orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Az ÁNTSZ szervezete » Alapító okirat

Alapító okirat *

2015.12.12. Nyomtatás
Twitter

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Alapító Okirata
a módosításokkal egységes szerkezetben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal  alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. Költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1 megnevezése: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1.1.2 rövidített neve: OTH

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezései:

1.2.1. angol nyelven: Office of the Chief Medical Officer (OCMO)

1.2.2. német nyelven: Büro des Landesoberamtsarztes (BLOA)

1.2.3. francia nyelven: Bureau du Médecin Officier National (BMON)

1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

1.3.2. telephelyei:

  • 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/a.
  • 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
  • 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.
  • 1073 Budapest, Kertész u. 32.
  • 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
  • 7623 Pécs, Rákóczi út 2.
  • 6724 Szeged, Tisza Lajos körút 109.

 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Kormány

2.2.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése, székhelye:

Egészségbiztosítási Felügyelet, 1132 Budapest, Váci út 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A Költségvetési szerv közfeladata:

Ellátja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, valamint sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az egészségügyi ellátás felügyeletét, a hozzá telepített feladat- és hatáskörök alapján, továbbá ellátja a munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi) feladat- és hatásköröket, gyakorolja és teljesíti a munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841212           Egészségügy igazgatása


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

  4.3.1. Hatósági, szakhatósági feladatokat lát el a jogszabályokban meghatározottak szerint.

  4.3.2. Az egészségfejlesztés területén ellátja az egészségvédelemmel, egészségneveléssel és egészségmegőrzéssel, a népegészségügyi szűrések szervezésével és koordinálásával, az egészségmonitorozással, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékeléssel kapcsolatos feladatokat.

  4.3.3. Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

  4.3.4. Részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát, továbbá ellátja az uniós közösségi feladatokkal összefüggő projektek koordinálásával járó feladatokat, illetőleg részt vesz a hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában.

  4.3.5. Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket. Ennek keretében gondoskodik a szükséges informatikai feltételekről, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról és a személyes adatok védelméről-

  4.3.6. Működteti a Ritka Betegségek Központját, valamint vezeti a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását.

  4.3.7. Figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket, és előbbiekkel kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez.

  4.3.8. Ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.

  4.3.9. Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal. Az együttműködés tartalmát érintő kérdések írásos megállapodásba foglalhatók. A hazai és külföldi tapasztalatokat figyelembe véve vizsgálatokat kezdeményez, koordinál, illetve végez.

  4.3.10. Szakmailag irányítja, szervezi, felügyeli, értékeli az irányítása alá tartozó országos intézetek tevékenységét.

  4.3.11. Középirányító szervként gyakorolja a jogszabályban meghatározott irányítási jogosítványokat az irányítása alá tartozó országos intézetek felett. Ellátja az országos intézetek vonatkozásában a gazdasági szervezet feladatait.

  4.3.12. Részt vesz a munkahigiénés és a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, azokkal kapcsolatos felmérések, módszertanok kidolgozásában.

  4.3.13. Részt vesz az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok ellátásában, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy területén.

  4.3.14. Ellátja a túlnyomásos munkahelyeken foglalkoztatottak, a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának orvosi/egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, melyeket a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan jogszabály hatáskörébe utal.

  4.3.15. Működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot.

  4.3.16. A jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében járóbeteg szakellátást, valamint foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátást működtet, munkahigiénés vizsgálatokat végez, továbbá meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

  4.3.17. Jogszabály által meghatározott feladatkörében praxisprogramokat működtet, vezeti a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást.

  4.4 A költségvetési szerv  alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
   

  kormányzati funkciószám

  kormányzati funkció megnevezése

  1

  013330

  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

  2

  041170

  Műszaki vizsgálat, elemzés

  3

  072111

  Háziorvosi alapellátás

  4

  072210

  Járóbetegek gyógyító szakellátása

  5

  074011

  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

  6

  074012

  Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

  7

  074013

  Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

  8

  074051

  Nem fertőző betegségek megelőzése

  9

  074054

  Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

  10

  075010

  Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

  11

  076010

  Egészségügy igazgatása

  12

  076040

  Egészségügyi szakértői tevékenységek

  13

  083020

  Könyvkiadás

  14

  083030

  Egyéb kiadói tevékenység

  4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

  4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át nem haladhatja meg.

  4.7  A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet.

  5. A költségvetési szerv szervezete és működése

  5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal országos tisztifőorvosát az emberi erőforrások minisztere nevezi ki és menti fel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. §-ának (4) bekezdése alapján. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak irányadók.

  5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   

  foglalkoztatási jogviszony

  jogviszonyt szabályozó jogszabály

  1

  kormányzati szolgálati jogviszony

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

  2

  munkaviszony

  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

  3

  prémiumévek foglalkoztatási jogviszony

  a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény

  4

  megbízási jogviszony

  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény


  5.3.  A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata határozza meg.


  6.   Záró rendelkezések:

  Jelen alapító okiratot 2015. március 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 15. napján kelt, 58989-3/2014/JOGIEÜ okiratszámú alapító okiratát visszavonom.


  Budapest, 2015. március „31”

  Balog Zoltán
  emberi erőforrások minisztere



  * Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal alapító okiratával megegyező szöveg, amely hivatkozás alapjául nem szolgálhat. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal hivatalos alapító okirata letölthető itt.