orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Szakhatósági véleményezés

Környezet és településegészségügy

2011.07.14. Nyomtatás
Twitter

Más hatóság eljárásában az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(OTH, országos szakmai intézetek), a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei és kistérségi népegészségügyi intézetei szakhatósági valamint egyéb szakértői
( szakvéleményezési ) közreműködése

Környezet- és település-egészségügy
 

Szakhatósági, szakértői (szakvéleményezési) eljárás tárgya
/jogszabály, joghely /

Szakhatóságként eljáró intézet

Szakértőként, szakvéleményezőként eljáró intézet

Érdemi döntésre jogosult hatóság

Polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárás

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B.§ (2) bek.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Légiközlekedési hatóság

Repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B.§ (5) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Légiközlekedési hatóság

Kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásban, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárás

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/E.§ (1) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Hajózási hatóság

A bányászatról szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

OTH

 

Bányászati hatóság

Bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásokban, ha azeljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mell.

OTH

 

Bányászati hatóság

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) bek. és 4. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) bek. és 4. sz. mell.

OTH

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása iránti eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A.§ (2) bek.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A települési hulladék begyűjtése, üzletszerű szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B.§ (1) bek. és 5. sz. mell.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A  veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárása (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével )

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/C.§ (1) bek

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságoknak kedvező vagy kedvezőtlen vízminőség-vizsgálati adatsor alapján történő módosítására irányuló eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D.§ (1) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A - közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, továbbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok védelme érdekében történő - védőidom, védőterület és védősáv kijelölésére irányuló eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D.§ (2) bek

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D.§ (3) bek

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához kötött eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D.§ (4) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatala iránti eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D.§ (5) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Az ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni vízből való egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére irányuló eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E.§ (2) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E.§ (3) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárás,fürdési célú víztermelést folytató vízmű esetében

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/.§ (7) bek

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárás

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/F.§ (2) bek

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárás, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárás

274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 43/C.§ (2) bek.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Állati hulladékgyűjtő hely, az állati hulladékgyűjtő-átrakó telep, állati hulladékkezelő és -feldolgozó üzem, valamint a biogáz és komposztáló telep működésének engedélyezésére irányuló eljárás

274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 43/D.§ (4) bek.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Kegyeleti állattemető működésének engedélyezésére irányuló eljárás

274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 43/D.§ (5) bek.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Telepengedély kiadása iránti eljárás

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.§

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Jegyző

Építésügyi hatóság engedélyezési eljárása (Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló szabályozás szerint az egyes területfelhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.)

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Jegyző

Sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárás (A veszélyes töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, veszélyes folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, autógáz töltőállomások, a megújuló energiaforrást átalakító, illetőleg előállító és tároló energetikai létesítmény esetén, ha az egyben emberi tartózkodás céljára szolgáló építményt is magába foglal.)

260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2.sz. mell.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Autógáz töltőállomások építésügyi engedélyezési eljárás (Az emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény építése esetében.)

260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.sz. mell.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Ivó–és használati melegvíz-ellátásban, a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek, és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák

alkalmazása

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8.§ (3) bek és 5.sz melléklet 1.8. pont

 

OKI

OTH

Folyó- és állóvizek háziállatok itatására, úsztatására történő igénybevétele

41/1997. (V.28.) FM rendelet 11.§ (4) bek.

 

kistérségi népegészségügyi intézet

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Települési szilárd és folyékony hulladék hulladékkezelő és közműpótló  létesítményének engedélyezése

16/2002. (IV.10) EüM rendelet 8. §

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Jegyző

Települési folyékony hulladék leürítőhely kijelölése

16/2002. (IV.10) EüM rendelet 6. § (4) bek.

 

kistérségi népegészségügyi intézet

Jegyző

Kiemelt jelentőségű

(a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt,

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt,

Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, )

 üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

vízjogi- ,építési –és útügyi építési engedélyezési eljárása

150/2006.(VII.21.) Korm. r. 2.sz. mell.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

 Közig. Hivatal

 Közlekedési Hatóság,

 illetékes

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

Kiemelt jelentőségű

( észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt)

üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

egységes környezethasználati-, vízjogi- ,építési –és útügyi építési engedélyezési eljárása

151/2006.(VII.21.) Korm. r. 2.sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Közig. Hivatal

 Közlekedési Hatóság,

 illetékes

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Kiemelt jelentőségű

( az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz  megépítése)

üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

vízjogi- és útügyi építési engedélyezési eljárása

152/2006.(VII.21.) Korm. r. 2.sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Központi Közlekedési Felügyelet,

illetékes

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Bétaapátiban létesítendő radioaktív hulladéktároló környezetvédelmi engedélyezése

257/2006. (XII.15.) Korm. r. 2. számú melléklete

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Közép- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Budapesti 4-es metróvonal vasúthatósági-, metróállomások építéshatósági-, felszín feletti építmények építéshatósági- és felszín rendezési munkák útügyi építési engedélyezési eljárás.

89/2007.(IV.26.) Korm. r. 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Nemz. Közl. Hat. regionális igazgatósága,

regionális közig. hivatal,

főjegyző

A természetes fürdővíz minőségére vonatkozó minták kezelésénél és vizsgálatánál az eltérő módszer alkalmazásának engedélyezése.

78/2008. (IV.3.) Korm r. 8.§ (5) bek.

 

OKI

OTH

A Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

73/2008. (IV.3.) Korm r. 1.§ (3) bek.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

főjegyző

A „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

74/2008. (IV.3.) Korm r. 1.§ (3) bek.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Kult. Örökségvéd. Hivatal

Dél-dunántúli Irodája

Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

75/2008. (IV.3.) Korm r. 1.§ (3) bek.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Regionális Közig. Hiv.

Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

76/2008. (IV.3.) Korm r. 1.§ (3) bek.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Regionális Közig. Hiv.

Bányászati hulladékkezelő létesítmény külső vészhelyzeti tervének elkészítése

14/2008. (IV.3.) GKM r. 5.§ (9) bek

 

kistérségi népegészségügyi intézet

Helyi Védelmi Bizottság

Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

91/2008. (IV.23.) Korm r. 1.§

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek ( építési, létesítési, vízjogi  és környezetvédelmi engedélyezés)

153/2008. (VI.6.) Korm. r. 1.§

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő engedélyezési eljárás

192/2008. (VII. 30.) Korm. r. 1.§

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

248/2008. (X. 14.) Korm. Rendelet 1.§

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A „Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén meg alósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

61/2010. (III. 18.) Korm. rendelete 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Bánya kapitányság

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek (Gyógyhely, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhely védelme esetén)

174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. sz. mell.

OTH

 

Regionális Közig. Hiv.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Bánya kapitányság

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv egyeztetése

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. sz. mell.

 

megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv

Kormány

megyei területfejlesztési tanács

kistérségi fejlesztési tanács

Szálláshely engedélyezése iránti eljárás

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7.§ (1) bek.

kistérségi népegészségügyi intézet

 

Jegyző