orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Gyógyhely, gyógytényező, gyógyvíz, természetes ásványvíz stb.

Természetes gyógyiszap megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

2013.10.10. Nyomtatás
Twitter

4. Természetes gyógyiszap megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

1. Ügy megnevezése, tárgya

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének x) pontja alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyezi a természetes gyógyiszap megnevezést.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Közegészségügyi Főosztály

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf: 839.

Telefon: 06 1/476-1220

Telefax:06 1/476-6428

E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

-74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet az iszapnyerőhely fenntartója - természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban kell benyújtani.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) a kérelmező

aa) nevét,

ab) székhelyét és telephelyét,

ac) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem kötött szolgáltató esetén az alapító okirat), képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát;

b) a kérelem tárgyát képező iszapnyerőhely település szerinti megjelölését.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az elismert természetes ásványvíz elnevezés használatára vonatkozó engedély-kérelemhez két példányban csatolni kell:

a) a "Törzskönyv a gyógyiszapokról" elnevezésű nyomtatvány kitöltött (cégszerű aláírással és pecséttel ellátott) példányait;

b) az a) pontban említett nyomtatványban a "Törzskönyv tartalma" 3-9. pont alatt megjelölt, mellékletként csatolandó egyes iratokat;

ba) Az iszap lelőhely területének 1: 10.000 léptékű, és közvetlen környezetének 1: 1000 léptékű helyszínrajza, amely feltünteti a lelőhelyet, a környezetében levő forrásokat és kutakat, a szennyvízcsatorna nyomvonalát és az esetleges szennyvíztisztító berendezéseket, más létesítményeket (üzemeket, lakóházakat, gazdasági épületeket, istállókat, stb.,).

bb) A kitermelésre, csomagolásra és forgalomba hozatalra kijelölt vállalat, gazdasági társaság, illetve magánszemély működési engedélyének másolata.

bc) Az iszap kémiai és bakteriológiai elemzéséről akkreditált laboratórium által készített és egy évnél nem régebbi vizsgálati eredmény másolata, valamint az Országos Környezetegészségügyi Intézet értékelő szakvéleménye.

bd) A létesítmény helye szerint illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének szakvéleménye az iszapnyerőhely állapotának közegészségügyi elbírálásáról, és a felhasználás közegészségügyi feltételeiről.

be) A gyógyiszappá minősítéshez a gyógyhatás elbírálásához szükséges orvosi vizsgálatok, melyek igazolják, hogy az iszap az emberi szervezet életműködésének javítására, vagy valamely betegség gyógyítására alkalmas. Összefoglaló értékelés a gyógyhatás elbírálásához elvégzett orvosi vizsgálatok eredményéről.

bf) A tervezett-, vagy megvalósított gyógyászati hasznosításhoz szükséges balneotechnikai leírás (a kitermelés és annak során alkalmazott műveletek -pl. szárítás, őrlés, stb.).

bg) A szakértői jegyzékben szereplő földtani szakértő szakvéleménye a kinyerési hely geológiájára és az iszap típusának meghatározására vonatkozóan, amely szakvéleménynek bizonyítania kell a tervezett kinyerési helyen található iszap vertikális és horizontális homogenitását.

A természetes gyógyiszap megnevezés engedélyezéséhez szükséges kérelmet, valamint a dokumentációt két példányban, egységes szerkezetben lefűzve kell felterjeszteni.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

- eredetiben vagy,

- hiteles másolatban vagy,

- az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, az illeték megfizetésének tényét, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti dokumentumot, okiratot, akkor oldalanként 100 Ft illetéket kell megfizetni. Ennek a nem hitelesített fénymásolatnak az illetéke oldalanként 100,- Ft, amelyet az eredeti okiraton (hátoldalán) kell illetékbélyegben megfizetni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a "Törzskönyv a gyógyiszapokról" nevű törzsadatlapot kell megküldeni két példányban, az összes dokumentummal együtt. A törzskönyv adatlapjai letölthetők: http://www.antsz.hu/portal/portal/ogyfi.html

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A hatóság a jogszabályban előírt és az eljárás során megküldött adatok és dokumentumok alapján dönt az engedély megadásáról ill. elutasításáról.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

- Megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,

- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

- Országos Környezetegészségügyi Intézet

- Szakmailag illetékes orvosi szakmai kollégiumok szakvéleménye.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete X.7. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu