orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazásának engedélyezése

2011.02.15. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazását – a hagyományos anyagok és technológiák kivételével - közegészségügyi szempontból az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyezi.

Az engedélyezés során az OTH figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a felhasználandó anyag, termék, technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.

Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére használni kívánt technológiák alkalmassága megítélésének részletes szempontjait az OTH a honlapján (http://www.antsz.hu) közzéteszi.

Az OTH alkalmazási engedélye határozatlan időre szól. A határozatlan időre szóló engedély alapjául szolgáló dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelölt adatok, illetve minőség módosulása esetén az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási engedélyt kell kérnie. Az egyéb adatokban bekövetkező változások tekintetében az engedélyest bejelentési kötelezettség terheli.

Az engedélyezett anyagok, termékek, technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente az OTH-nál kell kérelmezni.

A kiadott engedélyekről az OTH nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján (http://www.antsz.hu) havonta, bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül hozzáférhető és kereshető módon közzétesz.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Közegészségügyi Főosztály

(telefon: 06-1-476-1220, fax: 06-1-476-6428, kozegeszseg@oth.antsz.hu )

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet benyújthatja természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A kérelem benyújtható írásban és szóban (természetes személy ügyfél esetében ) is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

Az OTH-hoz benyújtandó kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1.1. Az anyag megnevezését, kémiai összetételét (szerkezetét), fizikai, kémiai tulajdonságait (szín, szag, sűrűség stb.).

1.2. Az előállításához felhasznált anyagok jegyzékét (kémiai elnevezések).

1.3. A gyártó cég nevét, telephelyét.

1.4. A termék előállításának technológiáját, beleértve az esetleges utókezelést.

1.5. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítást.

1.6. A nem kívánatos, nem reagált monomerek és egyéb maradékok, szennyezőanyagok, melléktermékek kimutatására szolgáló analitikai módszerek leírását és határértékeket (minőségi bizonyítványt).

1.7. A termék felhasználási területét (részletezve).

1.8. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) vizsgálati eredményeit és szakvéleményét.

2. A külön jogszabály hatálya alá nem tartozó, vízkezelésben használt vegyszer esetében az 1.1-1.8. pontokban felsoroltakon kívül:

2.1. Az adagolható mennyiséget - normál, maximális dózis.

2.2. Az adagolás módját és ennek ellenőrzését.

2.3. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszerét.

2.4. Biztonságtechnikai adatlapját.

2.5. A keletkező hulladék elhelyezésének tervét.

3. Szerkezeti anyag, bevonat (rendszer) esetében az 1.1-1.8. pontokban felsoroltakon kívül:

3.1. Az anyag beépítési módjára vonatkozó leírást (utasítást).

3.2. Az anyag karbantartására, tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó utasítást.

4. Technológia esetében a kérelemben a technológia olyan leírása szükséges, aminek alapján az új eljárás által elérhető vízminőség-változás megítélhető. Meg kell adni az eljárás során használni kívánt anyagokat (új anyag esetében az 1.1-1.8. és 2.1-2.5. pontokban foglaltak szerint), a technológia jellemzésére szolgáló számszerű értékeket, a folyamat ellenőrzésének módját, eszközeit, a várható eredményt igazoló adatokat (kísérleti, félüzemi berendezésnél mért értékek, referenciák).

5. A kérelemhez benyújtott segédanyagok, referenciák magyar vagy angol nyelvűek lehetnek. Egyéb külföldi dokumentum esetén magyar fordítás és az eredeti anyag másolata is mellékelendő.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

Formanyomtatványt az eljáró szerv nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A hatóság a megadott adatok és az OKI szakvéleménye alapján dönt a kérelemről.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az érdemi döntéshez az OKI szakvéleménye szükséges.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu