orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Kémiai biztonság és biocid termékek

A kizárólag ellenőrzött körülmények között végzett kutatási és fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi méretű kipróbálásra gyártott, ill. forgalmazott veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény bejelentése mellőzésének egy évvel történő meghosszabbítására vonatkozó engedély iránti

2011.02.15. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A kizárólag ellenőrzött körülmények között végzett kutatási és fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi méretű kipróbálásra gyártott, ill. forgalmazott veszélyes anyagot vagy veszélyes készítményt nem kell bejelenteni az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) részére.

A magyarországi gyártót, illetve forgalmazót a bejelentés mellőzésének lehetősége a gyártástól, illetőleg a forgalomba hozataltól vagy ezek megkezdésétől számított egy évig illeti meg, amely az OKBI engedélyével egy évig meghosszabbítható, ha a magyarországi gyártó ill. forgalmazó a meghosszabbítás szükségességét indokolja.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1450 Budapest, Pf. 22.

Tel.: 215 -5491; 476 - 1100 ;

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

  •  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

  •  323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet benyújthatja a kizárólag ellenőrzött körülmények között végzett kutatási és fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi méretű kipróbálásra gyártott, ill. forgalmazott veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény magyarországi gyártását, illetve forgalmazását végző természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A kérelem benyújtható írásban és szóban ( természetes személy ügyfél esetében ) is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve ( megnevezése ), lakcíme (székhelye vagy telephelye),

b) Kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy rendelkezik az általa írásbeli módon vezetett (az OKBI számára hozzáférhető ) nyilvántartással, mely tartalmazza a szükséges információkat a gyártott, vagy forgalomba hozott veszélyes anyagról, veszélyes készítményről, a feliratozási és mennyiségi adatokról,

c) A veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény megnevezése, a veszélyesség meghatározásához szükséges - vegyi, -kémiai összetételre vonatkozó - információk,

d) Annak részletes indokát, hogy a kérelemben megjelölt veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény bejelentése mellőzésének meghosszabbítását mi teszi szükségessé

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Jogszabály nem rendelkezik a kérelemhez csatolandó dokumentumokról.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a jogszabály kérelem-mintát nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az OKBI a megadott adatok alapján dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 2.200,- Ft.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb