orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

2014.05.20. Nyomtatás
Twitter
1. Ügy megnevezése, tárgya

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzése engedély köteles.
Az engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenység

a) az egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel végezhető

aa) a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. § (2) bekezdésében felsorolt kártevők - szolgáltatásnyújtás keretében történő - irtására történő felhasználása,

ab) az R1. 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása, tárolása, felhasználása az R1.-ben meghatározottak szerint,

ac) lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása,

ad) a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti növényvédő (gázosító) szerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint 30. § (2) bekezdése alapján növényvédő szerrel történő gázosítás végrehajtása,

ae) etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével),

b) az a) pont ab) alpontja szerinti, továbbá az a) pont aa), ac)-ae) alpontjában foglaltakon kívüli, egészségügyi gázmesteri képesítéshez nem kötött, az R2.-ben meghatározott egészségügyi kártevők foglalkozásszerű irtására irányuló egyéb egészségügyi kártevőirtási tevékenység.


2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző egyéni vállalkozó lakóhelye, illetve társas vállalkozás esetén a társaság székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete adja ki.
Az illetékes járási népegészségügyi intézet elérhetőségét a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
- Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet
- A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.)NM rendelet
- A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan  nyújthatja be a kérelmet


A kérelmet benyújthatja: természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

- a kérelmező neve, lakóhelye, vagy székhelye (és telephelye),
- a kártevőirtó tevékenységet végző személy adatai (név, születési helye, ideje),
- a tevékenységet végző személy szakképzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány száma, kiállító neve, vagy az elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetében a szakmai gyakorlat elismeréséről szóló határozat száma, kiállításának időpontja.

Az Országos Képzési Jegyzék szerint lehetséges:

a) egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés:
a. 1995. évi OKJ-szám: 60 5 5353 14 9 0 04
b. 2003. évi OKJ-szám: 51 5002 01
c. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0001 52 01
d. fentiekkel egyenértékű, az ÁNTSZ Fővárosi Intézete vagy jogelődje által kiadott egészségügyi gázmesteri oklevél),

b) egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés:
a. 2003. évi OKJ-szám: 31 5002 04
b. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 3102,

c) egészségőr-fertőtlenítő szakképesítés:
a. 1995. évi OKJ-szám: 60 2 3249 14 9 0 03
b. 2003. évi OKJ-szám: 33 5002 02
c. 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 31 01

d) akinek egészségügyi szakmai gyakorlatát az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal külön jogszabály szerinti előírások alapján elismerte.

 - Az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén a feljogosított személy szakképesítésének megfelelő tevékenységet csak személyesen végzi.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok


4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság kérelem-mintát nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása


A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt az engedély megadásáról.
Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.
Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.
Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7.    Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8.    Egyéb
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu