orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Gyógyhely, gyógytényező, gyógyvíz, természetes ásványvíz stb.

Elismert természetes ásványvíz megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

2013.10.10. Nyomtatás
Twitter

1. Elismert természetes ásványvíz megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

1. Ügy megnevezése, tárgya

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének x) pontja alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyezi ásványvíznek vélelmezhető víznek elismert ásványvízként való megnevezését.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Közegészségügyi Főosztály

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf: 839.

Telefon: 06 1/476-1220

Telefax:06 1/476-6428

E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

- 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről,

- 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól.

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet a kút tulajdonosa - természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban kell benyújtani.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) a kérelmező

aa) nevét,

ab) székhelyét és telephelyét,

ac) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem kötött szolgáltató esetén az alapító okirat), képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát;

b) a kérelem tárgyát képező kút

ba) országos kútkataszteri számát (OKK szám) a kút azonosítójaként.

bc) a kút nevét,

bd) a település nevét, ahol a kút fekszik,

c) a kút vizét az engedélyeztetési eljárást (minősítés) követően milyen célra kívánják felhasználni: külső (fürdési) célra, belső (ivási, inhalálási) célra vagy belső (ivási, palackozási) célra.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az elismert természetes ásványvíz elnevezés használatára vonatkozó engedély-kérelemhez két példányban csatolni kell:

a) a „Törzskönyv az elismert ásványvizekről, illetőleg gyógyvizekről" elnevezésű nyomtatvány kitöltött (cégszerű aláírással és pecséttel ellátott) példányait;

b) az a) pontban említett nyomtatványban a „Törzskönyv tartalma" 3-8. pont alatt megjelölt, mellékletként csatolandó egyes iratokat;

- az általános helyszínrajzot (M = 1:10.000), amely feltünteti a minősítendő vizet adó víznyerőhelyet (kutat, forrást); annak a vízjogi üzemeltetési engedélyben vagy önálló védőterületi engedélyben kijelölt belső- és külső-, valamint hidrogeológiai védőterület határát; a külső védőterület határán belüli egyéb, kútkataszteri számmal jelölt víznyerőhelyeket és más létesítményeket (építményeket, szennyvízcsatorna nyomvonalát, szennyvíztisztító berendezéseket, stb.);

- a kútfej műszaki rajzát (M = 1:50);

- a minősítendő vizet adó víznyerőhely vízjogi üzemeltetési engedélyének másolatát ennek hiányában a területileg illetékes vízügyi igazgatóság szakhatósági állásfoglalását;

- a víznyerőhely vízföldtani (hidrogeológiai) naplóját;

- az Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete (OKI), illetőleg ásványvíz vizsgálatra akkreditált laboratórium által végzett helyszíni és laboratóriumi vizsgálat eredményét, és a törzsadatlap kitöltési időpontjától számított egy éven belüli vízanalízis alapján készült OKI szakvéleményt;

- a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének véleményét a víznyerőhely állapotának közegészségügyi elbírálásáról, és laboratóriumi vizsgálat alapján a víz külső és/vagy belső felhasználhatóságának közegészségügyi feltételeiről.

Az elismert természetes ásványvíz megnevezés engedélyezéséhez szükséges kérelmet, valamint a dokumentációt két példányban, egységes szerkezetben lefűzve kell felterjeszteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedélyezési eljáráshoz benyújtandó összes iraton (törzsadatlap, vízvizsgálati eredmény, stb.) a kút országos kútkataszteri számát (OKK szám) kell feltüntetni a kút azonosítójaként.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a „Törzskönyv az elismert ásványvizekről illetőleg gyógyvizekről" nevű törzsadatlapot kell megküldeni két példányban, az összes dokumentummal együtt. A törzskönyv adatlapjai letölthetők: http://www.antsz.hu/portal/portal/ogyfi.html

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A hatóság a jogszabályban előírt és az eljárás során megküldött adatok és dokumentumok alapján dönt az engedély megadásáról ill. elutasításáról.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

- megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,

- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

- Országos Környezetegészségügyi Intézet.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete X.4. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu