orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Kémiai biztonság és biocid termékek

Veszélyes készítményben lévő anyag(ok) pontos kémiai neve helyett a készítmény csomagolásán ( címkéjén ), illetve a biztonsági adatlapon alternatív megnevezés használatára vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásához

2011.02.15. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A veszélyes készítmény bejelentéséért felelős gyártó, illetve importáló az Országos Kémiai Biztonsági Intézete (OKBI) részére történő bejelentési eljárás során, vagy ezt követően kérheti a készítményben lévő anyag(ok) pontos kémiai neve helyett alternatív megnevezés használatának engedélyezését a veszélyes készítmény csomagolásán (címkéjén), illetve a biztonsági adatlapon, amennyiben igazolja, hogy az anyag az alábbi tulajdonságok valamelyikével rendelkezik:

  •  irritáló, R41 kockázatra utaló R mondat nélkül;

  •  kizárólag ártalmas;

  •  irritáló vagy ártalmas és

  •  robbanó, oxidáló, tűzveszélyes, vagy környezetre veszélyes tulajdonsággal is rendelkezik továbbá

  •  kizárólag heveny, halálos kimenetelű egészségkárosító hatása van.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1450 Budapest, Pf. 22.

Tel.: 476 -1195;

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

  •  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

  •  323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet benyújthatja a veszélyes készítmény bejelentéséért felelős magyarországi gyártó, illetve forgalmazó természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A kérelem benyújtható írásban és szóban (természetes személy ügyfél esetében) is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) gyártó/importáló/forgalmazó neve és címe (beleértve a telefon- és faxszámot is),

b) vegyi anyag egyértelmű megnevezése, beleértve a CAS-szám, EINECS-szám, IUPAC név, illetve közösségi jegyzékben feltüntetett név, valamint a javasolt alternatív elnevezés és azonosítószám,

c) a feltüntetés mellőzésének indoklása (valószínűség-ésszerűség),

d) a készítmény(ek) kereskedelmi neve(i) és azonosító jele(i),

e) a készítmény(ek) kereskedelmi neve(i) és azonosító jele(i). Ha a készítmények neve az EU-országokban eltérő, akkor az egyes országokban használt kereskedelmi név megadása,

f) a készítmény összetétele a biztonsági adatlap által előírt formában,

g) a törvény előírásainak megfelelő osztályozás, feliratozás,

h) készítmény(ek) felhasználási területe(i)

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez jogszabály kérelem-mintát nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A kérelmet az OKBI előzetesen megvizsgálja, szükség esetén adatkiegészítésre szólítja fel a kérelmezőt.

Az OKBI a megadott adatok alapján dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete V.5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb