orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Kérelmek / Ügyleírások » Gyógyhely, gyógytényezõ, gyógyvíz, természetes ásványvíz stb

Harmadik országban kinyert természetes ásványvíz Magyarországon természetes ásványvízként való elismerése iránti kérelem benyújtásához

2012.11.28. Nyomtatás
Twitter

1. Ügy megnevezése, tárgya

Magyarországon természetes ásványvíz megnevezéssel csak hivatalosan elismert víz hozható forgalomba. A víz természetes ásványvízként való elismerését kérelemre az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) végzi. Az Európai Unió tagállamaiban (a továbbiakban: tagállamok) hivatalosan elismert természetes ásványvíz Magyarországon az OTH elismerése nélkül forgalomba hozható.

A harmadik (Európai Unión kívüli) országban kinyert természetes ásványvizet az OTH akkor ismeri el, ha a kérelmező benyújtotta a harmadik országban hatáskörrel rendelkező hatóság fél évnél nem régebbi igazolását arról, hogy a természetes ásványvíz megfelel a 65/2004. (IV.27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben előírt követelményeknek, és a harmadik ország rendszeresen ellenőrzi az előírások betartását.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Közegészségügyi Főosztály

1097 Budapest, Gyáli út 2-6

Levelezési cím: 1437 Budapest. Pf.: 839

Telefon: 06-1-476-1220

Telefax: 06-1-476-6428

E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu

Ügyfélfogadás: telefonon előre egyeztetett időpontban.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól.

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet az ásványvizet forgalmazni kívánó - természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban kell benyújtani.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) A kérelmező

aa) nevét,

ab) székhelyét és telephelyét,

ac) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem kötött szolgáltató esetén az alapító okirat), képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát;

b) kérelem tárgyát képező ásványvizes kút

ba) azonosítóját (kút nyilvántartási számát)

bc) a kút nevét,

bd) a település nevét, ahol a kút fekszik.

c) Az ásványvíz elnevezését, amellyel Magyarországon forgalmazni kívánják.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

A 65/2004 (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 3.§ (6) bekezdésében előírt igazolás.

Az elismert természetes ásványvíz megnevezés engedélyezéséhez szükséges kérelmet, valamint a dokumentációt két példányban, egységes szerkezetben lefűzve kell felterjeszteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedélyezési eljáráshoz benyújtandó összes iraton a kút országos kútkataszteri számát ill. a származási ország kútkataszteri nyilvántartásának megfelelő kútazonosítót fel kell tüntetni.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az eredeti dokumentumok hiteles fordítását és az eredeti dokumentumok másolatát is kérjük!

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a http://www.antsz.hu/portal/portal/ogyfi.html oldalon található ”Törzskönyv az elismert ásványvizekről és a gyógyvizekről” című formanyomtatványt ajánlott kitölteni.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg

A hatóság a jogszabályban előírt és az eljárás során megküldött adatok és dokumentumok alapján dönt az engedély megadásáról ill. elutasításáról. Az elismerés feltételeit a vonatkozó jogszabály (65/2004. (IV.27.) FVM-EszCsM-GKM együttes rendelet) állapítja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

A biocid hatóanyag vagy termék alkalmazási céljától, ill. tervezett terméktípus szerinti alkalmazástól függően az OTH szakmai intézetei (OKI, OKBI, OÉTI, OEK) vagy az MGSZH, esetlegesen külső szakértő bevonása.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a hiánytalanul benyújtott kérelem, hatósághoz történő beérkezésétől számított 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete X.4. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu