orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Egészségügyi igazgatás

Tájékoztató intézeten kívüli szülésben történő közreműködésre jogosító működési engedélyezési eljárásáról

2014.03.07. Nyomtatás
Twitter
 Frissítve: 2014.06.03.


Intézeten kívüli szülésben történő közreműködésére jogosító működési engedély iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1.
Ügy megnevezése, tárgya

Az intézeten kívüli szülésben történő közreműködés egészségügyi szolgáltatásnak minősül, melynek keretében a várandós nő a szülészeti és újszülött-ellátást előzetes választása alapján, előre tervezett módon, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott fekvőbeteg-szakellátás keretein kívül veszi igénybe.

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható.

A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van érvényes felelősségbiztosítása, illetve akivel szemben nem állnak fenn a vonatkozó jogszabályban meghatározott kizáró okok.

Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, a szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők.

Nem kaphat működési engedélyt:

a)az a magánszemély, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, közhasznú társaság, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, vagy akivel szemben egészségügyi tevékenység jogosulatlan végzése miatt szabálysértési büntetést szabtak ki, az ítélet, illetőleg a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig,

b)az a magánszemély vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedélyét azért vonták vissza, mert a működési engedélyben nem szereplő szolgáltatást nyújtott, és a kitűzött határidőre sem kérte a működési engedélye módosítását, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig.


2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma:

Eljáró hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Egészségügyi Igazgatási Főosztály

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián 2-6.
1437 Bp., Pf. 839.
Tel.: 476-1373
Ügyintéző neve: Blága Anett
Hivatali elérhetőség: 476-1373


3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet)

- az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III.21.) Korm. rendelet

- az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet


4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtani kívánó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet képviseletére jogosult személy, illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtani kívánó természetes személy.


4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

a) a kérelmező

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) magánszemély esetén a természetes személyazonosító adatokat,

b) új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmező KSH törzsszámát;

c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét és rendelkezésre állás idejét,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, ellátási formáját;

e) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát;

f) a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok
a) az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyi feltételeket igazoló iratok:

- felelős személy, továbbá egy helyettes felelős személy (a) szülész-nőgyógyász szakorvos, vagy
b) felsőoktatási intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szülésznő szakképesítést vagy emelt szintű vagy felsőfokú szülésznő szakképesítést szerzett szülésznő, aki szerepel az egészségügyi dolgozókról vezetett működési nyilvántartásban),

- szakképesítés bizonyítványa,

- 2 évnél nem régebbi felnőtt/csecsemő és újszülött újraélesztési tanfolyamot igazoló bizonyítvány,

- 2 éves neonatológiai gyakorlattal rendelkező csecsemő- gyermekorvos közreműködésének biztosítás dokumentuma (+ 2 évnél nem régebbi csecsemő és újszülött újraélesztési tanfolyam igazoló bizonyítvány)

Az egészségügyi szakdolgozók (egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, akinek nem orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus végzettsége van) működési nyilvántartásba való felvételről szóló tájékoztató a 1. sz. mellékletben részletezve

b) az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek használatának jogcímét igazoló iratot;

c) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződése és kötvénye másolatát;

d) az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot;

Továbbá:

veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés,
eszközök sterilizálására vonatkozó dokumentum (pl. sterilizálási szerződés).

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai;

f) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét;

g) a 2. melléklet szerinti szakmai programot;

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

- eredetiben vagy

- hiteles másolatban vagy

- eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni.


4.4 Ügyintézési folyamat leírása

Az engedélyezési eljárás során az eljáró hatóság helyszíni szemlét tart. A helyszíni szemle során ellenőrzi, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó - a miniszter rendeletében meghatározott - személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.


5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a www.antsz.hu/„Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete I.1.4. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza:

Igazgatási szolgáltatási díj átutalására vonatkozó információk:

Igazgatási szolgáltatási díj: 30 000 Ft.

Átutalás esetén:

Számlaszám: Országos Tisztifőorvosi Hivatal: MÁK 10032000-00281519-00000000

Közlemény rovatba kérjük feltüntetni: I.1.4. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.