orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Gyógyhely, gyógytényező, gyógyvíz, természetes ásványvíz stb.

Gyógyhely megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

2013.10.10. Nyomtatás
Twitter

3. Gyógyhely megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

1. Ügy megnevezése, tárgya

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének x) pontja alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyezi gyógyhely megnevezés használatát.

Valamely település egésze vagy meghatározott része akkor nyilvánítható gyógyhellyé, ha

a) elismert természetes gyógytényezővel (gyógyvíz, éghajlat stb.) rendelkezik;

b) a természetes gyógytényező igénybevételének gyógy-intézményi feltételei (gyógyfürdő, gyógyszálló, szanatórium) biztosítottak,

c) a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek (kiemelten védett területre előírt levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett zöldterületek stb.) adottak,

d) a pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, ellátó, szolgáltató intézmények stb.) kiépítettsége biztosított.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Közegészségügyi Főosztály

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf: 839.

Telefon: 06 1/476-1220

Telefax:06 1/476-6428

E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

-74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről,

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet az intézmény tulajdonosa - természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban kell benyújtani.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) a kérelmező

aa) nevét,

ab) székhelyét és telephelyét,

ac) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem kötött szolgáltató esetén az alapító okirat), képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát;

b) a kérelem tárgyát képező település, településrész nevét.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) a "Törzskönyv a gyógyhelyekről" elnevezésű nyomtatvány kitöltött (cégszerű aláírással és pecséttel ellátott) példányait;

b) az a) pontban említett nyomtatványban a "Törzskönyv tartalma" 3-12. pontjában felsorolt dokumentumokat kell csatolni:

ba) A gyógyhelyről telekkönyvi térképmásolat alapján készített 1 : 10.000 méretarányú helyszínrajz, amely feltünteti a gyógyhely területét, a gyógyhely védőterületének javasolt, illetőleg jóváhagyott határait; a forrásokat és kutakat, a szennyvízcsatorna nyomvonalát és a szennyvíztisztító berendezést.

bb) A gyógyhely jellegének megfelelő sajátos természeti és idegenforgalmi értékek felsorolása.

bc) A gyógyhely infrastruktúrájának (közműellátottság, közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, ellátó, szolgáltató intézményhálózat) bemutatása.

bd) Orvosi szakvélemény a terület természetes gyógytényezőinek gyógyászati alkalmazási lehetőségeiről, betegségek szerinti javallatairól és ellenjavallatairól. Bibliográfia a gyógyászati eredményeket közzéadó tudományos közleményekről, néhány jelentősebb közlemény fénymásolata.

be) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei (fővárosi) Intézetének szakvéleménye a gyógyhellyé minősítés engedélyezésének közegészségügyi feltételeiről.

bf) Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a terület éghajlati adottságait a tervezett gyógyászati tevékenység szempontjából értékelő szakvéleménye.

bg) A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség szakvéleménye a gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos környezeti feltételekről.

bh) A területileg illetékes vízügyi hatóság szakvéleménye.

bi) A gyógyhely és védőterületének határvonalát tartalmazó terület-, illetve településrendezési terv.

bj) A települési önkormányzat képviselő-testületének döntéséről készült irat másolata.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

- eredetiben vagy,

- hiteles másolatban vagy,

- az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, az illeték megfizetésének tényét, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti dokumentumot, okiratot, akkor oldalanként 100 Ft illetéket kell megfizetni. Ennek a nem hitelesített fénymásolatnak az illetéke oldalanként 100,- Ft, amelyet az eredeti okiraton (hátoldalán) kell illetékbélyegben megfizetni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a "Törzskönyv a gyógyhelyekről" nevű törzsadatlapot kell megküldeni két példányban, az összes dokumentummal együtt. A törzskönyv adatlapjai letölthetők: http://www.antsz.hu/portal/portal/ogyfi.html

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A hatóság a jogszabályban előírt és az eljárás során megküldött adatok és dokumentumok és helyszíni szemle alapján dönt az engedély megadásáról ill. elutasításáról.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

- megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,

- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

- Országos Környezetegészségügyi Intézete,

- Országos Meteorológiai Szolgálat,

- Vidékfejlesztési Minisztérium,

- Szakmailag illetékes orvosi szakmai kollégiumok szakvéleménye.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete X.3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu