orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Általános tájékoztató

Általános ügyféltájékoztató

2016.01.05. Nyomtatás
Twitter

Általános ügyféltájékoztató az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakmai irányítási feladatairól, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a  kormányhivatalok és járási hivatalok népegészségügyi feladataival kapcsolatos hatósági eljárásáról.

Magyarország népegészségügyi viszonyai felett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), valamint a fővárosi és megyei, valamint járási kormányhivatalok látják el a szakmai felügyeletet. 

Az ÁNTSZ központi hivatala az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), amelyet az országos tisztifőorvos vezet, szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szervei pedig az országos intézetek.

Az OTH az országos intézetek szakmai irányító szerve. Az országos tisztifőorvos közreműködik a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában a minisztert, mint szakmai irányító minisztert megillető irányítási jogkörök gyakorlásában, valamint tájékoztatja a kormányhivatalt és a járási hivatalt (egészségügyi államigazgatási szerv)  a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól, ezen felül ellátja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi államigazgatási feladatainak ellátására kijelölt szervek egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét is.

A kormányhivatal népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

Az OTH, valamint a az egészségügyi államigazgatási szervek fenti feladatkörükben valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra kiterjedő, jogszabályokban meghatározott hatósági jogkört gyakorolnak.

A hatósági tevékenység során az OTH és az egészségügyi államigazgatási szervek az ügyfelek részére
a.) jogokat (pl. különböző tevékenységek folytatására jogosító engedélyek), kötelezettségeket (pl. bizonyos cselekvések elvégzését, abbahagyását stb. rendeli el) állapítanak meg,
b.) szankciókat (pl. különböző igazgatási, szabálysértési, helyszíni, eljárási bírságok, engedélyek visszavonása, felfüggesztése, tevékenységek korlátozása stb.) állapítanak meg, továbbá
c.) különböző nyilvántartásokba bejegyzéseket, törléseket, módosításokat eszközölnek (pl. egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása), illetve
d.) egyes tényekről, adatokról, állapotról igazolásokat állítanak ki.

A hatósági tevékenység egy része az ügyfél kérelmére induló eljárásban, másik része pedig - a hatósági felügyeleti jogkörből adódóan, az ellenőrzéshez kapcsolódóan - hivatalból induló eljárásban valósul meg.

A hatósági jogkör döntően a járási hivatalokhoz van telepítve. Egyes – jogszabályban meghatározott – ügyek azonban első fokon a megyei/fővárosi kormányhivatal, az OTH, illetve az országos intézetek hatáskörébe tartoznak.

Az ÁNTSZ és az egészségügyi államigazgatási szervek hatósági tevékenységük során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján járnak el. Eljárásuk során az ügyfél ügyének részrehajlás nélküli, ésszerű határidőn belül, tisztességes módon történő intézését tartják szem előtt.