orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Kérelmek / Ügyleírások » Környezet- és település-egészségügy

Vízforgató-berendezés létesítése ill. üzemeltetése alóli felmentés iránti kérelemhez

2012.11.28. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

Új fürdőmedence csak vízforgató berendezéssel létesíthető. Töltő-ürítő rendszerű medence felújításakor gondoskodni kell vízforgató berendezés létesítéséről, továbbá arról, hogy vízáramlási szempontból holtterek ne alakuljanak ki. Felújításnak minősül a medencével kapcsolatos minden olyan javítási, illetve átalakítási munka, amelynek keretében a medence mélységét vagy alakját megváltoztatják, a bukóélt átalakítják vagy a burkolatot kicserélik. Vízforgató berendezéssel ellátott fürdőmedencében a megfelelő vízminőséget a vízforgató berendezés üzemeltetése útján kell biztosítani.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) kérelemre felmentést adhat vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai kialakítása esetén, ha

1) az elismert gyógyvízzel üzemelő gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítaná,

2) a gyógymedence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a vízforgatásra megfelelő technológia nem áll rendelkezésre,

3) a vízösszetétel alapján vélelmezhető a gyógyvízzé minősítés és az 1) pont szerinti felmentési feltétel,

4) a gyógymedence vízforgatással történő üzemelése során, amennyiben a fürdő szakorvosa a betegek vizsgálata alapján megállapítja, hogy a víz forgatása az elismert gyógyvíz hatását csökkentette vagy megszüntette.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Közegészségügyi Főosztály

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 839

Telefon: 06-1-476-1220

Telefax: 06-1-476-6428

E-mail: kozegeszseg@antsz.hu

Ügyfélfogadás: Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről

  •  37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A felmentés iránti kérelmet a közfürdő/ gyógyfürdő létesítője/üzemeltetője nyújthatja be, aki lehet természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője.

A kérelmet írásban kell benyújtani, de természetes személy szóban is előterjesztheti. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve, lakcíme (székhelye),

b) Az érintett közfürdő létesítőjének/üzemeltetőjének adatai,

c) Az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölése

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

  •  a felmentendő gyógymedencé/ke/t töltő- és pótvízzel ellátó kút/kutak/ vízének 5 éven belüli, akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett ásvány-gyógyvíz vizsgálat adatlapja/i/;

  •  a felmentendő gyógymedencéket tápláló kút(kutak) és/vagy a fürdő hatályos vízjogi üzemeltetési engedélye;

  •  az egész létesítmény komplett vízmérlege medencénként és összesítve, beleértve a termálvízből/gyógyvízből történő egyéb célú vízfelhasználást (pl.: tusolókban, stb. felhasznált termálvíz/gyógyvíz napi és éves összes mennyiségét) is. Amennyiben az egyes gyógymedencékben felhasznált töltő- és pótvíz hőmérsékletét más kútból, vagy vízközműből származó vízzel állítják be a vízmérlegben jelölni kell keverési arányokat is medencénként;

  •  a felmentési kérelem tárgyát képező gyógymedencék hidraulikájára (vízkormányzására) vonatkozó adatok, dokumentumok (pótvíz bevezetés, elvezetés rendszere, az egyes medencénk hidraulikáját bemutató műszaki dokumentáció A3-as másolata, (ha nem áll rendelkezésre) leírása és vázlatrajza;

  •  a fürdő balneotechnikai leírása (a kormányrendelet által kötelezően megkérendő szakvéleményt adó (OKTVF) számára szükséges)

  •  a (gyógy)fürdő - területileg illetékes - kistérségi népegészségügyi intézet által jóváhagyott - üzemeltetési szabályzata. (tartalmaznia kell a felmentendő medencék üzemeltetésének célját /gyógymedence/ és jellemzőit /nyitott, fedett, folyamatos vagy szezonális üzemű/, méreteit /hosszúság, szélesség, mélység, felület, térfogat/, terhelhetőségük adatai /egyidejű legnagyobb megengedett terhelés, napi megengedett legnagyobb terhelés/, a napi üzemidő tartama, a töltés-ürítés gyakorisága, az üzemeltetési napok éves száma medencénként);

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság formanyomtatványt nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg

Az OKTVF szakvéleményének figyelembevételével dönt a hatóság a felmentési kérelemről.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban az OKTVF szakvéleményezőként működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.2. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu