orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Fertőző betegek, vagy fertőző betegségre gyanús személyek közforgalmú járművel történő csoportos szállítása

2014.05.20. Nyomtatás
Twitter
1. Ügy megnevezése, tárgya

Fertőző beteg betegszállító járművel szállítható.
A fertőző beteg és a fertőző betegségre gyanús személy kórházba szállítása iránt a kezelőorvos intézkedik.
Ha a fertőző betegek vagy fertőző betegségre gyanús személyek csoportos szállítása másképp nem oldható meg, a szállításra az illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv engedélyével közforgalmú jármű is igénybe vehető.
A járműnek az említett személyek szállítására kijelölt szakaszába a betegeken kívül csak azok ápolója és az illetékes egészségügyi dolgozó léphet be

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: a kezelőorvosi egészségügyi szolgáltatás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan  nyújthatja be a kérelmet


Szállítandó betegek (törvényes képviselőjük, vagy a beteg felhatalmazása alapján nagykorú hozzátartozójuk), illetve ezek megbízásából a kezelőorvos.
A kérelem benyújtható írásban és természetes személy ügyfél esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

Az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén képviselőjének) neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Szállítás iránt intézkedő kezelőorvos szállítással kapcsolatos szakmai indokolása (továbbfertőzés kockázata, a betegek nem betegszállító járművel történő szállítására alkalmas állapota, stb.).

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
- eredetiben vagy
- hiteles másolatban vagy
- az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, azt kézjegyével ellátja,  az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság kérelem-mintát nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján dönt az engedély megadásáról.
Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok


Az eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.
Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.
Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7.    Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás


A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8.    Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu