orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívül történő ravatalozás engedélyezése iránti kérelmek benyújtásához

2016.07.19. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A temető létesítése során a temető tulajdonos utat, ravatalozót, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, boncolóhelyiség-csoportot, a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását, vízvételi lehetőséget, illemhelyet, a temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő - parkosítását, az utak sorfásítását, hulladéktárolót köteles biztosítani.

Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen (temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál) kívül történő ravatalozásra csak az kistérségi népegészségügyi intézet engedélye beszerzését követően kerülhet sor.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

A temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal elérhetőségét a „Rólunk/Elérhetőségek” menüponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

  •  Az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet benyújthatja, aki a temetésről gondoskodni köteles.

(A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta;

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere gondoskodik.)

A kérelem benyújtható írásban és szóban (természetes személy ügyfél esetében) is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve, lakcíme,

b) Kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő köteles az eltemetésről gondoskodni,

c) A temetőn vagy temetkezési helyen kívül történő ravatalozás indoka( az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója stb. beleegyező nyilatkozata)

d) A ravatalozás helyszíne, időpontja( nap; időpont),

e) A ravatalozást végző temetkezési szolgáltató azonosítására szolgáló adatok,

f) A ravatalozás helyszínére történő halottszállítás időpontja, a jármű adatai, a ravatalozás módja ( zárt- vagy nyitott koporsó)

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata.

b) A temetkezési szolgáltató szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek mellett a ravatalozást elvégzi.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben vagy

  •  hiteles másolatban vagy

  •  az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100.- Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegben leróni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt a kérelem megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Kérelem jellegéből adódóan viszont a legrövidebb időn belül, a kérelem szerint tervezett időpont figyelembe vételével történik az engedély kiadása.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 4. pontja értelmében illetéket nem kell fizetni.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu