orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

A határértéknek nem megfelelő ivóvíz szolgáltatásának engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

2011.02.15. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A vízellátó rendszer üzemeltetője kérelmére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) az Országos Környezetegészségügyi Intézet (továbbiakban: OKI) szakvéleménye alapján egy alkalommal, korlátozott időtartamra - legfeljebb 3 évre - engedélyt adhat arra, hogy a vízellátó rendszer olyan vizet szolgáltasson, amelynek minősége az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) részében előírt vagy e rendelet hatálybalépését követően megállapított határértékeknek nem felel meg, feltéve, hogy az ivóvíz fogyasztása nem jelent veszélyt az emberi egészségre, és az ivóvízellátás az érintett területen más ésszerű módon nem biztosítható. Ebben az esetben az OTH az érintett vízminőségi jellemzőre ideiglenes határértéket állapít meg.

Nem kell engedélyt kérni, ha az megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének megítélése szerint a vízminőségi jellemzők értékeitől való eltérés elhanyagolható, és a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megtett intézkedések alkalmasak 30 napon belül a megfelelő vízminőség biztosítására. Ebben az esetben megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve - az OKI szakvéleménye alapján - az érintett vízminőségi jellemzőre ideiglenes határértéket állapít meg. A megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve nem állapíthat meg ideiglenes határértéket, ha az adott vízellátó rendszerben az előző 12 hónap folyamán bármely vízminőségi jellemző értéke 30 napnál hosszabb ideig nem felelt meg a rendelet 1. számú melléklet A) vagy B) részében szereplő vagy a jelen rendelet hatálybalépése után megállapított határértéknek. Ilyen esetben az OTH engedélye szükséges.

Határértéknek nem megfelelő ivóvíz szolgáltatása nem engedélyezhető palackban vagy tartályban forgalomba kerülő ivóvíz esetében.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Közegészségügyi Főosztály

(telefon: 06-1-476-1220, fax: 06-1-476-6428, kozegeszseg@oth.antsz.hu )

Ügyfélfogadás: szerda előre egyeztetett időpontban

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet a vízellátó rendszer üzemeltetője nyújthatja be (természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője).

A kérelmet írásban kell benyújtani. Természetes személy kérelmező szóban is előterjesztheti kérelmét, ebbe az esetben az eljáró szerv ügyintézője jegyzőkönyvet vesz fel a kérelemről.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez a következő iratokat és adatokat kell benyújtani:

a) kérelem indoklása;

b) az érintett vízminőségi jellemző(k), korábbi mérési adat(ok) és betartható érték(ek) a kérdéses időszakban;

c) az érintett földrajzi terület;

d) az érintett népesség;

e) a szolgáltatott víz napi átlagos mennyisége;

f) az esetlegesen érintett élelmiszer-termelés;

g) a vízminőség ellenőrzés módja és gyakorisága;

h) intézkedési terv a szükséges vízminőség-javító megoldásokra és a végrehajtás határideje;

i) milyen időtartamra kérik az engedélyt.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

A vízminőség eltérés emberi egészségre való veszélytelenségét bizonyító dokumentációt.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben, vagy

  •  hiteles másolatban, vagy

  •  az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, az illeték megfizetésének tényét, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti dokumentumot, okiratot, akkor oldalanként 100 Ft illetéket

kell megfizetni. Ennek a nem hitelesített fénymásolatnak az illetéke oldalanként 100,- Ft, amelyet az eredeti okiraton (hátoldalán) kell illetékbélyegben megfizetni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

Formanyomtatványt az eljáró hatóság nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A hatóság a megadott adatok, valamint az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéleménye alapján dönt a kérelem elbírálásáról, az egyedi határérték megállapításáról.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

A kérelem elbírálásához az OKI szakvéleménye szükséges.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu