orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Kérelmek / Ügyleírások » Környezet- és település-egészségügy

A közfürdő töltő-ürítő rendszerű medencéjének fertőtlenítéséhez való hozzájárulás iránti kérelem benyújtásához

2011.02.14. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén csak akkor adagolható fertőtlenítőszer, ha

  •  a medence hidraulikai kialakítása megfelel a 37/1996. (X.18.) NM rendeletben foglaltaknak, és

  •  gyógymedence esetén a medence töltésére használt elismert ásványvíz, gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a fertőtlenítés nem károsítja, továbbá

  •  a fertőtlenítéshez a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve hozzájárult.

A víz összetételét meg nem változtató, fertőtlenítés célját szolgáló beavatkozás (pl. UV-besugárzás) megengedett.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Az eljáró hatóság a közfürdő helye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve.

Megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei elérhetőségét a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüpontja tartalmazza

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről,

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A hozzájárulás iránti kérelmet a közfürdő üzemeletető természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője nyújthatja be.

A kérelem írásban terjeszthető elő. Természetes személy a kérelmet benyújthatja szóban is, ebben az esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve, lakcíme (székhelye),

b) A kérelem tárgya, az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölésével,

c) az alkalmazni kívánt fertőtlenítő szer megnevezése,

d) a fertőtlenítési technológia leírása

e) a medence hidraulikai kialakításának leírása.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

A bejelentéssel, ill. az engedélyezési kérelemmel együtt a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 17.§ adatkövetelményeit teljesítő dokumentumok benyújtása is szükséges.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben vagy

  •  hiteles másolatban vagy

  •  az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, az illeték megfizetésének tényét, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Ennek a nem hitelesített fénymásolatnak az illetéke oldalanként 100,- Ft, amelyet az eredeti okiraton (hátoldalán) kell illetékbélyegben megfizetni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság formanyomtatványt nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 2.200,- Ft.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu