orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

Holttest, hamvakat tartalmazó urna külföldre történő szállításának engedélyezése iránti kérelmek benyújtásához

2016.07.19. Nyomtatás
Twitter

1. Ügy megnevezése, tárgya

Holttest külföldre történő szállításához - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a rendeltetési hely szerinti ország hatóságának, valamint az elhalálozás, illetve a halál megállapításának helye szerint illetékes közegészségügyi hatóságnak az engedélye szükséges.

Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát.

A nemzetközi halottszállítás egyéb feltételeit külön jogszabály tartalmazza.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Az elhunyt külföldre szállításához a kérelmet az elhalálozás, ill. a halál megállapításának helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatalhoz kell benyújtani.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal elérhetőségét a „Rólunk/Elérhetőségek” menüponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

  •  Az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet benyújthatja, aki a temetésről gondoskodni köteles.

( A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta;

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere gondoskodik.

A kérelem benyújtható írásban és szóban (természetes személy ügyfél esetében ) is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) a szállítandó halott nevét,

b) utolsó lakhelyét,

c) a halált okozó betegség megnevezését,

d) a halál napját,

e) azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik,

f) a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését és

g) a szállítmány kísérőjének megnevezését.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata vagy a halottvizsgálati bizonyítvány,

b) A szállítást végző szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek mellett a szállítást elvégzi.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben vagy

  •  hiteles másolatban vagy

  •  az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100.- Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegben leróni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt a kérelem megadásáról.

Az engedélyben megállapított halottszállítási feltételek teljesítését a halottszállítás megkezdése előtt az eljáró hatóság ellenőrzi.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg..

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Kérelem jellegéből adódóan viszont a legrövidebb időn belül, a szállítás tervezett időpontjának figyelembe vételével történik az engedély kiadása.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 4. pontja értelmében illetéket nem kell fizetni.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu