orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 96 órán túli koporsós temetés

2016.07.19. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni.

Koporsós temetés esetén a halott eltemetésére a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán túl is van lehetőség. Ha a temetésre az eltemettető kívánsága szerint 8 napon túl kerül sor, az egészségügyi hatóság engedélyét kell kérni. A temetést akkor engedélyezi a hatóság, ha a holttestnek az eltemetésig történő hűtése folyamatosan biztosított. A temetésnek ezesetben is legfeljebb 15 napon meg kell történnie.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

A temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal elérhetőségét a „Rólunk/Elérhetőségek” menüponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

  •  Az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Aki a temetésről gondoskodni köteles (eltemettető személy).

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta;

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;

d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat

(fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.

A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

a) kérelmező neve, lakcíme,

b) kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő az eltemettető (temetésről gondoskodni köteles személy)

c) elhunyt neve, a halál időpontja,

d) temetés időpontja,

e) temetést végző szolgáltató szándéknyilatkozata.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása,

b) eltemettetésre jogosultságot igazoló okirat másolta,

c) halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolata,

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben vagy

  •  hiteles másolatban vagy

  •  eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Kérelem jellegéből adódóan viszont a legrövidebb időn belül, a kérelem szerint tervezett időpont figyelembe vételével történik az engedély kiadása.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint illetékmentes.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu