orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

A légi szúnyogirtás engedélyezése

2014.05.20. Nyomtatás
Twitter
1. Ügy megnevezése, tárgya

Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyével juttatható ki a környezetbe.
Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás egészségügyi gázmester szakmai irányításával végezhető.
A légi úton történő szúnyoglárvairtáshoz entomológiai szakképzettséggel rendelkező személy részvétele is szükséges.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása


Eljáró hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 476 -1279; Fax: 215 – 5311
e-mail: jarvany@oth.antsz.hu
Ügyfélfogadás: a megadott telefonszámon történő egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
- A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
- A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
- Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan  nyújthatja be a kérelmet


A kérelmet benyújthatja: az a természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki rendelkezik egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.
A kérelem benyújtható írásban és természetes személy ügyfél esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve ( megnevezése ), lakcíme (székhelye vagy telephelye),
b) A légi szúnyogirtás tervezett területe / település, településrész megnevezése, terület mérete [ha],
c) A légi járműre vonatkozó adatok:
légi jármű típusa,
tulajdonosa (üzemeltetője) neve, telephelye,
d) ULV- szórófejek száma, típusa, illetve granulátumszóró berendezés típusa,
e) A légi jármű fel-és leszállóhelyek pontos helye,
f) A tervezett kezelések száma,
g) Az egyes kezelések tervezett  időpontja ( tartalék napot megjelölve ),
h) Az egyes kezelésekre alkalmazni kívánt szúnyogirtó/ szúnyoglárvairtó szer megnevezése, mennyisége ( liter/ hektár, kg/hektár ),
i) A kezelésekért felelős egészségügyi gázmester/ entomológus  neve, lakcíme, telefonszáma, oklevelének száma,
j) egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedély száma, kelte.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) Térképszelvény ( új, korábban nem kezelt területek, települések esetében);
b) Szúnyoglárvairtás esetén entomológus szakképzettséggel rendelkező személy részvételre vonatkozó nyilatkozata;
c) Az illetékes természetvédelmi hatóság szakvéleménye (védett természeti területeket érintő védekezés estén);
d) Kérelmező nyilatkozata, hogy a légi szúnyogirtásra vonatkozóan a szúnyogirtás megrendelőjével kötött érvényes szerződéssel (megállapodással) rendelkezik.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
- eredetiben vagy
- hiteles másolatban vagy
- az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, azt kézjegyével ellátja,  az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság kérelem-mintát nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén az Országos Epidemiológiai Központ és a  kezelések  helye szerint  illetékes  megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve  szakvéleménye ismeretében dönt az engedély megadásáról.
Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.
Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IX.1.. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat  az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
 A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevénnyel, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7.    Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8.    Egyéb
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu