orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Kérelmek / Ügyleírások » Környezet- és település-egészségügy

A közfürdő üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelem benyújtásához

2011.02.14. Nyomtatás
Twitter

1. Ügy megnevezése, tárgya

A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.

Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza

a) az üzemvitelre,

b) a technológiai folyamatokra,

c) az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és vizsgálatokra,

d) a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra,

e) a biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvó rendszabályokra,

f) az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartására vonatkozó részletes szabályokat.

Az üzemeltetési szabályzatot a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes kistérségi népegészségügyi intézet határozattal hagyja jóvá.

Amennyiben a közfürdő gyógyászati szolgáltatást is nyújt, az üzemeltetési szabályzatban tételesen fel kell sorolni e szolgáltatásokat, a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit, igénybevételük módját.

Gyógyvízzel, elismert ásványvízzel üzemelő gyógymedence vízellátásának rendjét és a víznyeréstől a végső felhasználásig alkalmazott vízkezelést az üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Az eljáró hatóság a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes kistérségi népegészségügyi intézet.

Illetékes kistérségi népegészségügyi intézet elérhetőségét a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menűponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről,

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az jóváhagyás iránti kérelmet a közfürdő üzemeltető természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be.

A kérelem írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve, lakcíme (székhelye),

b) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okirat (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem kötött szolgáltató esetén az alapító okirat) számát, képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát;

c) A kérelem tárgya, az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével,

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

  •  üzemeltetési szabályzat

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság formanyomtatványt nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu