orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Egészségügyi igazgatás

Működési nyilvántartásban nem szereplő, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy részére ideiglenes tevékenység végzésének engedélyezése

2014.03.07. Nyomtatás
Twitter

Működési nyilvántartásban nem szereplő, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy részére ideiglenes tevékenység végzésének engedélyezése


1. Ügy megnevezése, tárgya

Egészségügyi tevékenységet az annak folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel vagy egészségügyi szakképesítés nélkül megszerezhető felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező, és a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet.

A működési nyilvántartásban nem szereplő, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy a szakképesítésének megfelelő tevékenységet az egészségügyi hatóság legfeljebb egy évre szóló, előzetes engedélyével végezhet. Az ideiglenes tevékenységi engedély kizárólag annak adható ki, akinek egészségügyi szakképesítése Magyarországon külön eljárás keretében egyenértékűként elismerhető.


2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

1437 Bp., Pf. 839.

Tel.: 476-1100


3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

-18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről


4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Egészségügyi szakképesítést szerzett, a működési nyilvántartásban nem szereplő személy.

A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tevékenységet végezni szándékozó személy nevét (születési nevét), születési helyét, idejét, állampolgárságát,

b) szakképesítésének megnevezését, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító intézmény megnevezését,

c) a tevékenység végzésének kezdő és befejező időpontját,

d) a tevékenység végzésének helyét,

e) annak indokát, hogy a működési nyilvántartásba vétel miért nem történt meg, illetve miért nem indokolt,

f) a tevékenység végzésének célját (betegellátási érdek vagy megfelelő szakmai ismeretek megszerzése).

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) szakképesítést igazoló oklevél vagy bizonyítvány magyar nyelvű hiteles fordítása, és az okirat hiteles másolata,

b) tanulmányok időtartamát és a tantárgyak óraszámát igazoló leckekönyv magyar nyelvű hiteles fordítása, és az okirat hiteles másolata

c) kérelmezőt foglalkoztatni kívánó egészségügyi szolgáltató nyilatkozata, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, és végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkezik,

d) kérelmező rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó állam, ennek hiányában (pályakezdő külföldi esetén) az állampolgársága szerinti állam által kiállított erkölcsi bizonyítvány (külföldi erkölcsi bizonyítvány esetén annak magyar nyelvű hiteles fordítása), amely hitelt érdemlő módon igazolja, hogy nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya alatt.

e) pályakezdő orvos kivételével kérelmező azon nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a korábban rendszeresen végzett orvosi tevékenysége szerinti állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés hatálya alatt (a nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni),

f) tevékenység végzéséhez szükséges, egészségügyi alkalmasságra vonatkozó orvosi igazolás.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

- eredetiben vagy

- hiteles másolatban vagy

- eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot  nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja,  az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.  Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok


5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Elektronikus ügyintézés” menüponton belül elérhető.


8. Egyéb