orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

A természetes fürdők monitoring rendszerében részt vevő laboratóriumok feljogosításának rendszere

2009.04.09. Nyomtatás
Twitter

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 15.§ (3) szerint „a rendelet előírásaival kapcsolatos mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált eljárás keretében 2009. március 24-ét követően kizárólag olyan laboratórium végezheti, amely az OKI által szervezett jártassági körvizsgálatokban megfelelő eredményekkel részt vett és teljesíti a Kr. 11.§ (1) bekezdésében foglaltakat, valamint az OTH erre feljogosította. A feljogosítást – kérelemre – az OTH adja ki. A feljogosított laboratóriumok listáját az OTH honlapján közzéteszi. A feljogosítás visszavonásig érvényes. Az e rendeletben foglalt előírások nem teljesítése esetén a visszavonást az engedélyes, az OKI vagy az OTH kezdeményezheti.”

 

A feljogosítás megszerzéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülni:


Az a laboratórium, amely a természetes fürdők monitoring rendszerében részt kíván venni, ezt az OTH-nak benyújtott kérelemben jelzi. A kérelmet az alábbi tartalommal kell benyújtani.

A) Az OKI által szervezett természetes fürdővíz bakteriológiai körvizsgálatokban történő részvétel kezdete és az eddigi részvételek száma. (A részvételek eredményességének értékelését az OKI adja meg.)

B) A laboratórium nyilatkozata arról, hogy a természetes fürdővizek bakteriológiai vizsgálatára akkreditált és biztosítja a Kr-ben foglalt, ill. a természetes fürdővizek monitoring rendszerét irányító OKI által közzétett mintavételi, jegyzőkönyvezési, helyszíni és laboratóriumi vizsgálati módszertani és eredményközlési előírások betartását, beleértve a vizsgálati eredményeknek a Kr. 11.§ (1) szerinti továbbítását.

C) Azon fürdőhelyek listáját, amelyek vizsgálatára szerződést kötött, vagy amelyekre szerződéskötés várható. A végleges listát minden év május 31-éig, ill. ezt követően a szerződéskötést követő 8 napon belül be kell nyújtani az OTH-nak.

A laboratórium feljogosítási kérelméhez a mellékelt nyomtatványt kitöltve és a laboratórium felelős vezetője által aláírva kell benyújtani az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.). A kérelemhez csatolni szükséges a laboratórium érvényes akkreditálási okiratának másolatát. Amennyiben a mintavételt nem a laboratórium végzi, a kérelemhez csatolnia kell a mintavevő szervezettel kötött szerződését és a szervezet akkreditálási okiratát. Csatolni szükséges továbbá a mintavevő szervezet vezetőjének nyilatkozatát a fenti kötelezettségek közül a reá hárulók teljesítésének vállalásáról.

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) számú EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 1. pontja szerint 92 600 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni a MÁK 10032000-00281519-00000000 számú számlára. A díj adómentes. Az összeg beérkezésekor hivatalos számlát küld az OTH Pénzügyi Osztálya (tel.: 476-1352).


Tájékoztató a feljogosításhoz szükséges követelményekről

1. Részvétel és megfelelő eredmény az OKI által szervezett körvizsgálatban. A részvétel a körvizsgálat minden menetében kötelező, és ez alól csak kivételesen, írásban benyújtott megfelelő indoklással alátámasztott kérelem esetében lehet eltekinteni. A kérelmet az OKI-nak kell benyújtani. A körvizsgálatból való indoklás nélküli kimaradás a feljogosítás automatikus visszavonásával jár. A körvizsgálatok eredményeit az OKI közzéteszi, és nyilvántartja az eredményesen és eredménytelenül résztvevő laboratóriumokat. Az egyes laborok eredményességét eredményük résztvevő összes laboratórium eredményei robusztus átlagához képest számított eltérése alapján határozzák meg. A követelmény, hogy a ’z’ értéke kisebb legyen, mint 2. Amennyiben egy laboratórium ezt a követelményt két éven belül két vagy több alkalommal nem teljesíti, vagy bármely esetben a ’z’ értéke meghaladja a 3-at, a feljogosítása a következő szezonban automatikusan felfüggesztésre kerül. A feljogosítást legalább két további eredményes körvizsgálati részvétel esetén lehet visszakapni. A nyilvántartás és értékelés a 2008. évi körvizsgálatokkal kezdődik.


2.
Helyszíni vizsgálatok és mintavétel. A feljogosítás feltétele, hogy a mintavételt akkreditált laboratórium mintavételi jogosultsággal rendelkező alkalmazottja végzi a Kr. 7.§ (2) és (4) bekezdésben megjelölt helyen és módon. A mintavétellel egyidejűleg helyszíni szemlét kell végezni, amelynek eredményét a mintavételi jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A helyszíni szemle a Kr. 8.§ (1) alatt megjelölt szempontokra és a cianobaktérium burjánzásnak az OKI által előírt módon történő előzetes vizsgálatára kell kiterjedjen. A mintavételi jegyzőkönyv a vizsgálati jegyzőkönyv részét képezi, és azt a vizsgálati eredménnyel együtt meg kell küldeni a megrendelőnek és az ÁNTSZ mintavételi hely szerint illetékes kistérségi intézetének (a továbbiakban: KI). Ezeknek a kötelezettségek a teljesüléséért akkor is a vizsgáló laboratórium felelős, ha a mintavételt szerződés alapján más szervezetre bízza. Ilyen esetben a laboratórium feljogosításának feltétele a mintavevő szervezet adatainak, megfelelő nyilatkozatának és akkreditálási okiratának benyújtása. A laboratórium köteles az OTH-t fürdési szezonban 3 munkanapon belül, ill. a következő szezont megelőző 30 napon belül tájékoztatni a mintavételt és/vagy a helyszíni vizsgálatokat befolyásoló érdemiváltozásokról.


3.
A monitoring vizsgálatok ütemezett végzése. A fürdővíz vizsgálatára vállalkozó laboratórium a Kr. 7.§ (2) szerint köteles figyelembe venni az ÁNTSZ kistérségi intézete által megállapított mintavételi ütemtervet és a minták megvételére az ebben megjelölt napokon, de mindenképpen az ezt követő négy napon belül kell sort keríteni. Az ütemterven kívül, az ÁNTSZ kistérségi intézetének megrendelésére vett minták esetében a megrendelő utasítása szerint kell eljárni.


4.
A vizsgálatok módszerei. A laboratórium köteles a vizsgálatok során a Kr. 1. mellékletében megjelölt, ill. az OKI által megadott módszereket alkalmazni, és ennek akadályoztatása esetén erről a KI-t és az OKI-t tájékoztatni. Köteles továbbá minden egyes minta bakteriológiai vizsgálati jegyzőkönyvében megjelölni vizsgálathoz tartozó alsó kimutatási határértéket. Amennyiben a vizsgálat eredménye kisebb, mint a kimutatási határérték, az eredményt úgy kell számszerűen megadni, minta ezzel azonos lett volna.

A 2009. évi szezonban a természetes fürdők monitoring vizsgálatában az E. coli kimutatásra kizárólag az MSZ EN ISO 9308-3 szerinti (MUG-mikrotiterlemez, MPN) módszer, míg a fekális Enterococcus kimutatására az MSZ EN ISO ISO 7899-1 szerinti (MUD-mikrotiterlemez MPN) vagy az MSZ EN ISO ISO 7899-2 szerinti (m-Enterococcus, membránfilteres) módszer használható.

A vizsgálathoz tartozó alsó kimutatási határértéket a membránfilteres módszer esetében a vizsgált térfogat alapján kell kiszámítani (h = 100/v, ahol h az alsó kimutatási határ értéke és v a vizsgált térfogat), míg a mikrotiter lemezes módszerek esetén az alkalmazott beoltási minta esetén az MPN táblázatban egy pozitív lyukra adódó érték. Az ajánlott eljárás mikrotiter lemezeknél a 64+32 beoltási séma, ahol a kimutatás alsó határa 15/100 ml, membránszűrésnél pedig 10 ml minta szűrése, ahol az alsó kimutatási határ 10/100 ml. Kiemelten fontos, hogy egy adott mintavételi helyről származó vizsgálatok során következetesen ugyanazt a módszert és beoltási sémát alkalmazzuk – nemcsak egy szezonban, de az egymást követő szezonok során is.


5.
Az eredményközlés. A laboratórium köteles a helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményeit a Kr. 11.§ (1) szerinti határidő betartásával megküldeni a KI, az ÁNTSZ illetékes Regionális Intézete és az OKI számára. Az OKI-nak az eredményeket elektronikus úton, az általa kiadott adatlap (templát) kitöltésével és a vizminoseg@oki.antsz.hu e-mail címre történő elküldésével kell jelenteni.

 

Adatlap a természetes fürdővizek monitoring rendszerében történő részvételhez szükséges feljogosítási kérelem benyújtásához

A kérelmező laboratórium
megnevezése:

     

                                                           

telephelye:

 

 

levelezési címe:

 

 

felelős vezetőjének
neve:

 

 

telefonszáma:

 

 

e-mail címe:

 

 

a természetes fürdők vizsgálatának
ügyeivel megbízott munkatárs
neve

 

 

telefonszáma

 

 

e-mail címe

 

 

A természetes fürdővizek körvizsgálati
rendszerében történő részvételek
kezdete

 

 

eddigi száma

 

 

 

Nyilatkozat:
- Biztosítom, hogy a laboratórium a természetes fürdők monitoring rendszerében végzett mintavételeket, helyszíni szemléket és vizsgálatokat a 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet előírásainak és az OKI által közzétett tájékoztatásnak megfelelően végzi.
- Gondoskodom arról, hogy a természetes fürdővizek monitoring vizsgálati eredményeit a laboratórium a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, az abban előírt határidővel továbbítsa, és figyelembe vegye az OTH által kiadott formátumelőírásokat.
- Gondoskodom arról, hogy a laboratórium a természetes fürdővizekkel kapcsolatos vizsgálati előírások teljesítését és az eredmények értékelését érintő bármely változást haladéktalanul bejelentse az OTH-nak.

Dátum: 2009. ………………..

A laboratórium felelős vezetője: …………………………………………………………

                                                    sajátkezű aláírás

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu