orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Egészségügyi igazgatás

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisjog engedélyezése

2015.12.16. Nyomtatás
Twitter


1. Ügy megnevezése, tárgya

Praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

Önálló orvosi tevékenység a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás.

A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.

A működtetési jog jogosultjának halála esetén - egymást követő sorrendben - a praxisjog folytatására

a) a házastárs, illetőleg

b) az egyenesági leszármazó

jogosult.

A b) pontban meghatározott személyek között a leszármazási fok határozza meg a működtetési jog folytatására való jogosultság sorrendjét.

A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére át nem engedhető.

Nem kaphat praxisjogra vonatkozó engedélyt az a kérelmet benyújtó orvos

a) aki praxisengedéllyel már rendelkezik,

b) akitől a praxisjogot az orvosi tevékenysége gyakorlásával összefüggő jogszabálysértő magatartása miatt visszavonták, a visszavonástól számított 5 évig.


2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének járási (kerületi) népegészségügyi intézete3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenység végzéséről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről


4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A kérelmet az az orvos nyújthatja be, aki háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és praxisjogot kíván (elidegenítés vagy betöltetlen körzet esetén ill. új körzet létesítése miatt) megszerezni ill. praxisjogot szándékozik folytatni.

A kérelem benyújtható írásban vagy szóban. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A működési engedély iránti kérelemhez a kérelem-minta a Hatósági ügyintézés/Letölthető dokumentumok menüpont alatt megtalálható.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) az előírt szakképzettséget igazoló bizonyítvány vagy háziorvosoknál a szakgyakorlat elvégzését követő vizsga bizonyítványa

b) a működési nyilvántartási lap másolata

c) tevékenység végzéséhez szükséges, egészségügyi alkalmasságra vonatkozó orvosi igazolás

d) a praxisjog folytatása esetén: a kérelmezőnek a folytatásra való jogosultságát igazoló okiratokat, ideértve - több folytatásra jogosult személy esetén - a praxisjog folytatására egyedül jogosultnak a személyére vonatkozó megállapodást is,

e) a praxisjog átruházásáról szóló szerződés,

g) a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződés

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

– eredetiben vagy

– hiteles másolatban vagy

– eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti okiratot, oldalanként 100 Ft illetéket kell az eredeti okiraton illetékbélyegen leróni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

Jogszabály a kérelemhez formanyomtatványt nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok


5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete I.2.1. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Elektronikus ügyintézés” menüponton belül elérhető.


8. Egyéb