbeszerzési eljárásokban,

ph) bonyolítja a tevékenységhez tartozó hatósági eljárásokat,

pi) elkészíti az ÁNTSZ ingatlan-állományára vonatkozó nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat, végzi azok adminisztrációját,

pj) folyamatosan nyomon követi a nagy értékű tárgyi eszközök, ingatlanok felújítására, javítására, karbantartására vonatkozó igényeket, végzi az ÁNTSZ szervezeti egységei monitorozását, az igényekről naprakész nyilvántartást vezet.

4.4.2.3. A Beszerzési és Ellátási Osztály az alábbi feladatokat látja el:

a) végzi a kiemelten kezelt anyagok és kisértékű tárgyi eszközök listájának összeállítását, gazdálkodási kereteinek tervezését;

b) végzi az anyagbeszerzés keretében az anyagok és a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének teljes körű lebonyolítását, az ehhez kapcsolódó számlák igazolását;

c) vezeti a megrendelések nyilvántartását és végzi azok kivezetését;

d) naprakészen vezeti a készletek és a tárgyi eszközök mennyiségi analitikáját;

e) végzi a raktározási, raktár-nyilvántartási feladatokat;

f) végzi a raktári vételezésekről analitikai feladás készítését;

g) végzi a selejtezések szabályszerű lebonyolítását;

h) végzi a leltározás előkészítését, végrehajtását, kiértékelését és a zárójegyzőkönyv jóváhagyásra történő elkészítését;

i) a mosodai feladatok keretében:

ia) végzi a mosatást külső cégen keresztül,

ib) végzi a varrodai munkákat, textiljavításokat,

ic) végzi a textilraktározást.

4.4.2.4. A Műszaki Üzemeltetési Osztály az alábbi karbantartási, felújítási, javítási, kazánház-üzemeltetési, valamint gép-műszerkarbantartási feladatokat látja el:

a) feltérképezi az épületek, építmények felújítására, javítására, karbantartására vonatkozó igényeket, az igényekről naprakész nyilvántartást vezet;

b) éves tervet állít össze az elemi költségvetések keretében megvalósítandó felújításokra, javításokra és karbantartásokra; a jóváhagyott tervet folyamatosan aktualizálja, végrehajtja a szükség szerinti korrekciókat;

c) végzi a tervben jóváhagyott felújítások, javítások és karbantartások, valamint eseti jelleggel munkalapon megrendelt hibaelhárítások és kisjavítások megvalósítását;

d) bonyolítja a hibaelhárítással összefüggő anyagigényléseket;

e) végzi a tevékenységhez tartozó hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzését;

f) vezeti a feladatkörrel összefüggő nyilvántartásokat, elkészíti az adatszolgáltatásokat;

g) gondoskodik a központi telephely hőenergia, valamint melegvíz ellátásáról;

h) intézkedik a fűtési rendszerben bekövetkezett hibák elhárításáról, saját rendelkezésére álló munkaerő bevonásával, vagy a feladattól függően külső erőforrás felhasználásával;

i) biztosítja a gép- és műszerpark karbantartását, javítását, valamint közreműködik az üzemeltetés feltételeinek biztosításában.

4.4.2.5. A Szolgáltatási Osztály az alábbi feladatokat látja el:

a) a gondnoksági feladatok keretében

aa) ellátja a takarítási feladatokat,

ab) ellátja a belső, kézi szállítási feladatokat,

ac) működteti az üdülő gondnokságot,

ad) közreműködik a rendezvények szervezésében,

ae) végzi a kommunális hulladék összegyűjtését és elszállíttatását;

b) a nyilvántartási feladatok keretében

ba) működteti a portaszolgálatot, végzi a belépési engedélyek, belépő kártyák kiadását,

bb) végzi a vagyonvédelmi feladatok ügyintézését,

bc) ellátja a biztosítási ügyintézést,

bd) vezeti a postai költségek nyilvántartását,

be) beszerzi a mobiltelefon SIM kártyákat, vezeti azok nyilvántartását, megrendeli az ehhez szükséges szolgáltatásokat;

c) a nyomdai feladatok keretében végzi:

ca) a nyomdai sokszorosítást,

cb) a könyvkötészetet,

cc) a fénymásolást;

d) a kertészeti feladatok keretében

da) végzi a park rendben tartását, virágokkal, dísznövényekkel történő beültetését,

db) végzi a járdák, utak takarítását,

dc) végzi a növények ápolását, előhajtatását, kiültetését,

dd) karbantartja a szabadtéri sportlétesítményt;

e) a Telefonközpont

ea) kezeli a telefonhálózatokat,

eb) végzi a távbeszélő díjak elszámolását,

ec) végzi a telefonkészülékek igényének felvételét;

f) a Szállítási Csoport

fa) végrehajtja a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

fb) végzi a gépjárművek műszaki állapotának, tisztaságának megőrzésével kapcsolatos feladatokat,

fc) végzi a menetlevelekkel kapcsolatos ügyintézést,

fd) elkészíti az üzemanyag elszámolásokat,

fe) ellátja a személy- és teherszállítási feladatokat.

4.4.3. Közgazdasági Főosztály

4.4.3.1. A Főosztály szervezeti egységei:

a) Pénzügyi Osztály,

b) Számviteli Osztály.

4.4.3.2. A Pénzügyi Osztály ellátja az ÁNTSZ alábbi feladatait:

a) elkészíti és feldolgozza a kincstári számlákhoz kapcsolódó banki bizonylatokat; pénzügyi nyilvántartást vezet a követelésekről és kötelezettségekről;

b) előkészíti a jogszabályok által lehetővé tett előirányzat-módosításokat;

c) egyeztet a MÁK-kal;

d) nyilvántartja az előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalásokat, szerződéseket;

e) előkészíti a pénzgazdálkodás rövid- és hosszútávú terveit;

f) ellátja az operatív pénzügyi, számviteli, adózási feladatokat;

g) felügyeli és lebonyolítja a feladatfinanszírozást.

4.4.3.3. A Számviteli Osztály ellátja az ÁNTSZ alábbi feladatait:

a) nyilvántartja a feladatfinanszírozás alakulását;

b) közreműködik a számviteli és gazdálkodási rendre vonatkozó szabályzatok kidolgozásában és karbantartásában, egységes számviteli politika kialakításában;

c) elemzi, értékeli a gazdálkodás, költségvetés, beszámolók adatait, javaslatok kidolgozásában közreműködik;

d) működteti – az Informatikai Főosztállyal együttműködve – egységes szempontok alapján a gazdálkodást érintő informatikai rendszert;

e) végzi az előirányzatokkal és azok felhasználásával kapcsolatos gazdasági események főkönyvi és analitikus könyvelését;

f) irányítja az intézetek finanszírozását;

g) nyilvántartja az előirányzatokat, figyelemmel kíséri a teljesítéseket, segíti az előirányzat-gazdálkodási feladatokat;

h) közreműködik az ÁNTSZ szakmai stratégiai tervei gazdasági-pénzügyi feltételeinek kidolgozásában;

i) kialakítja a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások és nyilvántartások rendjét;

j) ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály az OTH számára a gazdálkodás területén előír;

k) részt vesz az OTH költségvetésének összeállításában;

l) elkészíti a beszámolókat, mérlegjelentéseket a központi költségvetés részére, elvégzi a szükséges elszámolásokat;

m) végzi a célfeladatra kapott támogatások és átvett pénzeszközök elszámolását és elszámoltatását.

4.4.4. Költségvetési és Közbeszerzési Főosztály

4.4.4.1. A Főosztály feladata az ÁNTSZ költségvetési javaslatának elkészítése és a költségvetés összeállítása, továbbítása az irányító szerv és a MÁK részére, a munkaügyi és közbeszerzési feladatok felügyelete, továbbá a közbeszerzések jelentési és engedélyeztetési feladatainak ellátása, a költségvetési és közbeszerezési területekhez tartozó adatszolgáltatások elkészítése és továbbítása.

4.4.4.2. A Költségvetési és Közbeszerzési Főosztály szervezeti egységei:

a) Bér- és Munkaügyi Osztály,

b) Koordinációs Osztály.

4.4.4.3. A Bér- és Munkaügyi Osztály feladatai:

a) végrehajtja az országos intézetek dolgozóinak alkalmazásával kapcsolatos munkaügyi feladatokat;

b) ellátja a személyügyi döntések meghozatalához szükséges pénzügyi előkészítő feladatokat;

c) ellátja az ÁNTSZ valamennyi dolgozójára vonatkozóan a nem rendszeres személyi juttatások – készenléti díj, napidíj, cafetéria, jubileumi jutalom – számfejtési feladatait és a MÁK bérszámfejtéshez kapcsolódó ügyintézési feladatokat is;

d) végzi a munkaügyi tevékenység körébe tartozó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat, biztosítja a jogszerű adatkezelést;

e) közreműködik a megbízási szerződések előkészítésében, elkészíti és nyilvántartja a megbízási szerződéseket;

f) gondoskodik a jogszabályok, illetve belső szabályzatok által előírt juttatások, szabadság megállapításáról;

g) előkészíti az illetményemelést, átsorolást, nyugdíjazást az országos intézetek dolgozói részére;

h) szervezi és végzi a központosított illetményszámfejtés végrehajtásából adódó feladatokat az Informatikai Főosztállyal és az országos intézetekkel együttműködve;

i) a MÁK által készített főkönyvi feladást továbbítja a Számviteli Osztály részére, közreműködik az egyeztetésekben;

j) adatot szolgáltat a költségvetés és beszámolók elkészítéséhez;

k) naprakész nyilvántartást vezet az OTH bérhelyzetéről és az országos intézetek létszám- és bérhelyzetéről;

l) együttműködik a Humánpolitikai Főosztállyal, valamint a Közgazdasági Főosztállyal, az országos intézetek munkatársaival és a MÁK bérszámfejtőivel;

m) vezeti az OTH középirányítása alá tartozó országos intézetek munkaügyi nyilvántartását.

4.4.4.4. A Koordinációs Osztály tevékenysége során az alábbi feladatokat látja el:

a) a gazdálkodással kapcsolatos feladatai körében

aa) ellátja a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához szükséges feladatokat,

ab) kapcsolatot tart az önállóan működő intézetek gazdasági ügyekkel megbízott vezetőivel;

b) a MÁK-kal kapcsolatos feladatai körében

ba) végzi a naprakész nyilvántartás vezetését az előirányzatokról az OTH-ban, fogadja az előirányzat-módosításokat, azokat ellenőrzi és továbbítja az intézetek részére,

bb) az előirányzat maradványáról és felhasználásról adatszolgáltatást végez,

bc) végzi az előirányzatok rendezését, szükség esetén módosítást kezdeményez,

bd) vezeti a tartozásállomány nyilvántartását, végzi az AT-01 bizonylatok kitöltését, azokat továbbítja a kincstári rendszerbe havi rendszerességgel,

be) végzi a kincstári adatszolgáltatások teljesítését,

bf) feldolgozza a kincstári adatokat, azokat egyezteti,

bg) kezeli a KIR törzsállományokat;

c) a szabályzókkal kapcsolatos feladatai körében

elkészíti és karbantartja:

ca) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot,

cb) a keretgazdálkodási szabályzatot;

d) a költségvetés és a beszámoló elkészítésével kapcsolatos feladatai körében

da) előkészíti a következő évi költségvetést, végzi a módosítások intézetekre bontását,

db) közreműködik az intézetek keretszámainak kialakításában,

dc) végzi az intézeti keretszámítások elkészítését, megküldését, KGR rendszer feltöltését,

dd) segítséget nyújt az intézetek költségvetéseinek, beszámolóinak összeállításához,

de) végzi az összesítés során az országos intézetek anyagainak alaki és tartalmi ellenőrzését, a feltárt rendszer hibákat kijavítja, illetve felhívást tesz azok kijavítására,

df) végzi a költségvetés intézeti adatainak ellenőrzését, összesítését, rögzítését a KGR programban, továbbítja a MÁK és az irányító szerv felé,

dg) az előirányzat-módosítások kapcsán kezdeményezi az évközi előirányzat-módosításokat a MÁK, az irányító szerv és az intézetek felé (maradványfeladás, maradványátvétel, átvett pénzeszközök),

dh) megküldi a módosításokat az intézetek részére, végzi az előirányzatok analitikus nyilvántartás vezetését, egyeztetését,

di) figyelemmel kíséri az előirányzat, ERA kódok szerinti kiadási és bevételi teljesítési adatokat (bankkivonatokon és Forrás rendszeren keresztül), módosításokat kezdeményez az intézetek és a Közgazdasági Főosztály felé,

dj) végzi az időszaki beszámolók intézetenkénti adatainak ellenőrzését, összesítését,

dk) a KGR programmal negyedévente és éves szinten a tárgyévet követő 40 napon belül összesíti a mérlegjelentést,

dl) összesíti a várható kiadásokat és bevételeket, továbbítja az irányító szerv részére havi rendszerességgel,

dm) végzi a deviza prognózis összesítését, továbbítását az irányító szerv részére havi rendszerességgel;

e) az egyéb, költségvetéshez kapcsolódó feladatai körében:

ea) vezeti a támogatások alakulásának előirányzat nyilvántartását,

eb) végzi a létszám- és béradatok intézeti szintű gyűjtését, elemzését,

ec) végzi az országos szintű költségvetési és gazdasági adatszolgáltatásokat,

ed) előkészíti az egyéb, az irányító szerv, a MÁK felé készülő összesített jelentéseket,

ee) végzi a keretgazdálkodási feladatokat,

ef) jelentéseket készít a gazdasági főigazgató felé, valamint közreműködik az országos tisztifőorvos tájékoztatására irányuló jelentések elkészítésében,

eg) adatszolgáltatást végez a prémiumévek programban résztvevőkről – a bejövő adatokat ellenőrzi, összesíti, továbbítja az irányító szerv felé – negyedévente,

eh) végzi a Főosztály leltári eszközeinek számbavételét, nyilvántartását,

ei) végzi az adott évi maradványfelmérést és adatszolgáltatást,

ej) elkészíti az irányító szerv által kért gazdálkodási adatszolgáltatásokat.

4.4.4.5. A Főosztály közbeszerzéssel kapcsolatos feladatai:

a) az OTH kezelésében lévő gazdálkodási keretek terhére beszerzendő árukat, szolgáltatásokat, beruházásokat a jogszabályok szerinti közbeszerzési eljárások keretében kell beszerezni, a közbeszerzési terv és az ÁNTSZ beszerzési és közbeszerzési szabályzata alapján, melynek keretében

aa) az ÁNTSZ egész területén koordinálja a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti eljárásokat, az OTH területén elkészíti az éves közbeszerzési tervet és statisztikai összegzést, és azt megküldi a Közbeszerzési Hatóságnak,

ab) az ÁNTSZ egész területén koordinálja az adatszolgáltatásokat és a kötelező adatokat közzéteszi a honlapon;

b) a közbeszerzés körében ellátandó részletes feladatok:

ba) végzi a főosztályok és az országos intézetek által definiált és kezdeményezett beszerzési, közbeszerzési igény szerinti éves közbeszerzési terv elkészítését, aktualizálását,

bb) végzi a főosztályok és az országos intézetek adatszolgáltatási, szakmai-szakértői tevékenységének koordinálását; közbeszerzési statisztikakészítését,

bc) bonyolítja a főosztályok által végzett eljárásokat, és végzi a közbeszerzési eljárásban keletkezett szerződéstervezetek aláírásra való előkészítését,

bd) az egyes főosztályok kérésére konkrét beszerzési és közbeszerzési ügyekben állásfoglalásokat kér a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok egységes értelmezése és végrehajtása érdekében,

be) beszerzi a közbeszerzések indításhoz szükséges engedélyeket,

bf) végzi az ÁNTSZ beszerzési és közbeszerzési szabályzatának elkészítését, karbantartását,

bg) végzi a közbeszerzési eljárások iratainak dokumentálását, irattárazását, közzétételét.

III. Az OTH működési szabályai

1. Az OTH működésének általános szabályai

1.1. Az OTH önálló szervezeti egységeinek folyamatos működését a jogszabályok, az alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az országos tisztifőorvos normatív utasításai, az eljárásrendek, az OTH szabályzatai, az ügyrendek, valamint az országos tisztifőorvos, az irányítást ellátó vezető utasításai határozzák meg.

1.2. Az országos tisztifőorvos, a helyettes országos tisztifőorvosok, a főosztályvezetők, az osztályvezetők munkaköri feladatait a jogszabályok, továbbá az OTH Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazzák. A főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek, osztályvezetők, a nem vezető beosztású kormánytisztviselők, a kormányzati ügykezelők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részletes feladatait az önálló szervezeti egységek ügyrendjei, továbbá munkaköri leírásuk tartalmazza.

A munkaköri leírás – a feladat elvégzésének ellenőrzésére, illetve a felelősség megállapítására alkalmas módon – tartalmazza az ellátandó feladatokat, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a munkakörre vonatkozó elvárásokat, a munkakört ellátó dolgozó felelősségét és ehhez igazodó esetleges hatáskörét.

1.3. Az OTH önálló szervezeti egységei, valamint egyéb szervezeti egységei feladatellátásuk, működésük során kötelesek együttműködni.

1.4. Az önálló szervezeti egységek kötelesek a hozzájuk került iratokat, tudomásukra jutott információkat – amennyiben feladat- és hatáskörrel nem rendelkeznek – az intézkedésre feladat- és hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egységhez, az iratkezelés rendje szerint eljuttatni, szükség esetén az irat, információ alapján eljárást, intézkedést kezdeményezni, amelyről a szervezeti egység felügyeletét ellátó felsővezetőt tájékoztatni kell.

1.5. A feladatellátás során működési területén valamennyi vezető és ügyintéző kormánytisztviselő köteles az OTH egységes szakmai álláspontjának kialakítására törekedni és azt képviselni. A felsővezetés álláspontjától eltérő álláspontot, szakmai véleményt az OTH alkalmazottai külső szerv előtt nem képviselhetnek, eltérő szakmai álláspontjukat azonban a döntést hozó vezető tudomására hozhatják. Az önálló szervezeti egységek közötti szakmai véleményeltérés esetén a vitát a szervezeti egységet irányító helyettes országos tisztifőorvos vagy helyetttes országos tisztifőorvosok döntik el. Ha az adott ügyben a helyettes tisztifőorvosok között sem alakul ki egységes álláspont, a vitát döntésre az országos tisztifőorvos elé kell terjeszteni. Ilyen esetben a döntést a főosztályvezetői, összevont vezetői értekezleten ismertetni kell.

1.6. Az önálló szervezeti egységek a feladat- és hatáskörükbe tartozó tevékenységek ellátása során felmerülő beszerzési, közbeszerzési igény vezetői elfogadását, engedélyezését követően kötelesek az eljárás szakmai előkészítését elvégezni, melynek során kötelesek együttműködni a beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatásáért felelős önálló szervezeti egységgel. A beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatásáért felelős önálló szervezeti egység koordinálja az egyes főosztályok részvételét, a jogi, szakmai, gazdálkodási szempontok érvényesítését az egyes beszerzési és közbeszerzési eljárási cselekmények előkészítése, végrehajtása, a dokumentációs kötelezettség, valamint a döntés-előkészítési feladatok teljesítése során.

1.7. A minősített adatok kezelésének felügyeletét és ellenőrzését a Vezetés Támogatási Főosztály, a kinevezett biztonsági vezető útján látja el. Az OTH minősített adatkezelési feladatait a Tisztifőorvosi Titkárság e feladattal megbízott kormánytisztviselője végzi.

2. A munkáltatói jogkör gyakorlása

A munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az OTH Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az OTH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

3. Az iratkezelés rendje

Az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kijelölését az OTH Iratkezelési Szabályzata határozza meg.

4. A kiadmányozás általános szabályai

4.1. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást, magában foglalja a döntést, az intézkedések kiadását és külön erre irányuló utasítás esetén az irat irattárba helyezésének jogát.

4.2. Az országos tisztifőorvos kiadmányozza

a)    a közjogi méltóságokhoz,

b)   az országgyűlési képviselőkhöz, az országgyűlési bizottságokhoz,

c)    az alapvető jogok biztosához és helyetteseihez,

d)   az Állami Számvevőszék elnökéhez,

e)    az igazságszolgáltatási szervek vezetőihez,

f)     a Kormány tagjaihoz, az államtitkárokhoz, a közigazgatási és helyettes államtitkárokhoz,

g)    a központi államigazgatási szervek vezetőihez,

h)   a kormányhivatal és járási hivatal vezetőihez,

i)     az érdekképviseleti szervekhez

intézett kiadmányokat, valamint mindazokat az iratokat, amelyek feladat- és hatáskörébe tartozó kérdést tartalmaznak, vagy amelyek egyedi döntéssel magához vont ügyekkel kapcsolatosak.

4.3. Az országos tisztifőorvos kiadmányozza továbbá az OTH feladat- és hatáskörébe tartozó, a főosztályok szakterületét érintő elsőfokú, továbbá másodfokú eljárások lefolytatása során hatósági jogkörben hozott döntéseket.

4.4. A helyettes országos tisztifőorvosok kiadmányozzák

a)    a III. 4.2. pontban felsorolt szervek azonos jogállású vezetőihez (vezető-helyettesek) intézett iratokat,

b)   az országos tisztifőorvos által hatáskörükbe rendelt ügyek iratait, valamint

c)    a feladat- és hatáskörükbe tartozó, a III. 4.2. pontban nem említett szervekhez (személyekhez) intézett iratokat.

4.5. A gazdasági főigazgató kiadmányozza

a)    a költségvetési keretszámokat nem érintő gazdasági témájú levelezést az irányító szerv, a MÁK és más államigazgatási szerv, valamint a kormányhivatalok gazdasági vezetői felé,

b)   a céljellegű előirányzatok, feladatfinanszírozású támogatások, pályázatok pénzügyi beszámolóját,

c)    mindazon leveleket, amelyeket az alárendelt szervezeti egységek vezetői kiadmányozhatnak.

4.6. A főosztályvezetők kiadmányozzák

a)    a feladat- és hatáskörük szerint az OTH önálló szervezeti egységeihez, továbbá az országos tisztifőorvos felhatalmazása alapján az államigazgatási és egyéb szervek azonos jogállású vezetőihez intézett iratokat,

b)   átruházott jogkörben az OTH feladat- és hatáskörébe tartozó, a főosztály szakterületét érintő elsőfokú, továbbá másodfokú eljárások lefolytatása során hatósági jogkörben hozott döntéseket, a kiadmányozási szabályzatban foglaltak szerint.

4.7. Főosztályvezető-helyettes, osztályvezető – indokolt esetben, egyes, meghatározott ügyekben – az országos tisztifőorvos külön felhatalmazása alapján is jogosult kiadmányozásra, amely nem érinti a főosztályvezető-helyettes, az osztályvezető munkaköre ellátása szerinti, a szervezeti egysége ügyrendjében meghatározott kiadmányozási jogosultságát.

4.8. A kiadmányozási jog részletes szabályait a hatáskörgyakorlásról, a közigazgatási hatósági eljárás során keletkező hivatalos iratok kiadmányozásáról és ezzel kapcsolatos hivatalos bélyegzők használatáról szóló szabályzatban és az önálló szervezeti egységek ügyrendjében kell meghatározni.

5. Kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés

A kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságokat a „Kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, érvényesítés és utalványozás rendje, jogkörei az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban és az országos intézeteiben” című szabályzat tartalmazza.

6. Munkakör átadás-átvétel

A munkakör átadás-átvétel szabályait az OTH Közszolgálati szabályzata tartalmazza.

7. A szervezetszabályozás eszközei, ezek kiadási és nyilvántartási rendje

Az OTH közjogi szervezetszabályozó eszközeiről, valamint a szabályozás egyéb eszközeiről, ezek kiadási és nyilvántartási rendjéről „A szabályozó dokumentumok készítéséről és nyilvántartásáról” szóló szabályzat rendelkezik. Közjogi szervezetszabályozó eszköz a normatív utasítás. A szabályozás egyéb eszközei: a szabályzat, a szakmai állásfoglalás és a körlevél.

7.1. Normatív utasítást, eljárásrendet, szabályzatot, szakmai állásfoglalást az országos tisztifőorvos adhat ki, körlevél kiadására az országos tisztifőorvos és a helyettes országos tisztifőorvosok jogosultak.

7.2. A külön szabályzat szerinti szabályozás a közjogi szervezetszabályozó eszköz és a szabályozás egyéb eszközeinek hierarchiáján alapul. A közjogi szervezetszabályozó eszköz jogszabállyal, a szabályozás egyéb eszközei jogszabállyal és közjogi szervezetszabályozó eszközzel ellentétes rendelkezést nem tartalmazhatnak.

7.3. Az OTH-ban alkalmazott szabályozó dokumentumok aktualitását naprakészen meg kell őrizni, ezért az érintett szervezeti egység vezetője a szükséges módosításokra indokolt esetben köteles feletteseinek javaslatot tenni, illetve a szabályozó dokumentumok felülvizsgálatáról az erről szóló külön szabályzat szerint gondoskodni kell. A belső szabályozó dokumentumokat és azok módosításait jóváhagyás után közzé kell tenni, hogy az érdekeltek tudomására jusson.

7.4. Az OTH-ban alkalmazott szabályozó dokumentumokat az OTH dolgozóival és az újonnan belépőkkel ismertetni kell. Ezen kötelezettség a szervezeti egység vezetőjét terheli. E célból Megismerési nyilatkozatot kell vezetni, amelyben a dolgozó aláírásával köteles igazolni, hogy az előírásokat megismerte és tudomásul veszi, hogy azok betartása számára kötelező. Az aláírásokkal ellátott Megismerési nyilatkozatok őrzésére a szabályozók eredeti példányához csatolva a Vezetés Támogatási Főosztályon kerül sor.

7.5. A közjogi szervezetszabályozó eszköz és a szabályozás egyéb eszközei az OTH és az országos intézetek egységes jogalkalmazását szolgálják, az ezekben foglaltakra más szervek, ügyfelek részére készített iratban hivatkozni nem lehet.

7.6. A feladatkörében eljáró főosztályvezető, illetve a felügyeletet ellátó országos tisztifőorvos, helyettes országos tisztifőorvos felelős:

a)  a tervezett szabályozás szükségességéért,

b)  azért, hogy a választott szabályozási eszköz megfeleljen a szakmai követelményeknek.

8. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre

8.1. A vagyonnyilatkozat-tételről az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) rendelkezik.

8.2. Az OTH-ban vagyonnyilatkozat-tételre köteles – a Vnyt. előírásaival összhangban – az alábbi munkaköröket betöltő kormánytisztviselő:

a)    az OTH közbeszerzési eljárásában részt vevő közbeszerzési feladatokat ellátó kormánytisztviselő, valamint a közbeszerzési eljárásban részt vevő kormánytisztviselő (jogász, közbeszerzési referens),

b)   a Közgazdasági Főosztály vezetője,

c)    a belső ellenőr,

d)   az OTH előirányzatai felhasználásával, ellenőrzésével, döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselő,

e)    az a)-d) pontban meghatározott munkakört betöltőkön kívül az OTH valamennyi főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese és osztályvezetője,

f)     az a)-d) pontban meghatározott munkakört betöltőkön kívül az OTH valamennyi nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett kormánytisztviselője,

g)    a közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyekben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult személy.

Az a) pont hatálya alá eső személy évente, a b)-d) pont szerinti személy kétévente és az e)-g) pontban megjelölt személy ötévente – amennyiben nem lát el olyan feladatot, illetve nem tölt be olyan munkakört, amelyre a Vnyt. gyakoribb vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő – tesz vagyonnyilatkozatot.

8.3. Ha a kormánytisztviselő több jogcímen is vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, akkor vagyonnyilatkozatot ismételten a rövidebb időtartam elteltével köteles tenni.

8.4. A vagyonnyilatkozat-tétel részletes szabályait és kezelésének rendjét az OTH Közszolgálati szabályzata rögzíti.

9.    Szabálytalanságok kezelése, munka- és tűzvédelem

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről, továbbá a munka- és tűzvédelemről külön szabályzatok rendelkeznek.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

Az adatvédelem és adatbiztonság kérdéséről, továbbá az adatvédelmi felelős feladataival kapcsolatosan – a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – az OTH Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata rendelkezik.

11. Az OTH képviselete és a külső kapcsolattartás

11.1. Az OTH-t mint jogi személyt az országos tisztifőorvos, távollétében, teljes jogkörrel a kijelölt helyettes országos tisztifőorvos képviseli.

11.2. Az OTH-t mint jogi személyt átruházott hatáskörben, az irányítási rend szerint a helyettes országos tisztifőorvosok is képviselhetik.

11.3. Az OTH-t mint jogi személyt meghatározott jog- és feladatkörben, az országos tisztifőorvos egyedi felhatalmazása alapján – az irányítást ellátó vezető javaslatára – főosztályvezető is képviselheti.

11.4. Az önálló szervezeti egységek képviselete az önálló szervezeti egység feladata az irányítást ellátó vezető előzetes tájékoztatásával.

11.5. Az OTH jogi képviseletét az országos tisztifőorvos által megbízott személyek látják el, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szabályai szerint.

11.6. A sajtóval való kapcsolattartás, a www.antsz.hu honlap lakossági oldalainak szerkesztése a Tisztifőorvosi Titkárságon belül a kommunikációért felelős munkatársak feladata.

12. Az értekezletek rendje

12.1. Főosztályi Értekezlet

a)    Az egyes szervezeti egységeket vezető főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek Főosztályi Értekezletet hívnak össze. A Főosztályi Értekezlet a szervezeti egység vezetőjének feladatellátást támogató testülete.

b)    A Főosztályi Értekezlet feladata a beszámoltatás, a kölcsönös tájékoztatás, a Főosztályvezetői Értekezletre történő felkészülés, döntés előkészítése és információcserével történő segítése, a kijelölt témakörök megvitatása.

c)    A Főosztályi Értekezletet a szervezeti egység vezetője hívja össze szükség szerint és vezeti.

d)    A Főosztályi Értekezlet állandó résztvevői a szervezeti egység vezető beosztású munkatársai, további résztvevői a szervezeti egység vezetője által meghívott munkatársak.

12.2. Főosztályvezetői Értekezlet

a)    Az országos tisztifőorvos, távollétében a kijelölt helyettes országos tisztifőorvos a szervezeti egységek vezetőinek körében Főosztályvezetői Értekezletet hív össze. A Főosztályvezetői Értekezlet az országos tisztifőorvos, illetve a helyettes országos tisztifőorvosok feladatellátást támogató tanácsadó testülete.

b)    A Főosztályvezetői Értekezlet feladata a beszámoltatás, a kölcsönös tájékoztatás, a felsővezetői döntés előkészítése és információcserével történő segítése, a kijelölt témakörök megvitatása.

c)    A Főosztályvezetői Értekezlet résztvevői havonta legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint üléseznek.

d)   A Főosztályvezetői Értekezletet az országos tisztifőorvos, távollétében a helyettes országos tisztifőorvos vezeti.

e)    A Főosztályvezetői Értekezlet állandó résztvevői: az országos tisztifőorvos, a helyettes országos tisztifőorvosok, a gazdasági főigazgató, valamint a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek vezetői, továbbá a külső kommunikációért felelős munkatárs.

f)     A Főosztályvezetői Értekezlet további résztvevői: napirendi ponttól függően az országos tisztifőorvos által meghívott szakértők, tanácsadók.

12.3. Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezlete

a)    Az országos tisztifőorvos a szervezeti egységet vezető főosztályvezető javaslatára a kormányhivatal és a járási hivatal népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeinek munkatársai számára, adott szakterület vonatkozásában összehívja a Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletét, amely a szakmai irányításban közreműködő OTH, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal népegészségügyi feladatokat ellátó munkatársai közötti rendszeres kapcsolattartás eszköze.

b)   A Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletének feladata az adott szakterületet érintő feladatokra történő javaslattétel, illetve a feladatellátáshoz kapcsolódó ismeretanyag átadása, konzultáció és tájékoztatás.

c)    A Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletének résztvevői szükség szerint, az ÁNTSZ éves rendezvénytervében rögzítetteknek megfelelően üléseznek, előre meghatározott napirend alapján.

d)   A Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletét az összehívást kezdeményező, szervezeti egységet vezető főosztályvezető vezeti.

e)    A Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletének állandó résztvevői: az értekezlet összehívását kezdeményező szervezeti egység vezetői, beosztott munkatársai, valamint a kormányhivatal és a járási hivatal népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeinek érintett munkatársai.

f)     A Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletének további résztvevői: napirendi ponttól függően az országos tisztifőorvos, illetve a helyettes országos tisztifőorvosok, a szakterülettel érintett országos intézet munkatársa, szakértők, tanácsadók.

g)    A Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletének napirendjét az értekezlet összehívását kezdeményező, szervezeti egységet vezető főosztályvezető állítja össze, melyet a szervezeti egységet közvetlen irányító helyettes országos tisztifőorvossal jóváhagyat.

12.4. Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezlete

a)    A kormányhivatalok népegészségügyi főosztályvezetőinek, esetenként a járási hivatalok népegészségügyi osztályvezetőivel kibővített értekezlete az OTH felsővezetése és a kormányhivatalok népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeinek vezetői közötti rendszeres kapcsolattartás eszköze.

b)   A Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezletének feladata a népegészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó ismeretanyag átadása, konzultáció és kölcsönös tájékoztatás.

c)    A Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezletének résztvevői havonta, illetve szükség szerinti gyakorisággal üléseznek.

d)   A Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezletét az országos tisztifőorvos hívja össze és vezeti.

e)    A Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezletének állandó résztvevői: az országos tisztifőorvos, a helyettes országos tisztifőorvosok és a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályvezetői, távollétükben helyetteseik.

f)     A Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezletének további résztvevői: napirendi ponttól függően az országos tisztifőorvos, illetve a helyettes országos tisztifőorvosok által meghívott önálló szervezeti egységek, valamint országos intézetek vezetői, továbbá járási hivatalok népegészségügyi osztályvezetői, szakértők, tanácsadók.

g)    A Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezletének napirendjét az országos tisztifőorvos állítja össze a helyettes országos tisztifőorvosoktól, az önálló szervezeti egységek vezetőitől, illetve az országos intézetek vezetőitől bekért javaslatok figyelembevételével.

12.5. Országos Intézetvezetői Értekezlet

a)    Az országos intézeteket vezető főigazgatók értekezlete az OTH felsővezetése és az országos intézetek vezetői közötti rendszeres kapcsolattartás eszköze.

b)    Az Országos Intézetvezetői Értekezlet feladata a beszámoltatás, feladatok meghatározása, a kölcsönös tájékoztatás.

c)    Az Országos Intézetvezetői Értekezlet résztvevői szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévente üléseznek, előre meghatározott napirend alapján.

d)   Az Országos Intézetvezetői Értekezletet az országos tisztifőorvos hívja össze és vezeti.

e)    Az Országos Intézetvezetői Értekezlet állandó résztvevői: az országos tisztifőorvos, a helyettes országos tisztifőorvosok és az országos intézetek vezetői, távollétükben helyetteseik.

f)     Az Országos Intézetvezetői Értekezlet további résztvevői: napirendi ponttól függően az országos tisztifőorvos, illetve a helyettes országos tisztifőorvosok által meghívott önálló szervezeti egységek vezetői, szakértők, tanácsadók.

g)    Az Országos Intézetvezetői Értekezlet napirendjét az országos tisztifőorvos állítja össze a helyettes országos tisztifőorvosoktól, az önálló szervezeti egységek vezetőitől és az országos intézetek vezetőitől bekért javaslatok figyelembevételével.

12.6. Az értekezletek közös szabályai

12.6.1. Főosztályi Értekezlet és Főosztályvezetői Értekezlet

a)    A Főosztályi Értekezleten elhangzottakról a szervezeti egység vezetője által, a Főosztályvezetői Értekezleten elhangzottakról az országos tisztifőorvos által kijelölt munkatárs emlékeztetőt készít, jelenléti ívet vezet, amelyet iktat és nyilvántart.

e)    Az emlékeztetőt a kijelölt munkatárs készíti és írja alá, az illetékes szervezeti egység vezetője, illetve az országos tisztifőorvos hagyja jóvá.

f)     A Főosztályvezetői Értekezletről készült emlékeztető jóváhagyás előtti, elektronikus formában megküldött tervezetére két munkanapos határidővel a jelenléti ív szerint megjelentek írásban észrevételt tehetnek. Az észrevétel alapján a kijelölt munkatárs az emlékeztető tervezetét módosítja, pontosítja, és a módosításra, pontosításra vonatkozó javaslattal küldi meg jóváhagyásra.

g)    Az illetékes szervezeti egység vezetője, illetve az országos tisztifőorvos által jóváhagyott emlékeztetőt a kijelölt munkatárs az értekezletet követő öt munkanapon belül, elektronikus formában megküldi a Főosztályi Értekezlet, illetve a Főosztályvezetői Értekezlet állandó résztvevőinek.

12.6.2. Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezlete, Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezlete és Országos Intézetvezetői Értekezlet

a) A Területi Népegészségügyi Munkatársak Értekezletének megtartását az érintett szakmai főosztály, a Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályvezetői Értekezletének és az Országos Intézetvezetői Értekezlet megtartását az országos tisztifőorvos megbízása alapján a Tisztifőorvosi Titkárság szervezi.

b) Az értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatok:

ba) az értekezlet programjának és a kapcsolódó írásos anyagoknak a kiküldése a résztvevőknek, illetve a meghívott előadóknak az értekezlet időpontja előtt legalább 10 munkanappal,

bb) intézkedés – együ

együttműködve a Beszerzési, Szolgáltatási és Üzemeltetési Főosztállyal, a Humánpolitikai Főosztállyal és az Informatikai Főosztállyal – a helyiség és egyéb szükséges technikai feltételek és eszközök biztosításáról,

bc) jelenléti ív készítése,

bd) emlékeztető készítése az értekezlet megtartásától számított nyolc munkanapon belül,

be) az emlékeztető iktatása és megküldése a résztvevők, illetve az érintettek részére.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

1. Az országos tisztifőorvos gondoskodik arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot valamennyi – az OTH alkalmazásában álló – munkatárs megismerhesse. Ennek érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzatot az OTH külső és belső honlapján közzé kell tenni. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az OTH munkatársai  kötelesek betartani és betartatni.

2. A szervezeti egységek ügyrendjei elkészítésének, illetve a korábbi ügyrendek felülvizsgálatának határideje a Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépését követő 30. nap.

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei

1. függelék: A Szervezeti és Működési Szabályzatban használt rövidítések jegyzéke

2. függelék: Az OTH szervezeti felépítésének grafikus ábrázolása

1. függelék

A Szervezeti Működési Szabályzatban alkalmazott rövidítések jegyzéke

Rövidítés

Megnevezés

OTH

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

OKK

Országos Közegészségügyi Központ

OEK

Országos Epidemiológiai Központ

EKI

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

NEFI

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

EMMI

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁNTSZ

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (az OTH és az országos intézetek)

OEP

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

OSAP

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

TARTINFO

Tartalékállomány információs rendszer

ENKK

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

OVSZ

Országos Vérellátó Szolgálat

ÁEEK

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

EUROCET

Szervek, Szövetek és Sejtek Európai Nyilvántartása

IMI

Internal Market Information System (Belső Piaci Információs Rendszer)

OGYÉI

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet

VNTKO

Védelmi és NER Tájékoztatási és Központi Ügyeleti Osztály

NER

Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok

OVCS

Operatív Vezetési Csoport

HM

Honvédelmi Minisztérium

OTH KÜ

OTH Központi Ügyelet

EU CCA

EU Crisis Coordination Arrangements (Katasztrófavédelmi Krízis Koordináció)

EU EWRS

Európai Unió gyorsjelentési rendszere: Early Warning and Response System (Korai Jelentési és Válaszadási Rendszer)

RASFF

élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (Rapid Alert System for Food and Feed)

RAPEX

egészségre és biztonságra veszélyes árucikkekre vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (Rapid Alert System and Information Exchange)

REACH

vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (Regulation, Evaulation, Authorization and Restriction of Chemicals)

CLP

veszélyes anyagok és keverékek címkézésének, osztályozásának csomagolásának előírásait tartalmazó rendelkezés (Classification, Labelling and Packaging)

WPE

Working Party of Enviroment (Az Európai Bizottság környezetvédelmi albizottságának munkacsoportja, például biocidok ügyében is)

CIRCA

Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens

MEGB

Közép-európai Biocid Együttműködés

R4BP

Register for Biocidal Products

WHO

Egészségügyi Világszervezet

ECDC

Európai Betegségmegelőző és Járványügyi Központ

DDD

Dezinfekció, Dezinszekció, Deratizáció

EUROSTAT

Az Európai Bizottság (EB) statisztikai információk biztosítását és statisztikai módszerek harmonizációját célzó főigazgatósága

OSZR

Országos Szűrési Rendszer (beleértve a nyilvántartó rendszer és az adatbázis-kapcsolatok)

VRONY

Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása

eVRONY

Veleszületett fejlődési rendellenességek országos elektronikus adatgyűjtése

CSVSZ

Családvédelmi Szolgálat

MÁK

Magyar Államkincstár

KIR

központosított illetményszámfejtési rendszer

KGR

központi gazdasági rendszer

ERA

Egységes Rovatazonosító